Дипломна робота «Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства», 2005 рік

З предмету ЗЕД · додано 13.01.2010 16:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Роль зовнішньоекономічної діяльності в економіці україни 6 1.1. Проблеми і задачі зовнішньоекономічної дяльності в економіці України 6 1.2. Методологія вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності 12 1.3. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства 15 1.4. Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 21 Розділ 2. Оцінка фінасово-господарської діяльності підприємства „концерн матс” 27 2.1. Загальна характеристика підприємства «Концерн МАТС» 27 2.2. Аналі фінансового стану підприємства 33 2.3. Структура та динаміка експорту „Матс-Спецтех” 48 2.4. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та підходи до їх вирішення 56 Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 59 3.1. Обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 59 3.2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності «Концерн МАТС» 80 3.3. Планування фінансового стану підприємства на 2006 рік з врахуванням інноваційних впроваджень. 90 Висновок 95 Список використаної літератури 101 Додатки 105

Висновок

Наростаючий процес посилення господарських взаємозв’язків і взаємозалежності держав об’єктивно потребує підвищення ролі багатостороннього регулювання світогосподарських зв’язків, яке сприяє більш повному використанню переваг міжнародного поділу праці. Але масштаби і напрямки розвитку багатостороннього регулювання в значній мірі залежать від конкретних інтересів держав, які беруть у ньому участь, політики їх урядів і діяльності державних органів.

Не обмежуючи національного суверенітету його учасників, багатостороннє регулювання має вплив на урядові рішення з питань міжнародних торгівельно-економічних відносин. В сферу державної політики в цій галузі входить не тільки регулювання, але й сприяння розвитку світогосподарських зв’язків, здійснення підтримки учасникам зовнішньоекономічної сфери діяльності на міжурядовому рівні і у рамках міжнародних економічних організацій.

На сучасному етапі існують наступні задачи міжнародного регулювання:

• забезпечення стабільного в розвитку міжнародної економіки і валютно-фінансовій сфері;

• розвиток співробітництва між країнами у різних формах;

• усунення дискримінації в торгівельно-економічних відносинах між країнами і угрупуваннями;

• сприяти розвитку приватного підприємництва;

• прийняття конкретних заходів виходу з криз в конкретній країні або на світовому ринку;

• узгодження і координація макроекономічної політики держав, обумовленної об’єктивними тенденціями до економічної інтеграції в рамках окремих регіонів.

Головна мета держави в цих у мовах – розробка зовнішньоекономічної стратегії, визначення напрямків розвитку експортного потенціалу, підтримка галузей і підприємств в розвитку експортних виробництв. Переважно економічними методами, хоча повністю відмовитися від адміністративних важелів, як показує світовий досвід, неможливо, держава повинна регулювати, координувати і допомагати розвитку зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з обраним напрямком. Особливе значення в цьому плані набуває створення системи стимулювання експорту, особливо найбільш ефективного і перспективного експорту – експорту готової продукції. Суттєву роль в цьому відіграють податкові пільги, формування системи кредитування і страхування зовнішньоекономічної діяльності. Держава в питанні імпорту, головним чином, за допомогою митних податей сприяти його раціоналізації. При цьому держава не повинна своїми зовнішньо-торгівельними обмеженнями створювати у внутрішній економіці зони монопольного стану національних виробників і той же час не може дозволяти розорення важливих з народногосподарської точки зору галузей шляхом імпорту іноземної продукції. І ще одна задача державного регулювання МЕД – захист інтересів учасників ЗЕД за кордоном, проведення відповідної зовнішньоекономічної політики, укладення угод з іноземними країнами з метою створення кращих умов для економічних відносин з ними.

Стосовно України – її вагомість і вплив на міжнародній арені, як і будь-якої іншої країни, прямо залежить від стану її економіки, від рівню економічного розвитку, потенціалу і конкурентоспроможності на світових ринках. Коли стабілізуються макроекономічні показники, підвищиться рівень життя на Україні, вона матиме можливість і всі умови для вступу у ті міжнародні організації і інтеграційні об’єднання, з якими про це тільки починається діалог.

Аналізуючи фінансовий стан Концерну, можна зробити висновок, що на початок 2004 року склад дебіторської заборгованості за товари склав 99% всієї дебіторської заборгованості підприємства. На кінець року даний показник знизився і становив 95%. На кінець року збільшилася частка дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 2,6%, а частка іншої дебіторської заборгованості збільшилася на 0,9%.

Сума дебіторської заборгованості в період з 2003 по 2004 рік збільшилася в 16,9 разів, дебіторська заборгованість за бюджетом за даний період збільшилася в 2,5 разів. За період 2004 року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом збільшилася в 2,5 рази. За 2 роки сума дебіторської заборгованості за товарами зросла в 45015 разів, або на 538981 грн, і на кінець 2004 року становила 540181 грн. Заборгованість за розрахунками з бюджетом зросла в 25 147 разів, або на 20140,59 грн і на кінець 2004 року становила 20 221 грн. Інша дебіторська заборгованість за два роки зросла на 57,57 грн.

На фінансовий стан підприємства впливає не сама наявність дебіторської заборгованості, я її розмір, рух та форма, тобто то, чим викликана дана заборгованість.

Найбільшу частку оборотний активів на початок 2004 року складали запаси – 90.32%, найменшу – грошові кошти – 0,55%. Дебіторська заборгованість склала 4,69% всіх оборотних активів підприємства. Проте на кінець року ситуація значно змінилася. Так доля запасів скоротилася на 55,99% і склала 34,33 % оборотний активів. Значно збільшилася доля дебіторської заборгованості в даний період. Вона зросла на 50,74% і на початок 2005 року становила 55,43% - найбільшу частку.

Оборотність за 2004 рік значно зменшилася, це збільшує ризик її непогашення. Період заборгованості з 2003 по 2004 рік збільшився в 8 разів. При виникненні такої заборгованості підприємству доцільно формувати резервний капітал. за 2004 рік частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі зобов’язань збільшилася 0,87. Дебіторська заборгованість на підприємстві є тільки короткостроковою, що дозволяє не ризикувати відносно неповернення коштів. Сума дебіторської заборгованості з кожним роком зростає. Так на початок 2005 року вона склала 566180,95 грн, що становить 55,43% оборотних коштів підприємства. На початок 2005 року найбільшу частку дебіторської заборгованості - 95% - становить заборгованість за товари та послуги. Інша дебіторська заборгованість становить до 1%, заборгованість за бюджетними розрахунками – 4%.

Показники фінансового стану, що були розрахованими в даному питанні свідчать про загальне покращення фінансового стану підприємства за 3 роки. Проте, варто сказати, що керівникам необхідно працювати над розширенням виробництва, оскільки отримуючи високі прибутки підприємство може це собі дозволити. Варто залучатися до інвестиційних проектів, проектів з вдосконаленням власного обладнання для підвищення його продуктивності.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства веде до більш чіткої координації діяльності підприємства, стимулює менеджерів до реалізації своїх рішень в подальшій роботі, сприяє більш чіткому визначенню фірмою своєї мети і завдань, покращує забезпечення фірми необхідною інформацією, допомагає більш раціональному розподілу ресурсів, сприяє активізації роботи по вивченню світового ринку.

Завдяки багаторічному досвіду, налагодженої роботи та чіткої політики, Концерн «Матс» не тільки входить в трійку фірм-лідерів, що займаються торгівлею аналогічних товарів, і має позитивні результати фінансової діяльності, а й має подальші перспективи розвитку, що пояснюється вже завойованими позиціями і долею ринку, послідовною торгівельною політикою і напрямом на довгострокову співпрацю з іноземними партнерами, а також продовженням зростання попиту на товари, які реалізує підприємства як серед приватних підприємців і клінік, так і серед державних.

При обґрунтуванні ефективності імпорту товарів підприємством та оцінки факторів, що впливають на ефективність та вигідність здійснення імпортних операцій, слід доповнити показниками порівняльного ефекту та ефективності альтернативних варіантів закупівлі аналогічного чи альтернативного товару. Слід відмітити, що подібний аналіз проводяться на кожному підприємстві, яке має чітко визначену торгівельну політику. Тому, Концерн «Матс», проводячи аналіз ефективності даного контракту з фірмою-виробником «DBS» дійшло висновку про оптимальність даного варіанту через вигідні умови постачання, відносну близькість розташування виробника та порівняно низькі витрати на транспортування, а також вигідні умови платежу, безперечну якість товарів та надійність партнера. Те ж саме стосуюється і експорту. При аналізі експорту в розрізі кожного із покупців підприємство підсищить загальну ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Для здійснення даної мети необхідно зробити наступні завдання:

- Необхідно зменшити витрати;

- Доходи підприємства ростуть з кожним роком, тому підприємству вже на наступний рік варто розширювати свої виробничі потужності. Рекомендується відкриття офісу та магазину в іншому місті для розширення числа клієнтів. Навіть якщо дані витрати складуть 500 тис. грн., підприємство може вкладати дані кошти за рахунок власного капіталу.

- Необхідно розробити систему кредитування підприємств-покупців. Для цього можна або скористатися послугами споживчого кредитування банків або розробити самостійну систему розрахунків покупцями за придбані товари. Як було згадано в першому питанні, необхідно обговорювати в договорі про поставку товарів термін виплати, а також відсотковий розподіл суми за вказаний період. Це дасть змогу планувати свої доходи в майбутньому, що дозволить підприємству передбачити свій фінансовий стан в майбутньому.

- При плануванні ЗЕД підприємству доцільно зробити маркетингове дослідження ринку і налагодити збут продукції. Проводячи аналіз ефективності ЗЕД по кожному постачальнику чи покупцю, Концерн «Матс» зможе забезпечити максимальні прибутки від кожної закупівельної \ реалізаційної операції. Для цього для покращення ефективності діяльності, досліджуване підприємство повинно діяти за стратегічною схемою, яка запропонована в роботі. Для початку, фірма повинна організувати маркетинговий відділ, що забезпечить стабільність реалізації, що дасть змогу працювати на довгострокових засадах із підприємствами-постачальниками. Наступним етапом – є просування даної продукції. Це дасть змогу збільшити обсяги реалізації та пришвидшити оборотність активів підприємства. На третьому етапі потрібно заключити угоди про постійне постачання продукції. Говорячи про більш дорогі стратегії, то варто зазначити, що для підвищення ефективності роботи, доцільно розширити асортимент товарів, розширення географії збуту, а організація виробництва нових товарів.

- Отже, дана стратегія дозволить зробити закупівлю та реалізацію товарів для подальшої реалізації максимально-ефективною.

Спланувавши фінансовий стан на 2006 рік за умови даних впроваджень, досліджуване підприємство стане фінансово незалежним на матиме змогу розширити виробництво шляхом розширення географії збуту.

Коментар модератора

Робота не містить посилань на літературу!

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення