Дипломна робота «Видатки місцевих бюджетів та контроль за їх ефективним використанням», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 13.01.2010 16:16 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні та нормативно-правові аспекти організації видатків місцевих бюджетів 6 1.1. Економіко-правові засади організації функціонування місцевих бюджетів 6 1.2. Суть, значення та структура видатків місцевих бюджетів 12 1.3. Зарубіжний досвід організації видатків місцевих бюджетів 20 Розділ іі. Аналіз видатків місцевих бюджетів На прикладі бюджету міста умані 28 2.1. Оцінка процесу складання, розгляду, затвердження та виконання місцевих бюджетів 28 2.2. Характеристика соціально-економічного стану міста Умані 38 2.3. Аналіз основних напрямків витрачання коштів з місцевого бюджету міста Умані 46 2.3.1. Аналіз видатків місцевого бюджету на соціальне забезпечення 50 2.3.2. Аналіз видатків місцевого бюджету на розвиток народного господарства 61 2.4. Основі напрями вдосконалення планування видатків місцевого бюджету 64 Розділ ііі. Важливість фінансового контролю в управлінні видатками місцевих бюджетів 68 3.1. Роль місцевих фінансових органів в управлінні видатками бюджету 68 3.2. Необхідність та призначення фінансового контролю за використанням місцевих бюджетів 70 3.3. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства 77 Висновки 85 Список використаної літератури 90 Додатки 94

Висновок

Таким чином видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальні соціальні процеси в державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності.

Аналіз видатків місцевого бюджету м.Умані показав, що витрати бюджету Умані протягом всього періоду дослідження значно перевищують доходи, при чому ця різниця має зростаючих характер. Якщо в 1999 році витрати бюджету Умані перевищували доходи на 1436 тис.грн, то в 2004 році дана різниця складала 29066,5 тис.грн, тобто витратна частина є більшою, ніж доходна в 2,48 разів. Слід зазначити що перевага видаткової частини бюджету над доходною є характеристикою практично всіх міських бюджетів України.

Протягом досліджуваного періоду витрати міського бюджету збільшуються щороку. Зокрема протягом періоду з 2004 по 2005 роки витрати міста збільшилися на 17510 тис.грн, а порівнюючи витрати 2005 року з 2003, то вони збільшилися на 24122 тис.грн. Витрати міського бюджету на освіту займають перше місце, зокрема в 2003 році витрати на освіту склали 13 383,5 тис.грн, що становить 31,79% загальних витрат міста; в 2004 році на освіту витрачено 15077,6 тис.грн, що становить 30,96% загальних витрат міського бюджету, в 2005 році - 23502,7 тис.грн, що становить 35,49% загальних витрат міста.

На другому місці по витрачанню коштів - витрати на охорону здоров’я. дані витрати за 2005 рік становлять 19040,5 тис.грн, що складає 28,76% загальних витрат міста. Протягом 2-х років витрати на охорону здоров’я збільшилися на 5535,4 тис.грн, а порівнюючи витрати з 2003 роком, то вони збільшилися на 7790,7 тис.грн

Третє місце належить витратам на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Так в загальній сумі витрат Умані за 2005 рік на дані витрати припадає 20,37%, що становить 13487,2 тис.грн. Протягом 2-х років дані витрати збільшилися на 1498 тис.грн, а порівнюючи витрати2005 року з витратами 2003 – то за 3 роки соціальні витрати збільшилися на 2568,4 тис.грн.

Що стосується інших витрат, то вони займають незначну частку у формуванні витратної частини бюджету, проте в основному мають зростаючі тенденції. Зокрема витрати на культуру та мистецтво протягом 2-х років збільшилися на 761,3 тис грн., витрати на фізичну культуру і спорт – на 100,8 тис.грн. Економію ресурсів 2005 року в порівнянні із минулими спостережено в області надання послуг, пов’язаних із економічною діяльністю. В основному це стосується підтримки підприємництва. Тобто бюджет Умані, як і державний бюджет 2005 року, як і бюджети більшості міст України спрямований в першу чергу на соціальне забезпечення. В 2005 році соціальні витрати становлять близько 88% витрат міського бюджету.

Всі ці позитивні зрушення відбулися завдяки наполегливій роботі депутатського корпусу, виконкому, фінуправління та інших виконавчих органів.

Слід зазначити, що в Україні поступово удосконалюється система управління державними фінансами, зокрема видатками державного бюджету. Головними напрямами цієї роботи були підвищення відповідальності центральних органів виконавчої влади за проведення державної політики у відповідних галузях і сферах, упорядкування і раціоналізація мережі підвідомчих установ, суттєве скорочення кількості головних розпорядників коштів державного бюджету та переведення на казначейське обслуговування практично всіх операцій державного бюджету. У 2000 році до бюджету вперше включено позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій, що дало можливість більш реально оцінити фінансове забезпечення відповідних структур і підвищити прозорість державних фінансів.

Водночас позитивні результати останніх років ще не дають підстав для висновку про кардинальні зрушення у системі державних фінансів. У бюджетній сфері залишається ще багато нерозв'язаних проблем.

Потребує дальшого удосконалення система управління державними фінансами, підвищення ефективності виконання бюджету на всіх рівнях. Для цього треба забезпечити:

- підвищення якості основних макроекономічних прогнозів з обов'язковим проведенням попередньої незалежної експертизи їх коректності;

- здійснення розрахунків балансу фінансових ресурсів держави та вдосконалення на цій основі бюджетно-фінансових та грошово-кредитних пропорцій економіки України;

- перехід до середньострокового бюджетного планування як основи формування державного бюджету на визначений рік;

- перехід від багатоканальної до одноканальної системи фінансування закладів, установ та організацій бюджетної сфери, а також окремих бюджетних програм, зокрема в частині передачі функцій фінансування лише одному головному розпоряднику;

- здійснення витрат державного та місцевих бюджетів виключно на конкурсній основі;

- поглиблення реформи міжбюджетних відносин як необхідної умови залучення потенціалу регіонів до забезпечення сталого економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення;

- удосконалення касового виконання державного та місцевих бюджетів;

- реальне запровадження бюджетів розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

- визначення критеріїв оцінки ефективності бюджетних видатків, які здійснюються головними розпорядниками бюджетних коштів, зокрема нижчого рівня;

- децентралізацію оплати рахунків бюджетних установ. Для поліпшення прозорості та обґрунтованості бюджету в частині конкретних видатків державних органів, підвищення ефективності діяльності розпорядників бюджетних коштів, а також посилення зв'язку між їхніми завданнями та бюджетним фінансуванням проект державного бюджету на 2006 рік має складатися на основі програмно-цільового методу.

Обов'язковими напрямами реалізації бюджетної політики повинні стати удосконалення системи фінансового контролю, запровадження нових механізмів забезпечення повної прозорості, посилення контролю за формуванням та ефективним використанням бюджетних ресурсів, залучення до цього широкої громадськості, ЗМІ, громадських організацій. Це передбачає:

- створення цілісної системи фінансового контролю в Україні та її законодавче забезпечення;

- визначення і розмежування функцій внутрішнього і зовнішнього фінансового контролю, організацію їх ефективної взаємодії;

- створення системи фінансового контролю за дотриманням чинного законодавства органами місцевого самоврядування у використанні бюджетних коштів;

- створення правових механізмів залучення громадськості до контролю за ефективним використанням державних фінансових ресурсів;

- скорочення кількості головних розпорядників коштів державного бюджету;

- приведення у відповідність з міжнародними стандартами функціональної класифікації видатків бюджетів;

- переведення всіх операцій державного бюджету на казначейську систему обслуговування.

Основним у сфері місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин має бути проведення бюджетної політики, спрямованої на забезпечення гармонійного поєднання принципів бюджетного унітаризму з елементами децентралізації, реформування цих відносин з удосконаленням порядку розподілу трансфертів із державного бюджету на основі прозорих та об'єктивних критеріїв, що грунтуються на чіткому розмежуванні бюджетних повноважень і стабільній системі закріплення дохідних джерел за бюджетами. Розмежування функцій і повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування різних рівнів, у тому числі й у сфері міжбюджетних відносин, має відповідати положенням та принципам схваленої Указом Президента України Концепції державної регіональної політики.

Потребує суттєвого удосконалення розподіл податкових надходжень між центром і регіонами, переведення на власну дохідну базу бюджетів місцевого самоврядування, удосконалення порядку закріплення за ними дохідних джерел на постійній основі. Слід забезпечити запровадження державних соціальних стандартів видатків, удосконалення практики надання трансфертів із Державного бюджету України на основі об'єктивних критеріїв, неухильне дотримання принципу збалансованості місцевих бюджетів.

Нові механізми міжбюджетних відносин повинні передбачати поступове вирівнювання забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць бюджетними коштами при одночасному створенні стимулів для місцевих органів влади і самоврядування до раціоналізації показників місцевих бюджетів та нарощування їх дохідної бази. Необхідно підвищити фактичну частку місцевих бюджетів у зведеному бюджеті з урахуванням субвенцій на соціальний захист населення з 31 відсотка у 2004 році та 36,9 — у 2005 році до 40 відсотків — у 2006 році.

Для деталізації законодавчих норм щодо чіткого і конкретного розмежування повноважень, компетенції та відповідальності між центральними й місцевими органами державної влади та місцевого самоврядування усіх рівнів необхідно внести відповідні зміни до Законів "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації".

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських, міст районного значення і можуть призупиняти бюджетні асигнування у разі порушення бюджетного законодавства. Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну; дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали