Дипломна робота «Організація розробки маркетингової стратегії та шляхи вдосконалення маркетингової діяльності в АКБ «Імексбанк»», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 19.01.2010 17:59 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Особливості маркетингової діяльності банку по продажу банківських продуктів 1.1. Банківський маркетинг та його принципи 6 1.2. Формування банківського продукту і його розвиток 21 1.3. Маркетингові дослідження ринку банківських продуктів 35 2.Аналіз результатів маркетингової стратегії АКБ „Імексбанк” 2.1. Коротка характеристика банківської установи 48 2.2. Аналіз результатів реалізації банківських продуктів в банку 55 2.2. Аналіз маркетингових комунікацій та їх роль у досягненні стратегічних цілей АКБ „Імексбанк” по продажу банківських продуктів 66 Розділ 3. Організація розробки маркетингової стратегії та шляхи вдосконалення маркетингової діяльності в АКБ «Імексбанк» 3.1. Організація розробки маркетингової стратегії в АКБ «Імексбанк» 79 3.2. Організація відділу маркетингу та створення маркетингової інформаційної системи в АКБ «Імексбанк» 88 3.3. Використання реклами для розширення обсягів продажу банківського продукту 96 Висновок 105 Список літератури 110 Додаток 1 Звіт про прибутки та збитки АКБ «Імексбанк» за І квартал 2007 р. 113

Висновок

Проведені дослідження надали змогу зробити наступні висновки.

1.Банківський маркетинг можна визначити як пошук найбільш вигідних (існуючих та майбутніх) ринків банківських продуктів з урахуванням реальних потреб клієнтури. Такий процес припускає чітку постановку цілей банку, формування шляхів та способів їхнього досягнення і розробку конкретних заходів для реалізації планів.

2.Банк створює свій власний специфічний продукт у вигляді платіжних засобів, традиційних і нетрадиційних послуг, без яких неможливе підтримання та прискорення виробництва й обігу. Банки пропонують своїм клієнтам великий діапазон послуг, пов'язаних із задоволенням їхніх фінансових потреб.

З точки зору маркетингу, послуги, що пропонуються банком, можна поділити на дві групи:

– послуги, які приносять банку прибуток (видача кредитів, довірчі операції, консультаційно-посередницькі послуги і т. д.);

– послуги, пов'язані із залученням тимчасово вільних коштів населення, підприємств і організацій (депозитні послуги, ведення рахунків і т. д.).

Банківські послуги в цілому мають такі властивості: неосяжність, незбережність, неможливість накопичення і гарантії стабільності якості послуги. Тому сфера банківських послуг вважається високоризиковою сферою діяльності.

3.В умовах конкуренції найкращі результати буде мати той, хто точніше врахує всі чинники взаємодії банку і клієнта, і в першу чергу — розмаїтість потреб клієнта. Отже, висуванню стратегії, плануванню конкретних дій передує етап маркетингових досліджень.Тобто виникає необхідність у реалізації ще однієї внутрішньо-банківської функції, яка полягає у збиранні, перевірці, переробці, аналізі, збереженні, розподілі і передачі всередині банку даних, необхідних для прийняття обґрунтованих фінансових рішень.Стратегія банку стосовно просування продукту на ринку визначається співвідношенням характеристик ринку та продукту.

Залежно від попиту на банківські продукти, проводиться та чи інша маркетингова стратегія. Для формулювання маркетингової стратегії насамперед необхідно визначити межі того ринку послуг, на якому банк здійснює свою діяльність, цільові ринки для кожного виду послуг і продуктів, а також цільові сегменти на них, якщо банк планує там працювати.

4. Дослідження проводилися на прикладі АКБ «Імексбанк». Від дня свого створення, банк динамічно розвивається, послідовно впроваджуючи політику, спрямовану на розвиток і розширення сфер діяльності. Швидко збільшується кількість клієнтів банку серед юридичних і фізичних осіб, розширюється спектр, надаваних банком послуг.

АКБ "Імексбанк" займає стійке положення на ринку банківських послуг і діє згідно із чітко продуманою політикою, спрямованої в першу чергу на вдосконалення якості обслуговування клієнтів. У майбутньому планується посилення фінансового впливу на території України, удосконалення філіальної структури у великих і середніх містах, підвищення якості надаваних послуг і розширення його спектра.

5. Аналіз доходів банку від різних видів послуг показав, що за період, який аналізується, доходи банку збільшилися на 253 тис.грн., або на 15,6%. Це відбулося в основному завдяки збільшенню процентних доходів і результатів від торговельних операцій (торгівлі іноземною валютою). При цьому значно зменшилися надходження комісійних доходів (на 27%), зокрема від операцій із клієнтами (на 26%). Наведені дані свідчать про те, що керівництво банку, активізувавши роботу щодо одержання процентних доходів, зовсім не приділяє уваги диверсифікації інших банківських послуг, що могли б приносити доходи (зокрема послуги з цінними паперами).

Змінилася також і структура доходів. Якщо процентні доходи в минулому періоді складали 48,4%, то в звітному періоді їх частка зросла до 68%, у тому числі від кредитів, наданих клієнтам, - відповідно з 43,7% до 64,3%. Частка ж непроцентних доходів, зокрема таких, як комісійні, знизилася на 27%, у тому числі від операцій із клієнтами - на 26%. Ці дані підтверджують зроблений вище висновок про те, що керівництво банку зовсім не приділяє увагу диверсифікації банківських послуг.

Із метою збільшення загальної суми доходів банку рекомендується розширити спектр платних послуг й інших нетрадиційних послуг: надання консультаційної допомоги; посередництво в розміщенні цінних паперів своїх клієнтів; надання гарантій, поручительства, участь у прибутках і т.д.

6. Перед АКБ „Імексбанк” стоять деякі проблемні питання, що стосуються рекламної діяльності банку. Перше - питання оцінки ефективності використання рекламного бюджету. Сьогодні ведеться робота з розробки документів, що удосконалять підходи до питань планування рекламного бюджету й оцінки ефективності його використання для конкретних банківських продуктів/послуг. Друге - рекламна діяльність на загальносистемному рівні. Також фахівці банку приділяють мало уваги засобам PR. Не проводиться достатня кількість робот в даному напрямі.

Також, одним із недоліків здійснення маркетингової діяльності АКБ „Імексбанк” є те, що фахівцями приділяється мало уваги проведенню маркетингових досліджень у зв’язку з відсутністю маркетингового відділу, а також маркетингової інформаційної системи.

7. За результатами аналізу запропоновано організацію розробки маркетингової стратегії в АКБ «Імексбанк», яка включає створення відділу маркетингу, ретельний аналіз сильних і слабких сторін банку, сприятливих і негативних факторів, з якими банк може мати справу у своїй діяльності в найближчі 3-5 років, проведення маркетингових досліджень ринку, здійснення аналізу результатів діяльності та інших ключових показників банку за минулі 2-3 роки, визначення межі того ринку послуг, на якому банк здійснює свою діяльність, цільових ринків для кожного виду послуг і продуктів, а також цільових сегментів на них, якщо банк планує там працювати.

8. Банку запропоновано обрати стратегію кросування продажів, яка являє собою реалізацію клієнтам додаткових продуктів і стратегію чутливості,що орієнтує та стимулює цільову клієнтуру на придбання банківського продукту. Інструментом реалізації даної стратегії є активне та послідовне управління продуктом, пунктом продажів, персоналом, ціною продукту та його просуванням.

Остаточний вибір стратегії банк повинен проводити в залежності від ситуації на ринку банківських послуг та економічного стану самого банку.

9. Метою політики керівництва банку та діяльності всіх його служб повинно бути залучення клієнтури, розширення сфери збуту своїх послуг, завоювання ринку, зростання одержуваного прибутку. Звідси величезне значення маркетингової роботи банку, а також роботи відділу маркетингу. Створення спеціальної маркетингової служби та надання їй відповідних повноважень - одне з першочергових завдань в АКБ «Імексбан». Банк повинен мати людей, здатних ефективно здійснювати аналіз ринку, планування маркетингових заходів, їх реалізацію та контроль.

Основними завданнями відділу маркетингу в банку є: забезпечення розширення номенклатура продуктів та послуг на основі коригування даних про потреби клієнтури; здійснення рекламних кампаній; розробка заходів щодо розширення асортименту послуг для залучення нових клієнтів; конструктивне поліпшення продуктів і послуг відповідно до вимог ринку та ін. З метою прискорення збору інформації та підвищення ефективності їх обробки в АКБ «Імексбанк» пропонується створення спеціальної управлінської інформаційної системи «Маркетингова інформаційна система» (МІС).

10. Для розширення обсягів продажу банківського продукту АКБ «Імексбанк» запропоновано використання реклами, для чого може бути вибраний нетрадиційний рекламний щит чи місцем для монтажу банера може стати будівля, - яка в певному регіоні асоціюється із стабільністю, позитивним настроєм, вічністю. Дана система рекламних заходів дозволила б філії АКБ „Імексбанк” в м. Миколаєві істотно наблизити банківські послуги до клієнтів. Поряд із цим слід зазначити, що рекламу у системі АКБ "Імексбанк" доцільно проводити комплексно, через різні форми її вияву по усій Україні: телебачення, радіо, пресу, різнопланові іміджево-інформативні заходи тощо.

Проведені аналізи взаємозв'язку показників витрат на рекламу банку із прибутком банку дозволяють рекомендувати банку при розробці рекламної стратегії використати більше точні методи конкурентного аналізу й системи медіапланування, що дозволить збільшити віддачу на вкладені інвестиції. У зв'язку із цим для мінімізації рекламних витрат і максимізації ефекту стає необхідним детальна розробка комплексу просування й рекламної активності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення