Дипломна робота «Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення системи фінансового менеджменту ВАТ «ЦГЗК»», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:53 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 РОЗДІЛ 1. Характеристика та аналіз сучасного фінансово-економічного стану ВАТ «ЦГЗК» 1.1. Загальні відомості та історія розвитку ВАТ «ЦГЗК 7 1.2. Організаційна структура ВАТ «ЦГЗК 11 1.3. Характеристика основної продукції ВАТ «ЦГЗК 17 1.4. Техніко-економічний аналіз господарської діяльності ВАТ «ЦГЗК». 20 1.5. Вибір та обгрунтування стратегії розвитку ВАТ «ЦГЗК 36 1.6. Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємства 44 Висновки до розділу 1 53 РОЗДІЛ 2. Дослідження ефективності зовнішньоекономічної діяльності та удосконалення системи фінансового менеджменту ВАТ «ЦГЗК» 2.1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту ЗЕД 55 2.1.1. Ефективність ЗЕД, її сутність, теоретичні аспекти її визначення 55 2.1.2. Ризики, що впливають на ефективність ЗЕД та методи їх нейтралізації 63 2.1.3. Методика фінансового планування та прогнозування 76 2.2. Розробка напрямків удосконалення ЗЕД шляхом фінансового менеджменту 80 2.2.1. Аналіз ЗЕД ВАТ «ЦГЗК» та дослідження її ефективності 80 2.2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 88 2.2.3. Розробка та ресурсно-економічне обгрунтування заходів, спрямованих на підвищення ефективності ЗЕД 102 Висновки до розділу 2 110 РОЗДІЛ 3. Дослідження та економічна оцінка ефективності заходів, спрямованих напідвищення ефективності ЗЕД 3.1. Дослідження впливу розроблених пропозицій на ефективність ЗЕД.112 3.2. Розрахунок економічної ефективності планових заходів та їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності 123 Висновки до розділу 3 133 Висновки 135 Список використаних джерел 140 Додатки 143

Висновок

У магістерській роботі була запропонова модель удосконалення ефективності зовнішньоекономічно дільності шляхом оптимізації грошових потоків. Заходи були розроблені на основі попереднього комплексного аналізу сучасного стану досліджуваного підприємства.

Обєкт дослідження даної дипломної роботи – відкрите акціонерне товариство «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» є одним з найпотужніших підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Основними видами продукції ВАТ «ЦГЗК» являються залізорудний концентрат та залiзоруднi обкотишi, питома вага яких в загальному обсязі виробництва складає більше 99%, незначну долю товарної продукції складають щебінь та промислові послуги. Основною сировиною для виготовлення залізорудної продукції є магнетитові кварцити (бідна залізна руда), видобуток яких комбінат веде відкритим та підземним способами.

Проведений техніко-економічний аналіз основних показників підприємства дає можливість зробити висновок про задовільний стан підприємства:

• Виробництво основних видів продукції концентрату та обкотишів у 2003-2007 рр. збільшилось на 42,9% (1782,2 тис.т.) та 10,4% (211,4 тис.т.) відповідно.

• Виробнича собіварість продукції зросла по концентрату з 67,95 грн./т. у 2003 році до 163,12 грн./т. у 2007 році, по обкотишам з 98,43 грн./т. у 2003 році до 223,69 грн./т. у 2007 році. Збільшення собівартості пов'язано, в першу чергу, iз зростанням цiн на паливно-енергетичнi та основнi матерiальнi ресурси, а також покращенням якісних характеристик продукції.

• Якість продукції комбінату постіно підвищується. У 2007 році вміст заліза у концентраті марки А – 1 склав 68,22%, а у концентраті марки А – 2 – 65,46%. Дані показники є найкращими в Україні. Вміст заліза у обкотишах комбінату у 2007 роцi становив: при основності 0,12 - 65,75%, при основності 0,8 - 63,93%.

• Основні засоби підприємства мають великий ступінь зносу – коефіцієнт зносу становить 54,57%. Поряд з цим, аналіз структури основних засобів показав, що основні засоби виробничого призначеня, складають велику частку всіх основних засобів підприємства, що говорить про прогресивність їх структури.

• Всі основні показники рентабельності підприємства у останньому звітному періоді збільшилися. Зокрема, показники рентабельность реалізації, рентабельності витрат та рентабельності продукції у 2007 році склали 35,5%, 33,58% та 55,03% відповідно.

Під час розгляду теоретичних аспектів фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності було визначено, що ефективність зовнішньоекономічних операцій багато в чому закладається на етапі їх планування і попередньої підготовки до проведення, а оцінюється шляхом фінансового аналізу.

Провівши аналіз зовнішньоекономічно діяльності можна виділити наступні головні моменти:

• У 2007 році сопстерігається зріст долі експортних перацій в загальному обсязі реалізації до 27% (730754 тис.грн.). Крім того, слід зазаначити, що у 2007 році відбувся експорт обкотишів на суму 58460,36 тис.грн (6% від загальної реалізації обкотишів) на відміну від двох попередніх років. Питома вага реалізації концентрату в загальному обсязі реалізації у 2007 році склала 40%, що на 11,7% більше 2006 року.

• Аналіз структури витрат експорту за 2005-2007 роки показав, що питома вага собівартість продукції, адміністративни витрат та витрат на збут у 2007 році дещо зменшилас, однак спостерігається зростання долі інших витрат у загальних витратах з 7,3% у 2006 році до 10,5% у 2007 році.

• При аналізі рентабельності експортної продукції було виявлно, що середня рентабельність продукції у 2007 році склала 33,12%, що на 13,52% більше ніж у 2006 році, однак рентабельність як експорту концентрату так і експорту обкотишів є нижчою середнього значення і становить 29,27% та 12,67% відповідно.

Аналіз фінансового стану вказує на необхідність звернути увагу на такі моменти:

• Значний зріст дебіторської заборгованості з 595602 тис.грн. у 2006 році до 800614 тис. грн. на кінець 2007 року.

• Загальна ліквідність підприємства, незважаючи на покращення у динаміці часу, станом на 2007 рік все ще залишається нижчою нормативного значення і становить 1,55 грн. поточних активів на 1 грн. поточних забовязань.

На основі комплексного аналізу фінансового стану підпримства та його зовнішньоекономічної діяльності були розглянуті методи підвищення ефективності ЗЕД. Порівнявши декілька моделей підвищення ефективності діяльності підприємства, серед яких: фінансова модель, комплексна модель удосконалення, модель вдосконалення окремих галузей виробництва, універсальна модель та модель оптимізації грошових потоків, була віддана перевага останній і з них. Так, як саме модель оптимізації грошових потоків дає змогу керувати рентабельністю реалізації продукції. Вона заснована на забезпеченні збалансованості об’ємів додатного та від’ємного видів грошових потоків і здійснюється за допомогою методу синхронізації. Синхронізація грошових потоків заснована на коваріації позитивних і негативного їхніх видів. При використанні даної моделі були застосовані наступні показники: середньоквадратичне відхилення надходження та витрачання грошових коштів, коефіцієнт варіації надходження та витрачання грошових коштів та коефіцієнт рівномірності надходження та витрачання грошових коштів.

Проаналізувавши синхронність надходжень від експортної діяльності за 2005-2007 рр. по місяцях та скористашись середнім відхиленням даного показника були спрогнозовані результати від зовнішньоекономічної діяльності в 2008 році без врахування заходів по вдосконаленню ефективності фінансової діяльності. Було виявлено, що зберігаючи темпи діяльності та структуру витрат 2007 року, підприємство мало б рентабельність експорту 20%, що на 13% менше середнього показника. Тому, для збільшення рентабельності експорту, було запропоновано знизити інші витрати підприємства, так як саме їх частка у загальному обсязі витрат збільшилась у 2007 році у порівнянні з попереднім. Зниження цих витрат підприємство може здійснити шляхом страхування валютних ризиків.

При зниженні інших витрат на 50% за допомогою страхування, фінансові результати експортної діяльності зміняться таким чином, що прибуток від експорту збільшиться на 85637,5 тис. грн. або 29% у порівнянні з плановим показником на 2008 рік без урахування зниження інших витрат, а рентабельність експорту, як результат, майже на 6%.

Упровадження пропонуємих заходів також вплинуло і на фінансово-господарську діяльність підприємства загалом. Так плануємий показник виручки від реалізації продукції складе 5710710,8 тис.грн, що вище даного показник у 2007 році на 3004212,8 тис. грн., тобто більше ніж у 2 рази. Сума чистого прибутку від операційної діяльносі при цьому становитиме 1251539,4 тис.грн., в тому числі 382103,6 тис.грн прибутку від зовнішньоекономічної діяльності.

На майновий стан пропонуємі вдосконалення матимуть наступний вплив: власний капітал становитиме 2460991 тис.грн., що на 1251539 тис. грн. більше показника 2007 року, активи підприємства збільшаться з 2134327 тис. грн. у 2007 році до 2557163 у 2008 році, у тому числі необоротні активи складуть 926184 тис. грн., а оборотні - 1630979 тис.грн. Тобто, вартість необоротних активів зменшиться через природне їх зменшення шляхом амортизації. Оборотні активи та власний капітал значно зросте, а кредиторська заборгованість частково погаситься, що звісно свідчить про підвищення фінансової стабільності. Дебіторська заборгованість дещо зросте, проте її питома вага в загальній сумі оборотних активів зменшиться.

Завдяки таким змінам всі показники фінансового стану значно покращаться, зокрема коефіцієнт загальної ліквідності зросте з 1,55 у 2006 році до 16,96, коефіцієнт миттєвої ліквідності з 1,28 до 14,12, коефіцієнт абсолютної ліквідності з 0,11 до 0,93 і сягне свого нормативного значення >0,2. Стрімко зросте коефіцієнт фінансової стабільності з 1,31 у 2007 році до 25,53 у 2008 році. Як бачимо, фінансова стійкість підприємства значно зросте.

Отже, проведені розрахунки свідчать про ефективність пропонуємих заходів та їх позитивний вплив, як на показники зовнішньоекономічної діяльності, так і на фінансово-господарську діяльність підприємсва загалом.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення