Курсова робота «Трансформація банківських систем в ринковій економіці», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 09.01.2010 19:21 · від Петро · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади трансформації банківських систем 5 1.1. Сутність та причини трансформації банківських систем 5 1.2. Форми реструктуризації як основного виду трансформації банківських систем 13 1.3. Світовий досвід інтеграційних процесів в банківській сфері 20 Розділ 2. Особливості трансформацій банківської системи україни в умовах фінансової кризи 24 2.1. Передумови трансформації банківської системи України 24 2.2. Трансформаційні процеси в банківській системі України в умовах кризи 30 Розділ 3. Капіталізація як важливий шлях виходу банківської системи україни з кризової ситуації 34 Висновки 38 Література 41

Висновок

На основі проведених досліджень при написанні даної роботи можна зробити такі висновки:

1. Досліджено теоретичні засади трансформації банківських систем, визначено трансформацію банківської системи як системну зміну структури, форми, характеристик та властивостей банківської системи під впливом зовнішніх (екзогенних) та внутрішніх (ендогенних) чинників. Зазначено, що причинами трансформації виступають політичні, економічні, соціальні чинники. Обгрунтовано, що в процесі трансформації вітчизняної банківської системи під впливом світової фінансової кризи особливе місце посідає такий її вид як реструктуризація.

2. Розглянуто реструктуризацію як основний вид трансформації банківських систем. Висловлено думку, що реструктуризація банківської системи - комплекс заходів, спрямований на зміцнення фінансової стійкості банківської системи та запобігання або подолання кризових явищ у ній з урахуванням змін у національній економіці та на світовому фінансовому ринку шляхом створення нових банків, банківських об’єднань, реорганізації діючих банків (у формі злиття, приєднання, поділу чи виділення), зміни юридичного статусу банківських установ або їх ліквідації. В рамках банківської реструктуризації виділено такі етапи: антикризовий, стабілізаційний, інноваційний. Визначено, що банківська реструктуризація здійснюється на двох рівнях, до яких відносяться: по-перше, системний рівень, по-друге, рівень банківських установ.

3. Проаналізовано, що в банківській сфері післявоєнної економіки розвинутих країн можна виділити чотири характерних періоди інтеграційних перетворень, починаючи з середини минулого сторіччя. Обґрунтовано, що інтеграція банківського капіталу в умовах глобалізації зумовлена низкою чинників, серед яких найбільш вагомими, на нашу думку, є лібералізація економічної політики держави в розвинутих країнах – основних постачальниках фінансових ресурсів; розвиток фінансових технологій; прискорення руху міжнародних фінансових потоків у часі та просторі внаслідок розвитку інформаційних технологій, а також зростання конкуренції між фінансово-кредитними установами на національному ринку внаслідок диверсифікації їх діяльності.

4. Виявлено, що повноцінний аналіз особливостей системного функціонування комерційних банків в умовах ринкової трансформації економіки нашої держави потребує врахування закономірностей інституційних перетворень національних банківських систем насамперед Центральної і Східної Європи та Балтії. Визначено, що загальний кількісний склад другого рівня банківської системи України протягом останніх років залишається практично незмінним – в середньому на рівні 180-200 офіційно зареєстрованих установ (хоча реально діючих менше), що дозволяє стверджувати про кінець екстенсивного етапу її розвитку і початок етапу формування основної моделі її діяльності в умовах переходу на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку національної економіки загалом. Аналіз макроекономічних показників діяльності банківського сектора України свідчить про загальну тенденцію колосального посилення ролі банків як фінансових посередників в економіці держави. Розраховано, що, по-перше, нині банки збільшили майже в 7 разів у порівнянні з 2004 роком обсяг сукупних активів, які на початок 2009 року склали 97,5% валового внутрішнього продукту країни. Якщо врахувати, що цей показник ще в 2005 році був меншим 50%, то можна вважати, що вітчизняна банківська система здійснила прорив у посиленні ваги банків у вітчизняній економіці. По-друге, банки стали більш кредитоорієнтовними: їх сукупний кредитний портфель збільшився в 8,5 разів (у порівнянні з 2004 роком). По-третє, в останні роки зростала довіра до банків як фінансових посередників з боку власної клієнтури, свідченням чого є стійка позитивна тенденція до збільшення залишків коштів фізичних осіб та суб’єктів господарювання в пасивах банківського сектора економіки. Спрогнозовано, що із посиленням кризових тенденцій в економіці банки змушені будуть переглядати свою діяльність та пристосовуватись до нових реалій, що значно змінить як показники їх діяльності в майбутньому, так і їх значення для економіки в цілому.

5. Виокремлено комплекс проблем, з якими зіштовхнулась українська банківська система. Ці проблеми умовно можна розділити на два блоки.

Перший блок стосується трьох взаємопов'язаних складових: різкого зростання неплатежів з боку позичальників внаслідок падіння курсу гривні до іноземних валют та значного скорочення реальних доходів фізичних та юридичних осіб; погіршення фінансового стану банків та недовіра фізичних та юридичних осіб до їх спроможності виконувати зобов'язання перед кредиторами та вкладниками; суттєвого скорочення банками обсягів залучених коштів у вигляді депозитів та кредитів, що призводить до їх неспроможності виконувати свої зобов'язання, а це у свою чергу веде до нових хвиль відтоку депозитів.

Другий блок проблем пов'язаний з неготовністю банків, в умовах погіршення економічної ситуації та скорочення обсягів залучених депозитів, видавати кредити підприємствам, що призводить до значної нестачі у тих оборотних коштів, а це у свою чергу ще більше погіршує їх можливості вести бізнесову діяльність, внаслідок чого вони стають збитковими та неспроможними виконувати власні зобов'язання перед кредиторами.

6. Визначено, що сучасному етапі продовжується поглиблення глобального економічного спаду. Значно скоротилася світова торгівля. В той же час, послабився інфляційний тиск та погіршилися умови на ринку праці – зросло безробіття, зменшилися доходи населення тощо. Досліджено, що сьогодні, одним з можливих шляхів виходу банківської системи України з кризової ситуації розглядають і капіталізацію. Так, на сучасному етапі, в умовах високої недовіри населення до банків, такий шлях видається єдино можливим для формування ресурсної бази банку. Тут важливу роль відіграють іноземні капіталовкладення в українську банківську систему. Виявлено, що деякі науковці вважають, що, на жаль, будь-які заходи вже не допоможуть уникнути масових банкрутств українських банків та підприємств, які мають значну заборгованість в іноземній валюті. Виокремлено, що за прогнозами експертів, у підсумку в Україні залишиться близько 25-30 великих банків: два-три державних, стільки ж - з приватним українським капіталом, решта - з іноземним капіталом. Саме вони контролюватимуть 85-90% активів банківської системи країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?