Дипломна робота «Вдосконалення системи управління якістю ТОВ "Мясо Полісся"», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.01.2010 12:50 · від сергій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління якістю продукції в умовах адаптації агропромислових підприємств до вимог міжнародних стандартів 1.1. Поняття якості, системи та методи управління якістю 6 1.2. Нормативно-правове забезпечення та міжнародний досвід стандартизації і контролю якості та безпеки харчової продукції 15 1.3. Впровадження європейських стандартів якості як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в умовах вступу До сот 20 Розділ 2. Аналіз системи управління виробництвом і якістю продукції ТОВ „М’ясо Полісся” 2.1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства 33 2.2. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства 46 2.3. Аналіз системи управління якістю і безпекою продукції на ТОВ „М’ясо Полісся” 52 Розділ 3. Удосконалення системи управління якістю на підприємстві в контексті його адаптації до європейських стандартів якості та безпеки продовольчої продукції 3.1. Стратегічні напрямки та шляхи поліпшення якості продукції ТОВ „М’ясо Полісся” 65 3.2. Впровадження інновацій у сфері управління якістю 77 3.3. Формування інвестиційного проекту поліпшення якості продукції та оцінка ефективності системи управління якістю в умовах адаптації до світових стандартів 91 Розділ 4. Охорона праці 4.1. Економіко-правові аспекти організації охорони праці 97 4.2. Організація служби охорони праці та аналіз стану охорони праці на ТОВ „М’ясо Полісся” 101 4.3. Рекомендації щодо поліпшення охорони праці на підприємстві 108 Висновки та пропозиції 111 Список використаної літератури 114

Висновок

У даній роботі розглянуті головні аспекти управління якістю на підприємстві в контексті інтеграції України до ЄС та СОТ і адаптації національних стандартів до вимог міжнародної торгівлі. Кон’юнктура світових ринків диктує необхідність постійного поліпшення якості харчової продукції з використанням для усіх наявних можливостей, досягнень прогресу в області техніки й організації виробництва, наукових та методичних розробок і передового досвіду розвинених європейських країн.

В час коли, якість виходить на перший план як складова ринкового успіху, посилюються міжнародні вимоги щодо сертифікації і безпеки продукції, підтвердження відповідності системам ISO з добровільної процедури перетворюється на обов’язкову умову забезпечення конкурентоспроможності продукції. Саме сертифікація сьогодні відіграє роль двигуна у підвищенні якості продукції та послуг, вона тісно пов'язана з розвитком системного підходу до управління підприємством. З метою максимальної гармонізації із закордонними системами та загальноприйнятими міжнародними стандартами якості проведена адаптація національного законодавства, продовжується розробка та впровадження сучасних галузевих стандартів.

Впровадження систем ISO 9000, ISO 14000 та ISO 22000 (ХАССП) стане гарантією надійності підприємства, що створює йому високий позитивний імідж в очах партнерів і споживачів. В цьому разі підприємство вийде на світовий ринок не тільки як сировинний постачальник, оскільки з’являться передумови прямої роботи із закордонними партнерами й самостійного просування готової продукції за межі України, що є основою успішної зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «М'ясо Полісся».

Харчова промисловість має великий потенціал для виробництва якісної та безпечної продукції (в тому числі органічної, «зеленої», екологічно чистої) і її реалізації шляхом експорту до країн ЄС, СНД та Азії. Тому необхідна тісніша координація зусиль підприємств і держави, роль якої полягає в наданні інвестиційної, інформаційно-освітньої та правової підтримки, створенні пільгового податкового режиму для виробників харчової продукції, що вже сьогодні усвідомили необхідність проходження міжнародної сертифікації і здійснюють цей процес власним коштом.

Аналіз діяльності ТОВ «М'ясо Полісся» показує, що протягом 2004-2006рр. воно покращило свою фінансово-господарську діяльність, нарощувало основні та оборотні засоби, покращувало структуру активів. ТОВ «М’ясо Полісся» фактично забезпечило подвоєння обсягів виробництва і збуту своєї продукції, втричі розширило мережу постачальників і покупців, налагодило з ними партнерські відносини високого рівня координації. Поглиблюється маркетингова інтеграція з оптовими дилерами, що забезпечують більшу частку обсягу збуту, розширюється фірмова торгівля.

Загалом, продукція підприємства є якісною та конкурентоспроможною, однак, необхідно продовжувати роботу з сертифікації продукції та процесів її виробництва, застосовувати нову, більш економічну техніку, що відповідає західним стандартам, збільшувати частку виробництва тих видів продукції, що реалізовуються безпосередньо населенню. Тоді у підприємства з’являться реальні можливості створення власного бренду, виходу на міжнародні ринки збуту, забезпечення високих прибутків і належного рівня рентабельності.

В ході проведеного аналізу ми виявили першопричини, що формують проблему якості. Процес дослідження був здійснений з використанням аналітичних інструментів маркетингу, бенчмаркінгу, експертних і статистичних методів, по дослідженим факторам були запропоновані необхідні управлінські рішення по усуненню дефектів і підвищення якості.

Проведений аналіз якості та безпеки продуктів харчування, що виробляються підприємством, включає оцінку сировини, води, харчових добавок, контамінантів, залишків ветеринарних препаратів та пестицидів, мікробіологічних ризиків, а також усіх виробничих процесів - від постачання сировини до доставки готової продукції кінцевому споживачеві. Цим дослідженням встановлено, що основними причинами виявлених відхилень від міжнародних стандартів якості для досліджуваного підприємства є недостатня якість сировини (худоби, що закуповується у населення і підприємств), застарілість обладнання і технологій, недостатній рівень кваліфікації персоналу, що відповідає за процеси, на яких формуються основні складові безпеки і якості виробів. Але, як свідчать дані аналізу, продукція підприємства по більшості показників все ж відповідає національним стандартам, рівень її якості є належним для задоволення запитів і вимог вітчизняних споживачів та продовжує підвищуватись.

Запропоновано спеціальний механізм удосконалення управління якістю та безпекою продукції підприємства, використання якого разом з іншими сформульованими пропозиціями дозволить за рахунок поліпшення технології управління і раціоналізації виробничих процесів на 10% зменшити собівартість продукції, на 15% скоротити непродуктивні витрати робочого часу, на 25% поліпшити ключові показники якості продукції, удосконалити структуру асортименту, впровадити інновації, що дозволять подвоїти обсяг реалізації продукції, в тому числі і на експорт.

Для впровадження відповідних систем менеджменту якості нами запропоноване удосконалення управлінської структури, в яку буде включено службу якості та введено посаду заступника директора з питань якості і безпеки продукції.

З метою виходу продукції підприємства на міжнародний ринок, а особливо – на ринки ЄС та Росії, розширення експортного потенціалу підприємства нами запропоновані практичні інструменти та розрахований інвестиційний проект, спрямований на поліпшення якості продукції, що пропонуються ТОВ «М'ясо Полісся». Основним, на нашу думку, є приведення процесів і технологій виробництва продукції та її якісних параметрів у відповідність до вимог ХАССП, що виступатиме головною передумовою, своєрідним «ключем», який допоможе відкрити зарубіжні ринки збуту та дозволить підприємству вижити і розвиватися в жорстких конкурентних умовах світової торгівлі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?