Дипломна робота «Теоретичні аспекти формування та розвитку економічного механізму в сфері планування фінансово господарської діяльності підприємств», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 12.01.2010 13:25 · від Дмитро · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти формування та розвитку економічного механізму в сфері планування фінансово господарської діяльності підприємств 5 1.1. Фінансове планування як економічна категорія 5 1.2. Зміст, завдання, методи та принципи фінансового планування. 11 1.3. Різновид планів та їх комплекси 16 1.4. Процес планування фінансів на підприємстві 22 1.5. Державне регулювання фінансово-господарської діяльності 44 Висновки до розділу 1 49 Розділ 2. Механізм планування фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Кмитівський майстер» та напрямки його удосконалення 51 2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства як суб’єкта ринкових відносин 51 2.2. Оцінка фінансового стану діяльності підприємства 61 2.3. Планування фінансово-господарської діяльності підприємства 66 2.4. Напрямки удосконалення планування фінансово-господарської діяльності підприємства 78 Висновки до розділу 2 81 Розділ 3. Напрямки поліпшення ресурсозбереження на підприємстві 84 Висновки до розділу 3 90 Висновки 91 Список використаної літератури 94 Додатки 100

Висновок

Результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків:

1. Планування є процесом, при якому слід враховувати специфіку економічних умов, що склалися в нашій країні. Досвід, перейнятий у західних підприємств по складанню бізнес-планів виявляється неефективним в умовах переходу до ринкової економіки, а самі бізнес-плани не достатньо дієвими. Тому на основі зарубіжного і вітчизняного досвідів слід розробляти власну удосконалену систему планування діяльності підприємств, роблячи акцент на фінансовому плануванні. У зв’язку з цим, у роботі зроблено висновок щодо необхідності удосконалення фінансового планування на підприємствах.

2. На основі узагальнення та аналізу існуючих вітчизняних і зарубіжних точок зору дано визначення терміну “фінансове планування” як документ, що відображає обсяг надходжень коштів і їх спрямування у плановому періоді з метою забезпечення потреб поточної діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань перед державою, банками, постачальниками та іншими кредиторами.

У нашому випадку фінансове планування дозволило визначити обсяги фінансових ресурсів підприємства за джерелами формування та напрямками їх цільового використання згідно з розглянутими показниками підприємства у періодах, що передують плановому та у плановому періоді.

3. Проведення фінансового планування допомагає значно підвищити ефективність фінансово – господарської діяльності підприємства за допомогою вирішення таких основних завдань:

—забезпечення підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для його нормальної господарської діяльності, включаючи розширене відтворення основних засобів підприємства, формування обігових коштів, матеріальне стимулювання, забезпечення соціальних потреб працівників;

—виявлення резервів у господарській діяльності підприємства та спрямування їх на підвищення ефективності виробництва;

—забезпечення раціональних та взаємовигідних економічних відносин підприємства з іншими підприємствами-постачальниками матеріальних ресурсів, бюджетом та банками:

— здійснення контролю за господарсько-фінансовою діяльністю підприємства та за утворенням й використанням матеріальних, трудових і грошових ресурсів.

4. Використання фінансового планування створює для суб'єктів господарювання такі важливі переваги:

- забезпечує підготовку до використання майбутніх сприятливих для підприємства умов;

- попереджує про можливі проблеми;

-стимулює управлінський персонал до реалізації своїх рішень в подальшій діяльності;

-поліпшує координацію дій управлінського персоналу підприємства;

-сприяє раціональному використанню ресурсів на підприємстві.

5. Проаналізувавши стан фінансового планування на сучасних українських підприємствах виявлені такі проблеми:

— нереальність фінансових планів;

— оперативність складання планів;

— прозорість планів для керівництва;

— відрив довгострокових фінансових планів від короткострокових;

— реалізація планів;

— комплексність.

Всі ці вищеперераховані проблеми можна подолати використовуючи на підприємстві новий підхід – використання новітніх комп’ютерних технологій, зокрема програмного забезпечення для автоматизації процесу планування.

6. В системі нових форм фінансового планування важливе місце відводиться бюджетуванню - системі складання бюджетів підприємств, які орієнтовані на отримання оптимального прибутку і збереження позицій підприємства на ринку товарів та послуг.

Впровадження процесу бюджетування на підприємстві дозволить:

- поліпшити фінансові результати на основі управління прибутком і витратами, раціонально розподіляти і використовувати ресурси,

- оптимізувати витрати по підприємству і впровадити оперативний контроль за постійними і змінними витратами;

- поліпшити платоспроможність підприємства на основі ефективного управління грошовими потоками;

- підвищити якість та оперативність прийняття управлінських рішень;

- узгоджувати, координувати дії окремих підрозділів і відділів підприємств, а також напрямків діяльності для досягнення поставлених глобальних завдань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення