Курсова робота «Облік розрахунків за виданими авансами», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 04.01.2010 00:47 · від Lesya · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості. 6 1.1. Дебіторська заборгованість, її визначення та види 6 1.2. Класифікація поточної дебіторської заборгованості 8 1.3. Фінансово-економічна характеристика ТзОВ «ІВЦ БТА». 11 РОЗДІЛ 2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за виданими авансами 15 2.1. Документальне оформлення операцій за розрахунками за виданими авансами 15 2.2. Порядок обліку розрахунків за виданими авансами 17 2.3. Відображення інформації рахунка 37 «Розрахунки різними з дебіторами» в облікових регістрах та фінансової звітності 22 2.4. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку розрахунків за виданими авансами 24 РОЗДІЛ 3. Інвентаризація розрахунків з дебіторами 27 3.1. Завдання та порядок інвентаризації розрахунків з дебіторами, відображення її результатів 27 Висновок. 34 Використана література. 37

Висновок

В ході виконання курсової роботи на тему обліку розрахунків за виданими авансами, було проведено дослідження по ТзОВ «ІВЦ БТА» по даному питанню, а також по таких питаннях, як дебіторська заборгованість, синтетичний та аналі-тичний облік розрахунків за виданими авансами, порядок відображення інформа-ції у первинних документах, регістрах і звітності.

Також під час досягнення поставленої мети даної курсової роботи було ви-конано ряд завдань : розглянуто види та визначення дебіторської заборгованості, здійснено фінансово-економічну характеристику досліджуваного об’єкту курсової роботи, відображено та наведено відомості про документальне оформлення гос-подарських операцій з обліку розрахунків за виданими авансами, здійснено та ви-вчено облік розрахунків за виданими авансами, розкрито питання автоматизації по темі курсової роботи, продемонстровано і описано порядок відображення інве-нтаризації по розрахунків за виданими авансами. Таким чином, при розв’язку по-ставлених завдань курсової роботи, досягнуто мету даної роботи.

Із проведеної курсової роботи по обліку розрахунків за виданими авансами можна зробити певні висновки :

1) Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відобра-ження у фінансовій звітності регулюється Положенням (Стандартом) бухгалтер-ського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», яке застосовується з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації встановлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.За термінами погашення розрізняють дов-гострокову та поточну дебіторську заборгованість, а згідно П(С)БО 10 виділяють ще такі поняття, як сумнівний борг, чиста реалізаційна вартість та безнадійна де-біторська заборгованість.

Як збільшення, так і зменшення дебіторської заборгованості можуть при-звести до негативних наслідків для фінансового стану підприємства. Так, змен-шення дебіторської заборгованості може статися через погіршення стосунків з клієнтами, а збільшення – як наслідок неплатоспроможності покупців. Таким чином, дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних ак-тивів і впливає на фінансовий стан підприємства. ;

При написанні курсової роботи були вивчені і використані дані ТзОВ «ІВЦ БТА», яке займається продажем програмного забезпечення та комп’ютерної оргтехніки.

Проаналізувавши фінансово-економічний стан об’єкту даної роботи, можна сказати про те, що дане підприємство володіє достатніми активами для покриття поточних зобов’язань та є незалежним до сторонніх джерел фінансування, однак до кінця 2008 року господарська діяльність даного підприємства дещо послаби-ла свої позиції внаслідок світової економічної кризи, зниженням платоспро-можності споживачів товарів підприємства, нестабільності грошово-кредитної системи. Але ТзОВ «ІВЦ БТА» має обдуману на перспективу стратегію розвитку господарської діяльності, що успішно втілюється в життя на економічному рин-ку та характеризується позитивним фінансово-економічним станом ;

2) Фінансовий бухгалтерський облік на ТзОВ «ІВЦ БТА» ґрунтується на єди-них засадах, встановлених ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухга-лтерського обліку та складання фінансової звітності і здійснюється відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Документальне оформлення го-сподарських операцій з обліку розрахунків за виданими авансами займає важли-ву і відповідальну нішу в господарській діяльності на даному підприємстві та здійснюється згідно законодавства України ;

3) Підставою для проведення розрахунків за виданими авансами є такі доку-менти, як платіжне поручення, виписка банку. Для обліку таких розрахунків ви-користовують субрахунок 371 «Розрахунки за виданими авансами», аналітичний облік якого здійснюють ведеться в розрізі окремих одержувачів грошових кош-тів у вигляді авансових платежів (за кожним дебітором). На ТзОВ «ІВЦ БТА» ін-вентаризація дебіторської заборгованості проводиться згідно нормативних до-кументів, крім обов’язкової річної інвентаризації, підприємство здійснює півріч-ну інвентаризацію по розрахунках з дебіторами.

4) Форма бухгалтерського обліку, система регістрів, порядок і спосіб реєстра-ції та узагальнення інформації в них, обирається підприємством самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку.

Облікові регістри ( книги, відомості, журнали, тощо) призначені для хроно-логічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та уза-гальнення інформації про господарські операції, що містяться у прийнятих до обліку первинних документах, які складаються щомісяця, підписуються вико-навцями та головним бухгалтером. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкці-єю «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організа-цій» № 291.

При обліку розрахунків за відшкодуванням завданих збитків використову-ють Розділ І Журналу 3 і Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різни-ми дебіторами, здійснюють відповідні записи в Головній книзі, які пізніше вико-ристовують для відображення в фінансовій звітності та складання Балансу під-приємства, користуючись при цьому Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгал-терського обліку» № 356 від 29.12.2000р.;

5) Для ведення фінансового бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ «ІВЦ БТА» використовують автоматизовану систему обліку на основі програми «1С: Підприємство 7.7», завдяки якій бухгалтерська служба має можливість швидко обробляти потрібну інформацію та одержувати проміжні результати дія-льності, необхідні для потреб управління підприємством.

Отже, із вищенаведеного обліку розрахунків за виданими авансами, можна зробити певний висновок про те, що дебіторська заборгованість, яка виникає між підприємствами негативно впливає як на розвиток підприємства, також дане явище, як економічна категорія спричиняє негативний вплив на розвиток еконо-міки країни в цілому:

• по – перше, вона спричиняє кризу неплатежів, що зменшує оборотність грошо-вих коштів;

• по – друге дебіторська заборгованість завдає значних втрат для державного бю-джету, у вигляді скорочення різноманітних платежів та податків, тощо.

Тому важливе значення для підприємства є проведення інвентаризації по розра-хунках з дебіторами, своєчасний контроль за строками виникнення заборговано-сті, її стан та шляхи подолання та погашення цієї дебіторської заборгованості.

Таким чином, при написанні даної курсової роботи було вивчено ряд пи-тань, що стосуються зокрема обліку розрахунків за виданими авнсами, розгля-нуто дані питання на прикладах по досліджуваному об’єкту роботи і в Україні в цілому, вияснено ряд проблем про несвоєчасне виявленням заборгованості по дебіторам за строком позовної давності, що минув.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали