Дипломна робота «Обґрунтування проекту залучення капіталу для розвитку підприємства», 2006 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 17:12 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади формування капіталу підприємства 5 1.1. Сутність та економічний зміст категорії «капітал» 5 1.2. Управління активами та капіталом підприємства 13 1.3. Інвестиції як чинник формування капіталу підприємства 24 РОЗДІЛ ІІ. Оцінка процесів формування та використання капіталу на прикладі ТОВ «Гідроспецсервіс» 33 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ «Гідроспецсервіс» 33 2.2. Аналіз стану та структури капіталу підприємства: 38 2.2.1. Аналіз основного капіталу підприємства 38 2.2.2. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства 42 2.2.3. Аналіз оборотного капіталу підприємства 46 2.2.4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 48 2.3. Оцінка ефективності використання капіталу 53 2.3.1. Аналіз прибутковості та рентабельності ТОВ «Гідроспецсервіс» 53 2.3.2. Аналіз ділової активності підприємства 59 2.3.3. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 63 2.4. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства 69 РОЗДІЛ ІІІ. Напрями розвитку підприємства та його ринкове забезпечення 72 3.1. Розробка стратегії розвитку підприємства 72 3.2. Обґрунтування обсягів інвестицій для розвитку підприємства та їх ефективність 87 3.3. Визначення джерел фінансування інвестицій 91 Висновок 94 Список використаної літератури 99 Додатки 103

Висновок

Проблема інвестицій на підприємствах України вимагає глибокого вивчення, оскільки більшість з них використовують застаріле обладнання, що не дозволяє за умови обмежених грошових ресурсів отримати максимально-можливу суму доходів. Зокрема це стосується господарської діяльності ТОВ "Гідроспецсервіс", на основі якого проводилося дослідження даної дипломної роботи.

ТОВ "Гідроспецсервіс" займається розчисткою кар'єрів, водойм, будівництвом дамб та намиванням піску, що вимагає найновіших машин, обладнання та техніки. Фактично підприємство отримує доходи від своєї діяльності за рахунок експлуатації даних машин, які на жаль, на підприємстві не вистачає та на сьогоднішній день є застарілими.

Проведене дослідження капіталу підприємства дає можливість зробити ряд висновків:

• вартість основного капіталу та незавершеного будівництва на кінець 2003 року протягом року збільшилася на 109,2 тис.грн, на кінець 2004 - на 30,2, на кінець 2005 року. За три роки вартість основного капіталу збільшилася на 265,5 тис.грн.

• питома вага назевершеного будівництва в загальній сумі основних засобів складає на початок 2003 року 61,6%, 2004- 67,43%, 2005 –63,8%, 2006 – 71,8%, тобто за період 2003-2005 років збільшилася на 10,1%.

• основні засоби підприємства складають на початок 2003 року 36,7%, на початок 2004-31,5%, 2005 – 35,3%, 2006 – 27,7%, тобто за даний період їх питома вага зменшилася на 9,1%.

• нематеріальні активи мабуть у майні підприємства незначну питому вагу. На початок 2003 року вона складала 0,34%, на початок 2004- 0,26%, 2005 – 0,23%, 2006 - 0,18%. Тобто за 3 роки зменшилася на 0,16%.

• підприємство не досить активно використовує у своїй роботі результати інтелектуальної діяльності: на кінець 2005 року сума нематеріальних активів зменшилася на 3 тис.грн. За 3 роки коефіцієнт приросту нематеріальних активів склав -44,8%, в т.ч. права на винаходи та інші об’єкти промислової та інтелектуальної власності коефіцієнт приросту склав – 60,2%, права на користування природними ресурсами - -15,4%, товарні знаки - -77%.

• в структурі нематеріальних активів найбільшу питому вагу становлять права на винаходи та програмні продукти.

• Найбільшу питому вагу в оборотних активах складає дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Станом на початок 2003 року вона склала 95,69%, на початок 2004 – 92,81%, 2005 – 82,85%, і на початок 2006 року - 86,43% оборотного капіталу підприємства, тобто її питома вага зменшилася протягом трьох років на 9,26%.

• Отже, варто зазначити, що велика частка дебіторської заборгованості підприємства свідчить про неефективне використання ресурсів. Звичайно, що з іншої сторони це говорить про майбутні доходи, які підприємство отримає від вже реалізованої продукції, проте на теперішній час це говорить виключно про ризиковий фінансовий стан підприємства.

• Аналізуючи джерела фінансування капіталу підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства протягом 3-х років збільшився на 377,9 тис.грн і складає на початок 2006 року 52,8% загального капіталу підприємства. Позичковий капітал протягом 30- років зменшився на 157,3 тис.грн, зокрема за 2005 рік він зменшився на 265,2 тис.грн і на початок 2006 року складає 46,8% загального капіталу підприємства.

• Найбільшу частку зобов’язань підприємства складає кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Дана заборгованість має негативну, зростаючу тенденцію.

• Аналізуючи фінансові результати підприємства, можна зробити висновок, що основними доходами підприємства є доходи від реалізації продукції та надання послуг. Інші доходи підприємства складають незначну частку в валових. Протягом досліджуваного періоду вони збільшилися на 40,70 тис.грн.

• Станом на 2005 рік підприємство отримало чистого прибутку 214 тис.грн. Даний показник збільшився протягом року на 191,10 тис.грн. Слід зазначити що в 2005 році темп зростання доходів перевищив темп зростання витрат на 5,41 (68,03-62,62), порівнюючи темпи зростання доходів та витрат за 3 роки то темп зростання доходу перевищив темп зростання витрат на 5,51. Безумовно, цей показник є позитивним.

• Розрахунок рентабельності активів станом на 2005 рік склала 35,95%. Протягом 2004-2005 року рентабельність активів збільшилася на 30,64%. За 3 роки – на 30,16%. Рентабельність власного капіталу є також досить високою, якщо протягом 2003-2004 року вона складала близько 10-11%, то станом на 2005 рік вона склала 100%. Рентабельність продукції не є дуже низькою. Так станом на 2005 рік вона склала 3,6%. Середня рентабельність продукції на 2003-2005 рік становить 1,61%. Рентабельність реалізації є також низькою. Станом на 2005 рік вона становить 8,98%. Протягом року вона зросла на 3,37%. Середня рентабельність реалізації за 3 роки склала 6,73%.

• оборотність активів за 2003 рік становили 3,5 разів, а за 2004 рік 3,4 разів, а за 2005 – 5,57. Тобто за 3 роки оборотність зросла на 2,07 разів.

• Фінансова незалежність ТОВ «Гідроспецсервіс» значно покращилася за період з 2003 по 2005 рік. Про це свідчить збільшення коефіцієнт фінансової незалежності на 0,21. Станом на початок 2006 року він становить 0,53. Відношення позичкового капіталу до власного, або плече фінансового важеля складає протягом 2003-2004 року був високим, що є негативним фактором.

• Аналізуючи показники основних коштів, то слід зазначити, що основний капітал підприємства створений не тільки за допомогою власних джерел фінансування. Так протягом 2003-2004 року частка основного капіталу у власному склала відповідно: 1,08, 1,28, 1,29. Проте вже на початок 2006 року можна стверджувати, що основні засоби підприємства складають 89% власного капіталу.

• Аналізуючи коефіцієнт мобільності можна зробити висновок, що частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі не є стабільною. Ми бачимо, що в 2003-2005 році цей показник був нижчим рекомендованого коефіцієнта(0,5). Проте, як ми згадували вище, це пояснюється особливістю діяльності підприємства.

• Аналізуючи інвестиційну діяльність підприємства, можна зробити висновок, що за 2005 рік капітальні вкладення перевищили заплановані на 46,6 тис.грн, зокрема будівельно-монтажні роботи - на 17,7 тис.грн, устаткування та інструменти - на 24,4 тис.грн, в інші вкладення - на 4,5 тис.грн. Згідно кошторису, загальна вартість проекту - 510 тис.грн, отже наявність залишків кошторисної вартості будови дає можливість розподіляти обсяги інвестицій у будову на подальші періоди.

Провівши дані дослідження мною була розроблена стратегія діяльності підприємства. Дана стратегія передчабає наступні заходи щодо поліпшення діяльності підприємства:

• Модернізація існуючого обладнання;

• Інтенсивне використання наявних потужностей;

• Покращення цінової політики;

• Удосконалення надання послуг;

• Використання нових технологій

Всі ці заходи спрямовані на задоволення споживачів та підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку. Ці заходи потребують капіталовкладень, але незначних.

В роботі було розрахувано суму планових інвестицій, за допомогою яких підприємство зможе отирмати значно більші прибутки. Так для придбання машин та обладнання на суму 396 тис.грн в 2006 році, необхідно:

1. Взяти довгостроковий кредит банку на 3 роки на суму 120 000 грн. для купівлі машин. Заставою для отримання кредиту оформити самі придбані машини.

2. Підприємство протягом 2005 року отримало 214 тис.грн чистого прибутку, тобто за рахунок власних джерел фінансування підприємство зможе фінансування більшу частину обладнання.

3. Взявши короткостроковий кредит на необхідну суму, підприємство зможе провести планову закупку основного капіталу на початок 2007 року.

За рахунок нововведеного обладнання підприємство може очікувати значного збільшення виторгу та зменшення витрат, зокрема витрат на оренду обладнання.

Таким чином, ТОВ «Гідроспецсервіс» зможе вже до 2009 року повністю оновити основний капітал і за рахунок цього отримувати надприбутки, що зробить підприємство незалежним від кредиторів, а його фінансовий стан стійким.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення