Дипломна робота «Грошово-кредитна політика в забезпеченні економічного зростання вітчизняних підприємств», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 13.01.2010 16:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні засади грошово-кредитної політики держави в забезпеченні зростання вітчизняних підприємств 6 1.1. Економічна сутність грошово-кредитної політики держави в забезпеченні зростання економіки вітчизняних підприємств 6 1.2. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ 14 1.3. Вплив грошово-кредитної політики держави на забезпечення темпів розвитку підприємств реального сектору економіки 31 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз грошово-кредитна політика держави в забезпеченні розвитку підприємств сфери матеріального виробництва на сучасному етапі розвитку економіки 40 2.1. Грошово-кредитна політика та діяльність підприємств України в період становлення ринкових відносин 40 2.2. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Завод-Керамперліт» 44 2.2. Аналіз капіталу підприємства та джерел його формування 47 2.3. Аналіз динаміки та структури грошових потоків підприємства 57 2.4. Аналіз динаміки та структури позичкового капіталу підприємства РОЗДІЛ ІІІ. Перспективи удосконалення системи забезпечення фінансової стабільності 72 3.1. Використання зарубіжного досвіду удосконалення політики уряду щодо грошово-кредитної політики 72 3.2. Удосконалення грошово-кредитної політики НБУ в забезпеченні економічного зростання вітчизняних підприємств 81 Висновок 87 Список використаної літератури 92 Додатки 95

Висновок

На сучасному етапі розвитку, в епоху бурхливих змін на світовій арені, особливої важливості набули питання, пов’язані з системами державного регулювання. Вважаю, що не треба доводити того, що від методів та інструментів державного регулювання залежить демократичний устрій в суспільстві. В даній дипломній роботі мною було детально зупинено на грошово-кредитній політиці України та її впливу на економічний розвиток підприємств. Після розгляду питання можна сказати: Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозв’язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк.

Сьогодні основною проблемою для нашої монетарної політики є поетапний перехід від фактичної прив'язки до долара—до політики, по-справжньому спрямованої на цілі щодо інфляції. Можливо, нині ми проходимо той перший етап, коли контроль рівня інфляції за допомогою стабільного обмінного курсу доцільно доповнити поступовим зростанням впливу процентної політики. Цей процес має розвиватися без поспіху, в міру вдосконалення монетарної політики та поглиблення розуміння принципів дії трансмісійного механізму.

Основними інструментами регулювання грошової маси в цей час в світовій економіці є операції на відкритому ринку. Шляхом купівлі та продажу на відкритому ринку казначейських цінних паперів, центральний банк може здійснити вливання резервів в кредитну систему держави або вилучити їх з обороту. Операції на відкритому ринку проводяться центральним банком спільно з групою дорідних банків та інших фінансово-кредитних закладів;

Серед інструментів монетарної політики зміна банківської облікової ставки займає друге місце за значенням після політики центрального банку на відкритому ринку;

Третім інструментом монетарної політики є зміна норми обов’язкових резервів. Цей інструмент, на думку спеціалістів, які займаються цією проблемою, є найбільш потужним але в той же час достатньо грубим, оскільки торкається основ усієї банківської системи. Навіть незначна зміна норми обов’язкових резервів може викликати значні зміни в об’ємі банківських депозитів та кредитів, тому вживається цей інструмент у виключних випадках.

За офіційними даними НБУ 2005 року, в2005 році відбулася зміна облікової ставки. З жовтня місяця вона становить 9,5% річних. Протягом даного періоду обсяги рефінансування НБУ банків України був нестабільний, зокрема рефінансування не відбувалося в березні 2005 року.

Середньозважена відсоткова ставка також коливалася від 13 до 18.8%.

За вказаний період грошова маса збільшилася:

Гроші та гроші поза банком (МО) - на 29,7% до показника на початок року

МО + Переказані гроші в національній валюті (М1)- на 32,2%

М1+ Переказані кошти в іноземній валюті та інші кошти ( М2) – на 38,6%

М2+ цінні папери власного боргу банків – на 39%.

Розробляючи планову монетарну політику України, головним орієнтиром, що відображає рівень і тенденції стабільності грошової одиниці, є індекс споживчих цін. Регулювання обмінного курсу спрямовуватиметься на підтримання цінової і фінансової стабільності. Показники монетарної бази і грошової маси є проміжними орієнтирами, які використовуються для вирішення поточних завдань монетарного забезпечення макроекономічної рівноваги. Виконуючи головну конституційну функцію — забезпечення стабільності грошової одиниці — Національний банк України оперативно реагуватиме на зміни в попиті на гроші, забезпечуючи рівновагу на грошовому ринку та монетарні умови для соціально-економічного розвитку.

Аналізуючи грошово-кредитну політику ЗАТ «Заводу Керамперліт» можна зробити висновок, що вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Основні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2003 та 2004 роках, а її зменшення в 2005 році. Вартість товарних запасів протягом 2003 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2003 по 2005 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2006 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2006 рку становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2002 по 2003 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2003 по 2004 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2004 по 2005 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2005 рік із витратами за 2002, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2003 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ЗАТ «Завод Керамперліт» використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2003 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2004 по 2005 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Розробляючи пропозиції щодо покращення фінансового стану, можна прийти до висновку, що підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2003-2004 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так вклавши кошти в цінні папери чи в будівництво, підприємство може бути більш прибутковим. Проте даної ситуації може бути досягнуто тільки за умови сприятливого макроекономічного середовища та за умов стабільної грошово-кредитної політики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали