Курсова робота «Аналіз стану та ефективності використання основних фондів», 2008 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 17.01.2010 21:09 · від lenoschtka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичний розділ. Теоретичні аспекти економічного аналізу в системі управління основними засобами підприємства 7 1.1 Економічна сутність основних засобів 7 1.2. Сутність та методи амортизації основних засобів на підприємстві 11 1.3. Організаційно-інформаційна модель аналізу основних фондів 17 1.4. Методика аналізу основних засобів 19 2. Аналітико-рекомендаційний розділ. Аналіз основних засобів ВАТ«Спектр» 25 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 25 2.2. Аналіз наявності, структури та руху основних засобів ВАТ «Спектр» 28 2.3. Аналіз основних показників використання основних засобів підприємства 31 2.4. Узагальнення резервів підвищення ефективності використання основних засобів ВАТ «Спектр», оцінка їх впливу на обсяги виробництва 34 2.5. Аналіз використання основних засобів на основі застосування сучасних інформаційних технологій 36 Висновки та пропозиції 41 Список літератури 44

Висновок

Cтановлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.

Вивчаючи стан основних фондів, визначають також і забезпечення ними підприємства. Для цього спочатку аналізують потужність обладнання й те, наскільки ця потужність відповідає виробничій програмі підприємства.

Якнайповніше та якнайраціональніше використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх його техніко-економічних показників: зростанню продуктивності праці та фондовіддачі, збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості, економії капітальних вкладень.

Велике аналітичне значення мають показники структури основних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.

Аналізуючи використання виробничого обладнання в часі необхідно: перевірити забезпеченість підприємств обладнанням; порівняти за планом і за звітом календарний, режимний і фактичний фонди часу роботи обладнання; вивчити затрати часу на простої обладнання з технічних, технологічних і організаційних причин і виявити способи їх скорочення; визначити причини відхилень виробничих фондів для окремих технологічних груп обладнання; проаналізувати коефіцієнт екстенсивного навантаження обладнання; визначити вплив поліпшення використання обладнання в часі на обсяг випуску продукції.

Дослідивши питання аналізу основних фондів ВАТ «Спектр» можна зробити слідуючи висновки :

- повнота і вірогідність розрахунку й аналізу показників використання основних засобів залежить від ступеня досконалості бухгалтерського обліку;

- основні засоби і довгострокові інвестиції в основні засоби роблять багатоплановий і різнобічний вплив на фінансові результати діяльності підприємства;

- оскільки основні засоби обслуговують не тільки виробничу сферу діяльності підприємства, але і соціально-побутову, ефективність їхнього використання визначається не тільки економічними, але і соціальними, екологічними й другими факторами;

- більш інтенсивне використання виробничих потужностей і основних фондів досягається насамперед за рахунок технічного удосконалювання останніх;

- від досконалості системи морального і матеріального стимулювання в значній мірі залежить рівень використання виробничих потужностей і основних фондів.

Обсяги випущеної та реалізованої продукції з кожним роком зростають, так як продукція якісна, користується великим попитом, хоч на реалізацію продукції впливає сезонність. Вартість випущеної продукції зростає більшими темпами, ніж як у 2006 так і 2007роках, сума основних засобів знизилась, собівартість зросла. Все вище перераховане призвело до збитків підприємства. Так у 2007 році чистий прибуток знизився на 1462,6 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Отже, підприємство не витримує конкуренції, що викликано підвищенням цін на сировину та матеріали, електроенергію. Також очевидним є те, що підприємство має дуже високі рівні зношуваності основних фондів.

Рентабельність з кожним роком зменшується, що свідчить про збільшення собівартості продукції, хоча підприємство отримує різний прибуток кожного року за рахунок цін на продукцію, вартості матеріальних та сировинних ресурсів, вартості теплопостачання та енергоносіїв, обсяг випущеної та реалізованої продукції, виплати заробітної плати працівникам підприємства ВАТ «Спектр».

За звітний 2008 рік технічний стан основних засобів на ВАТ «Спектр» погіршився, оскільки знос основних засобів зріс на 2 %, коефіцієнт придатності знизився на 2 %. Погіршило становище ВАТ «Спектр» також те, що в 2008 році не біло введено жодної одиниці основних засобів.

ВАТ «Спектр» в 2008 році недостатньо використовує основні фонди підприємства про це свідчать наступні показники:

1) фондовіддача основних засобів на підприємстві знизилась на 0,65 в 2008 році порівняно з 2007 роком це говорить про те, що в 2008 році на 1 грн. вартості основних фондів припадає 0,06 грн. виробленої продукції.

2) фондомісткість основних засобів має негативну тенденцію до збільшення. В 2008 році вона зросла на 26,54 грн./грн., а отже на 1 грн. виробленої продукції на ВАТ «Спектр» припадає 26,54 грн. основних засобів.

3) фондоозброєність на ВАТ «Спектр» зросла на 456,94 грн./чол., що говорить про те що на підприємстві на одного середньооблікового працівника в 2008 році припадає 456,94 грн. основних засобів.

Для підвищення ефективності використання основних активів підприємства:

- поліпшення складу, структури і стану основних засобів підприємства;

- удосконалення планування, управління і організації праці та виробництва;

- зниження фондомісткості, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на підприємстві;

- підвищення та розвиток матеріального та морального стимулювання праці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення