Дипломна робота «Моделювання аналітичних баз даних для системи бухгалтерського обліку», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 03.01.2010 14:22 · від Татьяна · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи моделювання баз даних 6 1.1. Основні відомості про бази даних та їх місце в інформаційних системах 6 1.2. Облікова інформація, її види та властивості 12 1.3. Організації баз даних для ведення автоматизованого обліку 16 Розділ 2. Моделювання в комп’ютерних ситемах бухгалтерського обліку 22 2.1. Моделі бухгалтерського обліку та їх трансформація в комп’ютерних системах 22 2.2. Моделювання та проектування структур баз даних для комп’ютерного обліку 30 2.3. Стадії розвитку та моделі життєвого циклу в КСБО.42 Розділ 3. Автоматизація систем бухгалтерського обліку та напрямки їх вдосконалення 55 3.1. Особливості автоматизованої системи бухгалтерського обліку 55 3.2. Шляхи вдосконалення автоматизованого обліку для підприємства 69 Висновок 74 Список використаної літератури 78

Висновок

У дипломній досліджено та обґрунтовано застосування моделювання як інструменту розвитку бухгалтерського обліку, виявлено принципи його практичної реалізації за допомогою вказаного методу в умовах комп’ютеризації облікового процесу.

На підставі проведеного дослідження теоретичних та практичних положень моделювання системи бухгалтерського обліку з’ясовано наступне.

Для подальшого розвитку теорії й методології бухгалтерського обліку необхідною умовою є удосконалення методики використання методу моделювання в дослідженні об’єктів і предмету бухгалтерського обліку. Моделювання дозволяє виявити усі можливі комбінації ознак, що потребують облікового відображення, взаємозв’язок між елементами облікової системи, а також відрізняти модельний аспект від процедурного. Система бухгалтерського обліку, представлена у вигляді моделі, дозволяє забезпечити виконання узагальнюючих функцій ряду теорій.

Використання в бухгалтерському обліку методу моделювання (проектування) сприяє вибору оптимальних методологічних рішень та методичних прийомів, імітацію практичної роботи бухгалтерів, формалізацію бухгалтерських завдань, прогнозування процесів господарської діяльності підприємства та шляхів розвитку бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського обліку пов’язаний з методом моделювання, що доведено на основі аналізу генезису вказаних методів. Метод – це те, що дозволяє дослідити предмет будь-якої науки. Моделювання, будучи одним з найбільш розповсюджених методів дослідження об’єктів в науці, виступає методом бухгалтерського обліку, що дозволяє вивчати факти господарського життя та господарські процеси через спеціально створені моделі. Моделювання в бухгалтерському обліку передбачає побудову облікових моделей для дослідження предмету бухгалтерського обліку.

Систематизація історичних умов і причин застосування в обліку моделювання дозволила розкрити й проаналізувати тенденцію та фактори впливу на його розвиток. Облікові моделі є складовими єдиної моделі стратегічного планування підприємства, під якою слід розуміти опис, пояснення і взаємовідношення функціональних підрозділів інформаційної системи підприємства.

У бухгалтерському обліку моделювання, як його підґрунтя, формує загальну культуру, виконує прогностичну функцію. Використання моделювання може змінити існуючи концепції бухгалтерського обліку та обґрунтувати вибір конкретної форми його організації та ведення.

На підставі дослідження існуючих концепцій моделювання аналітичних баз даних, доведено, необхідність застосування цього методу в бухгалтерському обліку з метою вибору найбільш доцільних рішень сучасних проблем і завдань бухгалтерського обліку. У результаті проведеного дослідження визначено, що система бухгалтерського обліку виступає об’єктом моделювання як багатофункціональний комплекс, який має подвійну природу. Для практики система бухгалтерського обліку – це універсальна модель діяльності підприємства, сформована з окремих підсистем, в межах яких взаємодіють окремі елементи бухгалтерського обліку. Основним завданням моделювання баз даних системи бухгалтерського обліку є дії, пов’язані зі збором, обробкою даних та їх узагальненням у вигляді облікової інформації, сутність якої має відповідати вимогам релевантності та потребам і запитам користувачів.

Розробка й впровадження єдиної наскрізної універсальної моделі облікової системи підприємства забезпечує управління необхідною інформацією, надає можливість охопити всі етапи діяльності підприємства – від замовлення до відвантаження готової продукції – й працювати в режимі реального часу. В роботі розроблено універсальну модель облікової системи підприємства на основі сучасних комп’ютерних технологій з метою відображення основних зв’язків між елементами цієї системи. Будучи в стані керувати величезними масивами даних, універсальна облікова модель приймає на себе функцію ядра системи.

В умовах застосування комп’ютерних технологій необхідним є перегляд пропонованих раніше підходів до застосування моделювання в бухгалтерському обліку. Теоретичного розмежування потребують поняття “комп’ютеризація” та “моделювання” облікового процесу. Ототожнення цих понять в бухгалтерському обліку є помилковим. За допомогою програмного забезпечення, призначеного для автоматизації облікових процесів, лише відтворюється існуюча методологія й методика бухгалтерського обліку. Розробники програмного забезпечення не привносять в неї нічого принципово нового понад того, що вже міститься в діючих положеннях, нормативних актах та стандартах бухгалтерського обліку на момент її створення, або того, що може бути внесено при відповідних змінах додатково. Однак застосування методу моделювання при комп’ютеризації облікового процесу передбачає створення окремого модуля в програмі. В останньому повинні створюватися набір моделей й обиратися найоптимальніша з них, використання якої забезпечить досягнення бажаних результатів діяльності підприємства.

До цього часу залишається не розробленою методика моделювання господарських процесів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Використання методу моделювання на етапі постачання запасів вирішує основне завдання бухгалтерського обліку вказаного процесу – виявлення всіх витрат та забезпечення поточного контролю за економічністю процесів надходження, збереження та переміщення матеріальних цінностей.

Модель процесу виробництва дозволяє скоротити витрати та знизити собівартість продукції за рахунок економного витрачання сировини й матеріалів; підвищити продуктивність праці та знизити трудові витрати за рахунок оптимізації продуктивних витрат; збільшити ефективність використання засобів праці і, відповідно, зменшити суму амортизації в розрахунку на одиницю продукції, а також врахувати вплив інших факторів, за рахунок яких збільшується прибуток підприємства. Результати моделювання процесу реалізації дозволяють використовувати облікові дані на етапі визначення операційного прибутку, який є визначальним показником в управлінні підприємством.

Для вибору положень облікової політики підприємств доцільним є моделювання майбутніх результатів діяльності на основі минулих подій та дозволених альтернативних облікових методик. Вибір облікової політики повинен здійснюватися на основі моделювання, центральною ланкою якого є система обліково-аналітичного забезпечення. Моделювання процесу вибору облікової політики включає дані бухгалтерського обліку, статистичного дослідження, маркетингову інформацію. У цьому проявляється нерозривний зв’язок бухгалтерського обліку з прийняттям управлінських рішень. При цьому інформація, яка досліджується, підлягає перетворенню шляхом її аналітичної обробки. Під моделюванням баз даних вибору облікової політики слід розуміти сукупність ресурсів і методів їх використання.

У результаті використання облікових моделей виникає ефект, який проявляється у підвищенні ефективності управлінських рішень. Своєчасність прийняття та ймовірність отримання правильного рішення, як правило, збільшуються, якщо вся інформація, необхідна для прийняття рішень, пропускається через призму моделювання, а не локалізується в паперових архівах і персональних комп’ютерах окремих осіб і підрозділів. Метою створення та використання облікових моделей є допомога, яку такі моделі можуть надати керівництву підприємств в процесі управління.

Пропозиції, надані в дипломній роботі, дозволяють підвищити достовірність, оперативність, повноту й аналітичність інформації, отриманої завдяки застосуванню моделювання в умовах використання комп’ютерних програм при веденні бухгалтерського обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали