Курсова робота «Інформаційне-аналітичне забезпечення фінансової діяльності туристичних фірм», 2009 рік

З предмету Туризм · додано 03.01.2010 15:07 · від Татьяна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і. Теоретичні основи інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової діяльності на туристичних підприємствах 8 1.1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансової діяльності туристичної фірми 8 1.2. Система показників фінансового аналізу в процесі оцінки господарської діяльності 13 1.3. Прийоми та методи аналізу фінансової діяльності туристичних фірм 16 Розділ іі. Дослідження інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової діяльності туристичної фірми 24 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства ВАТ «Готель «Санкт-Петербург» 24 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 30 2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 41 Розділ ііі. Шляхи підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи у діяльності туристичних фірм 44 3.1. Використання інтегральних показників для діагностики ефективності фінансової діяльності туристичної фірми 44 3.2. Інформаційні системи та технології для покращення стану інформаційно-аналітичної роботи підприємств 52 Висновки та пропозиції 59 Список використаної літератури та джерел 66 Додатки 69

Висновок

В курсовій роботі досліджено питання: «Інформаційне-аналітичне забезпечення фінансової діяльності туристичних фірм».

Туризм  важлива складова частина розвитку економіки та соціально-культурної сфери держави, тому будь-яка країна розвитку туризму надає особливе значення. Ключовим чинником розвитку туризму в Україні є готельний бізнес, як одна з основних складових туристичної індустрії, що динамічно розвивається та включає комплекс послуг для туристів.

У сучасних умовах господарювання необхідною складовою успішного процесу управління будь-яким підприємством є аналіз фінансового стану, головним напрямком практичної реалізації якого є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування та визначення перспектив розвитку. Необхідною умовою якісного проведення аналізу фінансового стану є адекватна інформаційно-методична база.

Фінансовий аналіз проводиться з використанням системи економічних даних, дослідження яких породжує економічну інформацію, що використовується в управлінні. Система економічних даних фінансового аналізу складається з нормативно-довідкових, планових та облікових (фактичних) інформаційних ресурсів, що й відбивають певні події, явища, процеси. Використання у фінансовому аналізі всіх видів інформаційних ресурсів забезпечує оцінку діяльності підприємства в динаміці, рівня виконання плану, величини планових показників, діагностику досягнення нормативного сценарію господарювання.

Головними джерелами інформації для фінансового аналізу є фінансова звітність  бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності й рух коштів підприємства за звітній період. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначається відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність подається у обов’язкових формах і складається з: ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати»), ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. №4 «Звіт про власний капітал», ф. №5 «Примітки до річної фінансової звітності», ф. №6 «Додаток до річної фінансової звітності «Фінансова звітність за сегментами».

Для проведення фінансового аналізу слід зауважити на деякі джерела інформації – документи, що використовуються у готельному бізнесі, від яких залежать правильна організація бухгалтерського, податкового обліку та формування регламентної звітності. Саме документ є основним елементом системи інформаційного забезпечення. Щоб упорядкувати та спростити документообіг при наданні готельних послуг, Держбуд України видав інструкції, затверджені наказом Держбуду України, щодо форм документів первинного обліку (таблиця 1.1) та порядку ведення документообігу при наданні готельних послуг у ДП «Укркомунобслуговування», норми якої рекомендовано для застосування готельними підприємствами України незалежно від підпорядкованості та форми власності.

Важливим атрибутом оцінки господарюючих систем є породжені їх діяльністю показники, за допомогою яких можна простежити стан управління, механізм економічних взаємозв’язків і напрями розвитку, налагодити ефективну підготовку і прийняття управлінських рішень.

Але для оцінки фінансової діяльності туристичної фірми необхідно мати не тільки відповідні показники, але і знати прийоми їх дослідження за всіма напрямами фінансового аналізу. Всю різноманітність методів дослідження, що застосовуються фінансовим аналізом для розв’язання конкретних завдань управління, можливо згрупувати у наступні системи:

– трансформаційні інструменти  спрямовані головним чином на перетворення звітності в більш зручний для сприйняття вид (агрегування статей, трансформація в форми звітності за міжнародними стандартами тощо);

– зведення  дозволяє здійснювати систематизацію одиничних фактів та вийти на узагальнюючі показники, що стосуються всієї досліджуваної сукупності та її окремих частин;

- горизонтальний (часовий) аналіз  здійснюється для оцінки розвитку явищ і процесів, які характеризують діяльність підприємств у часі (динаміці);

– вертикальний (структурний) аналіз  дає можливість визначити структуру підсумкових показників з оцінкою впливу кожної позиції на результати в цілому;

– інструменти оцінки показників діяльності підприємства щодо рівня її фактичної величини, визначення основної тенденції за динамікою та розрахунку ймовірного значення у майбутньому;

– відносні величини інтенсивності  дослідження співвідношень між окремими показниками діяльності підприємства;

– порівняльний просторовий аналіз – здійснюється за допомогою відносних величин порівняння у просторі шляхом співвідношення однойменних показників діяльності різних суб’єктів;

– факторний аналіз  дослідження впливу окремих показників-факторів на величину показника, який розглядається як результат стохастичних і детермінованих (функціональних) зв’язків;

– індексний аналіз – визначається функцією, яку виконує індекс у конкретному аналізі, та характером порівнянь тощо.

Дослідження фінансової діяльності туристичного підприємства проведено на базі матеріалів відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «Готель «Санкт-Петербург». Основними видами діяльності готелю є: дiяльнiсть готелів; дiяльнiсть ресторанів; роздрібна торгівля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту.

У загальному обсязі на початок 2008 року види діяльності готелю складали: готельні послуги – 3443, 6 тис. грн., послуги громадського харчування –2064,5 тис. грн., побутові послуги – 72,8 тис. грн.

Основними факторами, що впливають на діяльність ВАТ (визначені у річних звітах 2006-2007 років), є несприятлива законодавча політика для розвитку туризму в Україні, низький туристичний iмiдж України за кордоном; необхiднiсть значних ресурсів для підтримання готельного комплексу у вiдповiдному технічному стані та реконструкції для підвищення його рівня, низький життєвий рівень основної маси населення України та країн СНД, що є основними потенційними клієнтами, обмежує туристичні та iншi потоки до Києва, а вiдповiдно зменшує прибутки готелю. Крім цього високі відсотки за комерційний кредит, екологiчнi та iнформацiйнi наслідки Чорнобильської катастрофи, загазованість та зашумленiсть у зоні готелю також мають деякий вплив на діяльність підприємства.

Незважаючи на несприятливі фактори, аналіз основних економічних показників ВАТ «Готель «Санкт-Петербург» дозволяє зробити висновки про покращення результатів господарської діяльності у 2007 році. Зріс доход (виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 14,76 % і відповідно збільшилися відрахування у бюджет податку на додану вартість (на 118, 4 тис. грн. або майже на 15 %). Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у 2007 році (осіб) зменшилася на 5 осіб, але витрати на оплату праці зросли на 19,28 %, що є позитивним, тому що зросла заробітна плата працівників (у середньому на 330 грн./місяць) і відрахування на соціальні заходи – на 21,76 %. Фінансування дiяльностi підприємства здійснюється за рахунок отриманого прибутку та амортизаційних відрахувань від залишкової вартості основних засобів, яка збільшилася на кінець 2007 року проти початку року на 23,5 тис. грн. (або на 5,9%), і відповідно збільшилися амортизаційні відрахування – на 8,5 тис. грн. (або на 9,8%), що є позитивним для фінансування діяльності. Крім цього, загальна вартість майна збільшилася на 279,9 тис. грн. або на 15.5 % (валюта балансу).

Але приріст вартості майна здійснювався нерівномірно: якщо необоротні активи в оцінці за залишковою вартістю зросли на 2,3 %, то оборотні активи – на 28,9 %.

Незважаючи на це, за обсягами формування майнового потенціалу тенденція розвитку господарської діяльності підприємства сприятлива. Значна частка приросту нематеріальних активів (88,9%) в 2007 році та збільшення їх питомої ваги у структурі необоротних активів характеризує обрану стратегію підприємства як інноваційну.

Грошові кошти на рахунках в банках свідчать про значну суму їх і збільшення у 2007 році в національній валюті на 191,2 тис. грн., а це кошти, що не працюють в умовах ринкової конкуренції (особливо  фінансового кризису), тому тримати їх не вигідно.

Аналіз ліквідності балансу (фактичне співвідношення на початок і на кінець звітного періоду) дозволяє зробити висновок, що баланс підприємства ВАТ «Готель «Санкт-Петербург» є абсолютно ліквідним. За результатами проведеного аналізу фінансового стану можна зробити висновок, що в цілому на підприємстві відбулися позитивні зміни у складі показників, за допомогою яких проведена оцінка фінансової стійкості, і фінансовий стан у 2007 році покращився. Аналіз фінансових результатів також дозволяє зробити висновки про позитивну діяльність підприємства. Так фінансовий результат від операційної діяльності у 2007 році зріс на 10,06 %, фінансовий результат від звичайної діяльності та чистий прибуток зросли на 11,11 %. Рентабельність активів (0,15) характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства; рентабельність власного капіталу (0,25) відображає ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів. Рентабельність продукції (0,49) характеризує ефективність витрат діяльності.

Але на дiяльнiсть готелю впливають ряд проблем, що чекають свого вирішення. Насамперед, це необхiднiсть у розумній диференцiйованiй податковій полiтицi щодо готелів. Так, у 2007 р. підприємство ВАТ «Готель «Санкт-Петербург» перерахувало значні суми у державний та мiсцевi бюджети: 924,5 тис. грн. податку на додану вартість, що більш попереднього року на 118,4 тис. грн. (або на 14,7%) та 137,6 тис. грн. податку на прибуток, збільшеного проти минулого року майже на 10 тис. грн., але для реконструкції номерного фонду не вистачає обігових коштів, ремонтні роботи через це ведуться вкрай повільно, а це вже не є суто внутрішньою проблемою самого готелю.

Застосовані методики аналізу ВАТ, не глядячи на його позитивні результати діяльності, виявили, що господарська діяльність підприємства, як економічної системи, характеризується надмірною складністю та багатогранністю економічних явищ і потребує дослідження великої кількості показників. Кожний показник системи має самостійне значення і водночас є складовою узагальненої властивості. Крім того, цифровий розмір показника має ще й значення його вагомості, яке відсутнє у традиційній формі подання матеріалів фінансового аналізу. Виходячи з цього, отримані за допомогою звітності великі масиви значень показників, при їх індивідуальному дослідженні, фактично не дають змогу зробити остаточний висновок щодо розвитку економічної системи.

Саме тому в процесі фінансового аналізу і оцінки стану економічних систем виникає необхідність використання формалізованих методів згортання значної кількості аналітичних характеристик, з метою переходу до порівняно невеликої кількості узагальнюючих (інтегральних) показників. Зарубіжний досвід визнав і довів життєвість використання інтегральних показників для діагностики ефективності діяльності господарюючих суб’єктів.

Інтегральну оцінку визначають як ієрархічну структуру, на нижньому щаблі якої  узагальнююча комплексна оцінка, на верхньому  показники, які безпосередньо вимірюються і подаються у звітності. Загалом, комплексна оцінка фінансового стану передбачає визначення економічного потенціалу суб’єкта господарювання або, іншими словами, вона дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця в економічному середовищі.

Для покращення стану інформаційно-аналітичної роботи підприємству доцільно б було застосовувати для аналізу фінансової діяльності інформаційні системи та технології, яки пропонуються на ринку програмних продуктів і протягом останніх декілька років позитивно себе зарекомендували. Їх впровадження забезпечить:

– аналіз впливу на досліджуваний об’єкт широкого кола внутрішніх і зовнішніх чинників, що сприятимє підвищенню ступеня наукової обґрунтованості управлінських рішень, які приймаються на основі його результатів;

– підвищення достовірності та надійності отриманих результатів фінансового аналізу;

– створення можливостей для проведення комплексних аналітичних досліджень, пов’язаних з оперативною обробкою великих масивів вхідної аналітичної інформації;

– підвищення системності фінансового аналізу, що зумовлене необхідністю чіткого визначення й формалізації аналітичних завдань при їх рішенні в автоматичному режимі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали