Дипломна робота «Управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.01.2010 16:10 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади управління фінансовими потоками 5 1.1. Сутність та класифікація фінансових потоків підприємства 5 1.2. Зміст управління фінансовими потоками підприємства, його мета, задачі та функції 22 1.3. Методологічні системи забезпечення оптимізації управління фінансовими та матеріальними потоками підприємства 29 Висновки до розділу 1. 38 РОЗДІЛ 2. Аналіз матеріальних та фінансових потоків на авто сервісному підприємстві. 39 2.1. Характеристика техніко-економічного стану підприємства 39 2.2. Структура ТОВ «Український автобус» та організація його управління. 44 2.3. Аналіз фінансово-господарського стану ТОВ «Український автобус» 53 Висновки до розділу 2. 81 РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві ТОВ «Український автобус» 85 3.1. Оптимізація фінансових потоків 85 3.2. Основні напрямки покращення фінансових та матеріальних потоків 91 3.3. Розробка планових показників діяльності підприємства з врахуванням пропозицій 114 Висновки до розділу 3. 119 Висновок 120 Список використаної літератури: 125 Додатки 128

Висновок

Отже, вивчивши тему управління матеріальними та фінансовими потоками, можна зробити такі висновки.

Під фінансовим потоком розуміється виявлення грошей у русі. Класифікуючи грошові потоки підприємства, мною для аналізу було обрано класифікацію за напрямком руху фінансових засобів - поділ на додатній та від’ємний грошові потоки.

Аналіз фінансових потоків, що здійснюється в даній роботі проводиться поетапно. На першому етапі дається оцінка фінансовій, інвестиційній та операційній діяльності підприємства, та грошовим потокам даних діяльностей підприємства.

На другому аналізується додатній та від'ємний грошовий потік, вивчається їх структура та динаміка.

На третьому етапі доцільно провести порівняльний аналіз заборгованостей підприємства.

Заключним етапом є вивчення ефективності фінансових потоків, а саме - показників оборотності, фінансового стану та ліквідності.

Джерелом аналізу є фінансова звітність підприємства. Дуже важливим інформаційним звітом для аналізу фінансових потоків є звіт про рух фінансових коштів. Крім того, для аналізу використовується звіт про фінансові результати та баланс підприємства.

Аналіз фінансових потоків підприємства показав:

Вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Основні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2004 та 2005 роках, а її зменшення в 2006 році. Вартість товарних запасів протягом 2004 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2004 по 2006 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2007 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2007 рку становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи грошові потоки, можна зробити висновок, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Провівши аналіз грошового потоку слід зробити висновок, що Доходи підприємства мають тенденцію до збільшення (рис.2.2.). Так протягом 2003-2004 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2004 по 2005 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2005 по 2006 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2006 року з 2003, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Витрати досліджуваного підприємства також мають тенденцію до збільшення. Так за період з 2003 по 2004 рік вони збільшилися на 5128 тис.грн ( темп приросту склав 49,21%). За період з 2004 по 2005 рік витрати підприємства збільшилися на 1392 тис.грн ( темп приросту склав 8,95%), за період з 2005 по 2006 рік витрати збільшилися на 825,3 тис.грн ( темп приросту – 4,87%). Порівнюючи витрати досліджуваного підприємства за 2006 рік із витратами за 2003, то вони збільшилися на 7 346 тис.грн (темп приросту склав 70,48%). Слід зазначити, що темп приросту доходу в 2004 році був нижчим за темп приросту витрат, проте в цілому, темп приросту доходів перевищує темп приросту витрат на 4,47%, що заслуговує позитивної оцінки, оскільки з кожним роком ТОВ «Український автобус» використовує ефективніші методи діяльності. Прибуток підприємства має в цілому зростаючу тенденцію. Так за 4 роки, темп приросту прибутку склав 235,75%. Проте в 2004 році ми бачимо зниження прибутків підприємства на 115 тис.грн, але за період з 2005 по 2006 рік прибутки підприємства зросли на 411,1 тис.грн (темп приросту склав 73,29%).

Провівши аналіз заборгованості підприємства, зроблено висновок, що кредиторська заборгованість значно перевищує дебіторську. Кредиторська і дебіторська заборгованості є як довгостроковою, так і короткостроковою.

Аналізуючи ефективність фінансових потоків, зроблено висновок, що оборотність активів даного підприємства є нормальною. Середня тривалість обороту в 2004 році становить 92,2 дні, в 2005 році - 109,9 днів, в 2006 році - 118,5 днів. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Аналіз фінансового стану підприємства показав, що ТОВ «Український автобус» " є фінансово- залежним, про це свідчить коефіцієнт фінансової залежності - 0,75, та плече фінансового важеля 3,01.

Всього станом на початок 2007 року власний капітал підприємства становить 24,92% - решту - залучений капітал. Це говорить про фінансову залежність підприємства від кредиторів. До 2005 року заборгованість підприємства була зовнішньою, вона складалася із заборгованості за товари і складала близько 80% капіталу. Протягом року постало питання про обов'язковий розрахунок з кредиторами, і підприємство взяло позику в учасника підприємства. Тому перед зовнішніми кредиторами підприємство є абсолютно незалежним, але внутрішня заборгованість складає на початок 2007 року 71,59% капіталу підприємства.

Розробляючи пропозиції щодо покращення фінансового стану, можна прийти до висновку, що фактично, оскільки сума є внесена засновником на розвиток підприємства, і її фактично можна зарахувати до статутного чи додаткового капіталу. В такому випадку фінансові показники підприємства виглядали б краще. Для цього необхідно звернутися до аудиторської фірми для консультації по даному питанні.

Підприємство постійно має в наявності вільні грошові кошти, які можуть бути використані для вкладання у виробничі запаси підприємства. Проте доцільніше буде вкладати дані кошти у цінні папери або у будівництво чи розширення основних фондів будівлями, приміщеннями, офісами, інше. Провівши аналіз грошових коштів за 2004-2005 рік ми бачимо, що підприємство має таку можливість. Так підрахунки показали що вклавши кошти в цінні папери, підприємство отримає на 168 тис грн.. більше доходів. Проте, вклавши грошові кошти у будівництво, то його номінальна вартість зростатиме без додаткових вкладень коштів.

Отже, дослідивши тему «управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства» мою було виконано всі поставлені завдання на початку роботи. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для подальшої його діяльності та використані при плануванні отримання доходів в наступних періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення