Дипломна робота «Міжнародний торгівельний контракт», 2008 рік

З предмету Іноземні мови · додано 18.01.2010 11:05 · від Lena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень 3 Вступ 4 Розділ 1. Міжнародний торгівельний контракт як тип перекладацького тексту 8 1.1. Загальні положення міжнародних торгівельних контрактів 8 1.2. Поняття термінологічної лексики та її класифікація за лексико-семантичними ознаками 10 1.3. Запозичення: причини виникнення та класифікація 17 Висновки до розділу 1 24 Розділ 2. Шляхи перекладу фахової лексики у текстах міжнародних торгівельних контрактів на українську мову 26 2.1. Шляхи перекладу термінологічної лексики 26 2.2. Латинські та французькі запозичень у юридичній та економічній терміносистемі англійської мови та їх вплив на мову міжнародних торгівельних контрактів 38 2.3. Шляхи перекладу запозичення 42 Висновки до розділу 2 53 Висновки 54 Список використаних джерел 57 Додатки

Висновок

У ході проведеного дослідження було зроблено такі висновки: міжнародний торгівельний контракт (МТК) – це регульована міжнародним правом угода, укладена державами і/або іншими суб'єктами міжнародного права. Така фахова лексика в МТК відіграє велику роль у появі нових слів в англійській мові.

Термін - це мовний знак, що репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. За своєю будовою терміни поділяються на прості, складні, терміни-словосполучення, багатокомпонентні терміни. Термінам притамане явище омонімії. Існує міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів. Утворення термінів також може відбуватися префіксальним аба суфіксальним способом творення.

Труднощі перекладу термінології заключаються в неоднозначності термінів, відсутності перекладацьких відповідників у випадку неологізмів, національній варіативності термінів.

У процесі перекладу терміну визначають кілька етапів: проаналізувати смислову структуру терміна і згідно з контекстом, виявити значення іноземного терміну; підібрати (чи побудувати) еквівалентний український термін; у випадку необхідності ввести доповнення чи зовсім замінити знайдений термін іншим, домогтись того, щоб поняття виражене іноземним терміном, було передано в українському тексті адекватно; закінчити переклад контракту, а потім перевірити, чи нема в перекладі суттєвих суперечок, що може казати про помилку у перекладі якого-небудь іноземного терміну.

Переклад термінології здійснюється різними прийомами, але головним прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою лексичного еквіваленту. Еквівалент - постійна лексична відповідність, яка точно співпадає із значенням слова. Але є випадки, коли перекладачеві необхідно звернутися за допомогою до міжмовних трансформацій, наприклад, до лексичих. Задача перекладача полягає у вірному виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого терміна.

Поява запозичення у мові пояснюється як зовнішніми так і внутрішніми факторами. Причини появи запозичень поділяються на лінгвальні та екстралінгвальні. Залежно від джерела та шляху надходження в мову, запозичення можуть поділятись на усні, письмові, прямі, опосередковані, словотвірні, семантичні, а також матеріальні і кальки. Найпродуктивнішими методами перекладу запозичення є такі лексичні трансформації як транслітерація та калькування.

Питома вага запозичених слів у лексичній системі кожної мови безперервно зростає внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію, постійно збагачуючи словниковий склад сучасних мов та впливаючи на їхній розвиток. Запозичення як динамічна підсистема лексичної системи мови-реципієнта є "полем діяльності" лінгвістичних універсалій.

Запозичення становлять один із продуктивних способів розширення та збагачення словникового складу мови, зокрема, її термінологічних підсистем. Усебічний аналіз запозичень в англійській мові дав змогу визначити основні хронологічні періоди їх надходження, сфери функціонування, структурні типи. Еволюція англійської правничої термінології тісно пов’язана з розвитком правничої науки, культури, освіти, вона залежить від соціально-історичного поступу людства, підпорядковується внутрішньомовним законам і міжмовним контактам, зокрема, англо-французьким.

Хронологічні періоди надходження французьких правничих термінів до складу англійської мови визначаються низкою позамовних факторів, передусім, політичних, і тривалих соціокультурних відносин, що сформувалися протягом XI – XIX ст. Кожен з цих періодів зумовлює різні кількісно-якісні характристики французьких запозичень, насамперед, в адміністративно-правовій, цивільно-процесуальній, фінансово-комерційній, міжнародно-правовій галузях права.

Французька мова впливала на процес запозичення прямо і опосередковано. Тому за своєю фонетико-орфографічною формою багато латинських запозичень в англійській мові збігається з латинськими запозиченнями у французькій. За цим принципом асимілювалися правничі терміни, які проникли до англійської мови безпосередньо з латинської. Соціальні фактори та неприязне ставлення до французької мови в епоху Ренесансу спричинили регресивну корекцію старофранцузьких термінів з метою наближення їх до латинського зразка. Це вплинуло на походження ядра словотвірних парадигм правничої термінології, їхньою основою є і прямі французькі, і опосередковані латинські запозичення.

Одержані результати дослідження можуть бути корисними при розробці програм і матеріалів для навчання англійській мові ділової комунікації, при створенні навчально-методичних посібників, для фахової підготовки викладачів англійської мови для спеціальних цілей, у наукових розвідках аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей при написанні ними курсових і дипломних проектів. А також є можливість створення перекладних і тлумачних словників фахової лексики, розвиткові теорії й практики перекладу українською мовою англомовних текстів міжнародних торгівельних контрактів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?