Дипломна робота «Управління фінансовими ресурсами підприємства із врахуванням інфляції», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Методика аналізу впливу інфляційних процесів на фінансові ресурси підприємства 5 1.1. Поняття фінансових ресурсів підприємства 5 1.2. Значення фінансових ресурсів в управлінні підприємством 14 1.3. Класифікація та джерела формування фінансових ресурсів 16 1.4. Поняття інфляції та її вплив на фінансові ресурси підприємства 33 1.5. Аналіз впливу інфляції на фінансові ресурси підприємства 35 Розділ 2. Аналіз впливу інфляції на формування фінансових ресурсів підприємства 38 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Інфосервіс» 38 2.2. Аналіз фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування 42 2.3. Дослідження впливу інфляційних процесів на формування фінансових ресурсів підприємства 53 Розділ 3. Розробка заходів щодо зменшення негативного впливу інфляції на фінансові ресурси підприємства 61 3.1. Зменшення ризиків впливу інфляційних процесів на фінансові ресурси підприємства 61 3.2. Антиінфляційні заходи України та основні методи боротьби з інфляцією 65 Висновок 74 Список використаних джерел 79 Додатки 82

Висновок

Отже, провівши дослідження теми: «Управління фінансовими ресурсами підприємства із врахуванням інфляції " можна зробити такі висновки.

Аналіз проведений в дипломній роботі на базі діяльності ТзОВ «Інфосервіс». Дане підприємство займається наданням інформаційних послуг в м.Львові. Для аналізу фінансових ресурсів було використано фінансову бухгалтерську звітність підприємства за 2004-2006 роки.

Бухгалтерська звітність (у тому числі і баланс) складається з певною періодичністю і є "фотографією" положення підприємства на певну дату. Отже, розраховані на його підставі показники також є одномоментними і характеризують полягання підприємства лише в статиці. Крім того, інформація балансу відображає не реальну "якість" майна фірми, а лише його вартісну оцінку. І до тих пір, поки не застосовуватимуться спеціальні методи обліку інфляції, в основі побудови балансу лежатиме принцип незмінності купівельної спроможності грошей. Саме тому проведене дослідження є актуальним.

Фінансові ресурси є необхідною умовою функціонування підприємства та здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах.

В економічній літературі існує багато визначень фінансових ресурсів підприємств. Проаналізувавши всі, можна зробити висновок, що фінансові ресурси – це власні або позичені кошти, які є на підприємстві. Якщо показати відповідність фінансових ресурсів балансу підприємства, то ними є всі активи підприємства: необоротні, оборотні. Джерелами формування фінансових ресурсів є власне та залучене майно. В ТОВ "Інфосервіс" фінансові ресурси сформовані як за рахунок власних джерел фінансування: статутного капіталу, отриманого прибутку, так і за рахунок залученого – кредиторської заборгованості за товари та послуги. Довгострокової заборгованості чи короткострокової за кредитами банків на підприємстві нема.

Формування, склад фінансових ресурсів та господарські засади здійснення діяльності ТОВ "Інфосервіс" регламентуються такими нормативними документами: Господарським Кодексом України, Законом України "Про господарські товариства" від 10.09.1991 року зі змінами і доповненнями, Законом України "Про систему оподаткування” від 18.02.1997p, "Про податок на додану вартість " та іншими нормативними документами.

Аналіз фінансових ресурсів показав, що активи підприємства складаються з необоротних та оборотних коштів. До необоротних коштів входять основні засоби підприємства та незавершене виробництво. До оборотних: товари, дебіторська заборгованість, грошові кошти в касі та на рахунках в банку та інші оборотні активи. Джерелами формування майна є власний та залучений капітал. Власний капітал складається із статутного капіталу та прибутків, а до складу залученого включають: короткострокові кредити банків, товарні кредити та інші поточні незначні зобов'язання підприємства перед бюджетом, з оплати праці, з соціального страхування та інші поточні зобов'язання.

Аналіз динаміки основних засобів показав, що за досліджуваний період вони збільшилися на 5,3 тис.грн, проте за останній рік відбулося зменшення їх вартості на 20,1 тис.грн. Оборотні кошти підприємства за досліджуваний період збільшилися на 42,2 тис.грн, або на 125,2% в т.ч. за останній рік на 15,4 тис.грн, або на 25,5%.

Власний капітал підприємства також має зростаючу тенденцію. За досліджуваний період його вартість збільшилася на 764,1 тис.грн, а за останній рік на 638,7 тис.грн, або на 39,6%.

Короткострокові кредити банків протягом 2004-2006 року зменшилися на 716,6 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 643,4 тис.грн. Усього активи підприємства за досліджуваний період збільшилися на 47,5 тис.грн або на 1,9%. За останній рік відбулося зменшення на 4,7 тис.грн, що становить 99,8% активів станом на початок 2006 року.

Аналізуючи вплив інфляції на фінансові ресурси підприємства, встановлено, що вартість майна підприємства зменшилася в результаті інфляційних процесів в 2006 році на 31,88 тис.грн, або на 1,27%.

Крім того, зменшилася і вартість основних засобів на 21,53 тис.грн, або на 0,88%.

Реальна вартість грошових коштів на рахунках в банках залишилася незмінною, вартість товарних засобів зменшилася на 0,54 тис.грн.

Реальна вартість статутного фонду зменшилася на 2,96 тис.грн. Проте крім збитків, підприємство отримало і вигоду від інфляційних процесів. Зокрема про це говорить зменшення кредиторської заборгованості на 1,33 тис.грн та інших поточних зобов’язань на 1,29 тис.грн.

Проте, узагальнюючи вплив інфляції в 2007 році на фінансові ресурси підприємства зазначити, що він є негативним, оскільки відбулося фактичне зменшення прибутку на 26,29 тис.грн.

Перерахунок показників фінансових результатів показав, що підприємство реально отримало на 3,92 тис.грн чистого прибутку за рік менше. Це відбулося за рахунок зменшення доходів на 0,27 та зменшення витрат на 4,19 тис.грн.

В цілому можна зробити висновок, що інфляційні процеси мають незначний вплив на формування фінансових ресурсів досліджуваного підприємства. Зокрема, відбулися зміни на 0,001 показника загальної ліквідності підприємства. Даний показник складає станом на 2007 рік близько 0,3. Показники ринкової стійкості після перерахунки впливу інфляції залишилися незмінними. Так коефіцієнт фінансової незалежності складає близько 0,897, що є досить високим показником для підприємств даної галузі. Незначні зміни спостерігаються в ефективності використання основних засобів. Зокрема, частка основного капіталу у власному збільшилася із врахуванням інфляції на 0,005, коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення – на 0,004.

Показники стану оборотних засобів погіршилися. Так коефіцієнт мобільності зменшився на 0,005, а коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних фондів власними джерелами фінансування зменшився на 0,192.

Ще одним негативним показником є зменшення середньої тривалості одного обороту ТМЦ на 1 день через перерахування реальної вартості фінансових ресурсів. Проте оборотність активів покращилася. Враховуючи фактори інфляції, середня тривалість оборотну активу зменшився на 10 днів.

Слід зазначити що відбулося незначне зменшення рентабельності активів (на 0,001), власного капіталу ( на 0,001) та рентабельності продукції (на 0,009).

Розробляючи заходи щодо зниження ризику втрат від інфляції, запропоновано використовувати деякі із методів зменшення ризику:

• Диверсифікація;

• Об’єднання ризику, або страхування;

• Розподіл ризику;

• Пошук інформації.

Як показав аналіз, підприємство не зберігає велику кількість грошових коштів на рахунках в банку, тому воно не втрачає їх реальної вартості через інфляцію. Інвестуючи вільний капітал в нерухомість, підприємство завжди матиме перестрахування від знецінення її реальної вартості, оскільки темпи приросту комерційної нерухомості є значно вищими темпів інфляції.

Інфляція, особливо коли вона досягла рівня галопуючої або гіперінфляції, негативно відбивається на всіх сторонах суспільного життя. Вона передусім виявляється в знеціненні заощаджень, відставанні зростання доходів від цін, зменшенні купівельної спроможності населення, зниженні мотивації до трудової та підприємницької діяльності, гальмуванні технічного прогресу, підриває управлінський механізм усього народного господарства.

Особливе місце в антиінфляційній політиці займають гасіння інфляційних очікувань, ефективна монетарна політика, скорочення бюджетного дефіциту, раціоналізація зовнішньоекономічної політики, підвищення ступеня товарності народного господарства, розумно організована приватизація державної власності, підвищення норми заощаджень і зменшення рівня їх ліквідності.

Успіх антиінфляційних заходів в Україні передусім залежить від національної злагоди. Важливо, щоб Верховна Рада не приймала рішень, пов'язаних з додатковими асигнуваннями, Кабінет Міністрів припинив затвердження нових дорогих проектів, профспілки утримувалися від домагань підвищення заробітної плати, підприємці зобов'язалися не підвищувати ціни, а Національний банк дотримувався емісійного ліміту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення