Дипломна робота «Облік, аудит та аналіз надходження і збереження тари , запасних частин , МШП та аудит ефективності їх використання (за матеріалами КПТФ “Киянка”)», 2002 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 08.12.2006 19:26 · від Misha · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи бухгалтерського обліку тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів в податковому обліку. 1.1. Економічна сутність, характеристика тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів. 1.2. Методичні основи операцій обліку надходження тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношувальних предметів. 1.3. Методичні основи аудиту тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Розділ 2. Бухгалтерський та податковий облік операцій надходження, збереження та використання тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів. 2.1. Методика обліку операцій з надходження, збереження тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів. 2.2. Методика обліку операцій з використання тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношувальних предметів. 2.3. Особливості обліку тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів в умовах сучасних засобів обчислювальної техніки. Розділ 3. Економический аналіз і аудит операцій з надходження, збереження тари, запасних частин, малоцінних та швидкозношуваних предметів та ефективність їх використання. 3.1. Організація і планування аудиторської перевірки операцій по надходженню, зберіганню та використанню тари, запасних частин і малоцінні та швидкозношувані предмети. 3.2. Методика аудиту та аналіз операцій з надходженням і збереженням тари, запасних частин і малоцінні та швидкозношувані предмети. 3.3. Методика аудиту та аналіз операцій з використання тари, запасних частин і малоцінні та швидкозношувані предмети. 3.4. Організація робіт з охорони праці на КПТФ “Киянка” Висновки Список використаної літератури. Додатки.

Висновок

В умовах постійної зміни Законів, несталості нормативної бази в державі-заслуговує на особливу увагу питання обліку та аналізу, аудит надходження і використання тари, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів. Для КПТФ “Киянка” який є підприємством галузі виробництва трикотажних виробів, питання своєчасного та правильного аудиту, аналізу і обліку тари, запасних частин та МШП є особливо актуальним. Раціональне використання цих матеріалів зменшує матеріальні витрати на виробництво, зменшує її собівартість і сприяє підвищенню прибутків. Тому правильно і своєчасно проведений аналіз на КПТФ “Киянка” також є дуже важливим. В дипломній роботі розкрити такі завдання: облік, аналіз та аудит складу тари, структури запасних частин, класифікація МШП, а саме: облік, аудит та аналіз надходження та використання тари, запасних частин та МШП; особливості обліку тари, запасних частин та МШП в умовах обчислювальної техніки сучасних засобів, організація охорони праці на підприємстві.

Детально вивчивши облік тари, запасних частин та МШП на КПТФ “Киянка” можна сказати, що фабрика має велику номенклатуру даних матеріалів і бухгалтерія розподіляє їх і обліковує правильно, згідно чинного законодавства.

У 1999 році до малоцінних і швидкозношуваних предметів на підприємстві “Киянка” відносились предмети праці терміном служби менше одного року незалежно від їхньої вартості та предмети вартістю до 500 грн. за ціною придбання не залежно від терміну служби; до тари належать предмети, призначені для пакування продукції: ящики, мішки; запасні частини – це окремі запасні частини машин, обладнання, транспортних засобів, призначені для виконування ремонтів, заміни зношених частин тощо.

Сьогодні порядок обліку запасів суттєво змінився. Метологичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття ії у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

До складу запасів віднесено малоцінні та швидкозношувані предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він не перевищує один рік, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та інше.

Бухгалтерський облік надходження тари, запасних частин та МШП на фабриці ведеться добре, первинні документи та облікові реєстри заповнюються вчасно. Підприємство своєчасно та правильно перешло на новий План рахунків бухгалтерського обліку. На фабрику “Киянка” тара, запасні частини та МШП надходять з таких джерел: від постачальників, підзвітних осіб, безоплатне надходження. КПТФ “Киянка” обліковує згідно нового Плану рахунків бухгалтерського обліку: МШП на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, тару на рахунку 204 “Тара й тарні матеріали”, запасні частини на рахунку 207 “Запасні частини”. З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації на фабриці “Киянка” організовано належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні.

Результати надходження матеріалів на КПТФ “Киянка” обліковують у ж/о №6 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками". Для покращення обліку підприємству запропоновано змінити ж/о № 6 на новий, більш уніфікований, компактний і практичний ж/о 3 у відповідності Методичних рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. На КПТФ “Киянка” переходу на нові регістри не існує, що призводить до ускладнення роботи бухгалтера. Але чи варто витрачатися на розробку власної форми бухгалтерського обліку, якщо вже є затверджена система, яка може задовольнити потреби цього підприємства та врахувати попередній варіант узагальнення на цьому підприємстві обліково – економічної інформації.

Цікавим нововведенням є те що, згідно з П(С)БО 9 ”Запаси” знос МШП взагалі не нараховується, а вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів (списується з балансу витрат) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та по відповідних особах протягом терміну їх фактичного використання.

Облік використання тари, запасних частин та МШП на КПТФ “Киянка” знаходиться на доброму рівні. На КПТФ “Киянка” оцінка запасів, у тому числі тари, запасних частин та МШП, при відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Цей метод оцінки найбільш простий і найменш трудомісткий. В залежності від методу оцінки списання запасів в бухгалтерському обліку буде залежати і податковий облік. Так, в податковому обліку дані про залишки на початок та кінець періода приймають участь в перерахунку згідно вимог п. 5.9 ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. За підсумками перерахунку уточнюються валові витрати, що в свою чергу впливає на оподаткований прибуток.

Для покращення і полегшення обробки бухгалтером первинних документів можна запропонувати використовувати бланки різних кольорів у відповідності з тим де використовувались зазначені матеріали.

На підприємстві відсутня комп'ютеризація бухгалтерського обліку. Це є дуже негативним фактором. Тим більше, що на управлінському рівні компьютери використовують.

Після того, як був проведений економічний аналіз по таким питанням як : структура, надходження, використання тари, запасних частин та МШП - можна зробити висновок, що КПТФ “Киянка” працює на задовільному рівні і не на всю потужність, не використовує усі свої можливості і ресурси.

Фабрика має велику номенклатуру тари, запасних частин та МШП. Також підприємство має велику кількість різноманітного устаткування та інші основні засоби. Отже, об'єднавши усе це КПТФ “Киянка” може отримати розширений асортимент якісної і конкурентноспроможної продукції, що позитивно вплине на економічний стан підприємства. Але щоб також реформа була успішною для підприємства спочатку необхідно налагодити шляхи збуту продукції та шляхи постачання матеріалів. Проаналізувавши забезпеченість підприємства МШП в 2000р. в порівнянні з 1999р. можна зробити висновок, що цей показник по всим видам МШП зріс і в 2000р. в загальному становив майже 100%. Аналізуючи забезпечення підприємства тарою видно, що забезпечення потреби договорами в 2000р. зросло по відношенню до 1999р., але в свою чергу в 2000р. знизився процент виконання постачальниками своїх договорних зобов’язань особливо на тару яка найбільше використовується на підприємстві, що є негативним фактором. При аналізі забезпечення потреби запасних частин договорами і фактичне їх виконання видно, що потреба в запасних частинах не повністю забезпечена договорами, які в свою чергу виконуються також не на всі 100 відсотків. Як видно з таблиці 3.2.4 не всі постачальники, які пов'язані договорами з КПТФ “Киянка” є надійними і в змозі виконати своїх зобов'язань, що свідчить про погано налагоджену роботу служби матеріально – технічного забезпечення фабрики при заключенні договорів з постачальниками. Порушення строків поставок тари, запасних частин, малоцінних і швидкозношуваних предметів веде до невиконання планів виробництва і реалізації продукції, отже, до зменшення прибутку. Тому служби матеріально – технічного забезпечення фабрики треба приділяти більше уваги при заключенні договорів на поставки запасних частин.

Також керівництву КПТФ “Киянка” необхідно запровадити економічний аналіз по надходженню запасних частин, тари та МШП. Цей захід дав би змогу більш точно запланувати потреби виробництва у цих матеріалах. Такий же аналіз доцільно впровадити з приводу використання тари, запасних частин та МШП. Дані матеріали використовуються раціонально, але не повністю. Підприємство має використвувати свої ресурси більш раціонально і економічно, запроваджуючи такі нововедення як нові прогресивні технології, механізація і автоматизація виробничих процесів, зміна конструкції і технологічних характеристик виробів, покращення організації виробництва і праці, покращення матеріально-технічного; забезпечення і використання матеріальних ресурсів інші заходи які підвищують рівень організації виробництва і праці.

Аналіз організації робіт з охорони праці на КПТФ “Киянка”, дозволяє зробити наступні висновки:

діюче на сьогоднішній день законодавство з охорони праці не порушується;

адміністрація фабрики забезпечує належне технічне устаткування всіх робочих місць і створює на них умови роботи, що відповідають правилам з охорони праці.

Більше уваги необхідно приділяти питанню заохочення людей до праці, що приведе до більш якісного виконання роботи працівниками підприємства, і в тому числі бухгалтера, що дасть змогу в майбутньому уникнути помилок.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення