Дипломна робота «Організація здійснення імпортних операцій», 2008 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:47 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Роль імпорту в економіці україни 5 1.1. Проблеми і задачі зовнішньоекономічної діяльності в економіці України 5 1.2. Методологія вирішення проблем імпорту. 11 1.3. Організація імпорту підприємства. 14 1.4. Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 20 Розділ 2. Оцінка фінасово-господарської діяльності ват „галант” 27 2.1. Загальна характеристика підприємства ВАТ „ГАЛАНТ” 27 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 32 2.3. Структура та динаміка імпорту ВАТ „ГАЛАНТ” 52 2.4. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та підходи до їх вирішення 54 Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 58 3.1. Обґрунтування стратегії імпорту підприємства 58 3.2. Оцінка ефективності розвитку імпорту ВАТ „ГАЛАНТ” 81 3.3. Планування фінансового стану підприємства на 2007 рік з врахуванням інноваційних впроваджень. 87 Висновок 91 Список використаної літератури 97 Додатки 102

Висновок

Отже, провівши дослідження фінансового стану та імпортних операцій ВАТ «Галант» можна зробити висновки: за кількістю працюючих на підприємстві та за оборотами воно відноситься до числа малих. Чисельність працюючих протягом року коливається на рівні 10-11 чол. З них 3- адміністративний персонал, 6 продавців, 1 водій та один працівник господарського відділу.

ВАТ «Галант» знаходиться на загальній системі оподаткування, воно є платником податку на додану вартість і сплачує податок на прибуток від своєї діяльності.

Асортиментний ряд продукції, яку реалізує підприємство складається з продовольчих та непродовольчих товарів та побутової хімії. Найбільшу частку в виручці від реалізації складає пиво, хлібно-булочна продукція та ковбасні вироби.

Аналіз фінансового стану ВАТ «Галант» було проведено за наступною методикою:

було вивчено баланс підприємства, проведено його горизонтальний та вертикальний аналіз;

досліджено звіт про фінансові результати підприємства, динаміку зміни доходів та витрат;

проведено експрес-аналіз діяльності підприємства.

Активи підприємства протягом всієї діяльності підприємства мали здатність до збільшення. Це було пов'язано із постійним накопиченням капіталу за рахунок отриманих прибутків. Проте із збільшенням вартості основних засобів в 2006 році, темп приросту активів підприємства зменшився. Це відбувається за рахунок поступового зменшення вартості основних фондів за рахунок їх перенесення до собівартості шляхом амортизаційних відрахувань. Отже, в 2006 році темп приросту активів склав -0,19%, хоча попереднього року даний показник становив 2,12%.

Аналіз темпу приросту власного капіталу свідчить про його стрімке збільшення в 2006 році (темп приросту склав 39,56%). Виручка від реалізації також має зростаючу тенденцію. Темп приросту даного показника в 2006 році склав 11,56%.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних коштів. До необоротних коштів входять основні засоби підприємства та незавершене виробництво. До оборотних: товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти в касі та на рахунках в банку та інші оборотні активи. Джерелами формування майна є власний та залучений капітал. Власний капітал складається із статутного капіталу та прибутків, а до складу залученого включають: короткострокові кредити банків, товарні кредити та інші поточні незначні зобов'язання підприємства перед бюджетом, з оплати праці, з соціального страхування та інші поточні зобов'язання.

Аналіз динаміки основних засобів показав, що за досліджуваний період вони збільшилися на 5,3 тис.грн, проте за останній рік відбулося зменшення їх вартості на 20,1 тис.грн.. Оборотні кошти підприємства за досліджуваний період збільшилися на 42,2 тис.грн, або на 125,2% в т.ч. за останній рік на 15,4 тис.грн, або на 25,5%.

Власний капітал підприємства також має зростаючу тенденцію. За досліджуваний період його вартість збільшилася на 764,1 тис.грн, а за останній рік на 638,7 тис.грн, або на 39,6%.

Короткострокові кредити банків протягом 2004-2006 року зменшилися на 716,6 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 643,4 тис.грн. Усього активи підприємства за досліджуваний період збільшилися на 47,5 тис.грн або на 1,9%. За останній рік відбулося зменшення на 4,7 тис.грн, що становить 99,8% активів станом на початок 2006 року.

Необоротні активи складають на початок 2007 року 96,98% капіталу підприємства, проте їх питома вага з кожним роком зменшується. Зокрема, на початок 2005 року необоротні активи склали 98,63% капіталу підприємства, а на початок 2006 - 97,60%.

Оборотні активи відповідно збільшують свою питому вагу в загальній вартості капіталу. Так на початок 2005 року питома вага оборотних коштів склала 1,37%, на початок 2006 - 2,4%, 2007 - 3,02%.

Власний капітал підприємства за даними проведених досліджень складає більшу частину капіталу підприємства протягом всього досліджуваного періоду.

Так на початок 2005 року частка власного капіталу скала 60,44%, на початок 2006 - 64,17, на початок 2007 - 89,72.

Відповідно короткострокові зобов'язання зменшують свою питому вагу. Станом на початок 2007 року питому вага короткострокових зобов'язань підприємства склала 10,28%

Аналіз фінансових результатів ВАТ „ГАЛАНТ” показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 23,1 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 13,3 тис.грн. і в 2006 році склав 138,7 тис.грн.

Прибуток підприємства є тільки від операційної діяльності. Дохід отриманий від реалізації продукції за досліджуваний період також збільшився на 113,3 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 79,9 тис.грн. Підприємство також тримало 30,2 тис.грн доходу від орендованих приміщень. Таким чином валові доходи підприємства збільшилися на 124,6 тис.грн за досліджуваний період і на 96,8 тис.грн за останній рік.

Саме тому станом на початок 2007 року коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,06, коефіцієнт миттєвої ліквідності -0,10. Коефіцієнт загальної ліквідності на початок 2007 року склав 0,29. Це є заниженим показником, тому підприємству потрібно використовувати вільні кошти в першу чергу для погашення заборгованості, а тільки після цього на розвиток.

Як свідчать дані частка власного капіталу, яка виражається в коефіцієнті фінансової незалежності має тенденції до збільшення. Так за період з 2004 по 2006 рік даний показник збільшився на 0,3 оскільки темпи приросту власного капіталу (2253,2*100/1489,1-100 = 51,31% ) вищі ніж темпи приросту позичкового капіталу (258,2*100/974,8-100 = -73,51%). Оскільки ВАТ „ГАЛАНТ” не отримувало довгострокових позик, то коефіцієнт фінансової стійкості дорівнює попередньому показнику.

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотнім від вище згадуваних показників. Так даний показник на початок 2004 року становив 0,40, а на початок 2007 року зменшився на 0,3 та становив 0,1.

Плече фінансового важеля є найвагомішим показником і свідчить про автономність підприємства. Так, згідно таблиці 2.6. даний показник протягом досліджуваного року зменшився на 0,5, і на початок 2007 року становить 0,11.

Дані розрахунку свідчать, що як на початок 2004 року так і на початок 2007 року основний капітал сформований за рахунок власних та залучених джерел. На початок 2005 року основні фонди у 0,61 рази перевищували власний капітал, на початок 2006 року – у 0,65 разів, на початок 2007 року - у 0,92 рази (2253,2/2435,5). Проте як свідчить спадаюча тенденція показника, вже наступного року вартість основних засобів буде меншою вартості власного капіталу.

Зменшення коефіцієнта модернізації на 0,8 свідчить про незначне зменшення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років він є нестабільним: на початок 2005 року – 0,01, на початок 206 року він склав 0,02, а на початок 2007 року він коливається на рівні 0,99, що свідчить про збільшення рівня матеріало- і фондовіддачі.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що в 2004-2006 році цей показник був значно нижчим рекомендованого коефіцієнта (0,5) але поступове його зростання заслуговує позитивної оцінки.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не забезпечені власними джерелами фінансування. Хоча даний коефіцієнт протягом 3-х років зріс на 36,6, на початок 2007 року він становив - 3,63. Це означає, що підприємство відчуває нестачу товарів для здійснення нормального реалізації.

Оборотність активів ВАТ „ГАЛАНТ” протягом досліджуваного періоду є досить низькою. В 2004 році даний показник становив 0,22, в 2005 -0,23 - році трішки покращився, і в 2006 році - 0,27. Низька оборотність активів говорить про низьку виручку від реалізації та велику кількість товарних запасів.

Оборотність товарів підприємства є дуже низькою і потребує негайного покращення через збільшення виручки від реалізації.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості за 3 роки значно покращився. Якщо в 2004 році він становив 14 996 днів, то в 2006 році - 1851 днів. Проте даний показник є досить низьким, тому підприємство фактично є залежним від кредиторів.

В цілому рентабельність всіх показників є низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою (6%). Рентабельність продукції складає 26%, що відповідає рекомендованому рівневі. Оскільки підприємство отримує доходи тільки від реалізації, то рентабельність реалізації =100%.

Головними стратегічними партнерами є країни, що розвиваються. Тому багато зусиль зосереджено саме на роботі на цих ринках. За три останні роки роботи були досягнуті непогані результати а саме приріст на 3 % у Польщі та на 4% у Угорщині. Зменшення питомої ваги імпортну спостерігається в Росії – на 4% та в Білорусі ( на 3%) Найбільш відстаючою зоною закупівлі продукції є Білорусь.

Таким чином підприємство в основному імпортує вази. Їх частка складає в 2006 році 67%, що на 5 % більше ніж їх питома вага в 2004 році. Килимів підприємства в 2006 році імпортувало на суму 75,2 тис.грн, що склало 20% всього імпорту цього року.

Слід зазначити, що з кожним роком підприємство зменшує частку імпорту декоративних виробів зі скла, оскільки український виробник з кожним роком виробляє більш конкурентоспроможний продукт.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах. Він включає також управлінську діяльність не тільки українських підприємств на зовнішніх ринках, а й іноземних фірм в Україні, різноманітні види діяльності на рівні підприємств, регіонів, міністерств і відомств.

Управлінська діяльність, як відомо, залежить від форм власності підприємств, що оперують на міжнародних ринках. Проте переважаючий вплив на цю діяльність здійснюють загальні закони міжнародного бізнесу, з одного боку, і загальне середовище бізнесу в країні, - з іншого.

Таким чином, інноваційна діяльність виступає запорукою розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, оскільки вона впливає на міжнародну конкурентоспроможність підприємства та його продукції, сприяє виходу на зовнішні ринки у якості повноправних їх учасників. А міжнародна патентно-ліцензійна діяльність, яка є втіленням результатів інноваційної діяльності, є однією з форм зовнішньоекономічної діяльності організації.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу!

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення