Дипломна робота «Управління використанням трудових ресурсів на підприємстві», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 11.01.2010 17:26 · від Ivan · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Методичні основи аналізу використання трудових ресурсів підприємства 3 Поняття та структура трудових ресурсів підприємства 13 Значення, завдання та джерела даних для аналізу використання трудових ресурсів підприємства 15 Система показників для використання трудових ресурсів на підприємстві 24 Методика аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві 26 2. Аналіз використання трудових ресурсів на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій 26 Оцінка забезпеченості ВАТ Миколаїв-Львівського комбінату будівельних конструкцій трудовими ресурсами 31 Аналіз використання фонду робочого часу досліджуваного підприємства 34 Вивчення факторів, що впливають на використання трудових ресурсів 42 Способи раціоналізації та підвищення ефективності використання трудових ресурсів ВАТ Миколаїв-Львівського комбінату будівельних конструкцій Основні елементи системи управління персоналом підприємства 49 Кадрова безпека підприємства: формування та управління 60 Висновки 73 Список використаної літератури 76

Висновок

За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

На результати виробничо-господарської діяльності організації, динаміку виконання планів виробництва впливає ступінь використання трудових ресурсів. Трудові ресурси – це частина працездатного населення, яка володіє фізичними й розумовими здібностями і знаннями, необхідними для здійснення корисної діяльності.

Аналіз структури робочої сили підприємства ВАТ Миколаїв-Львівського комбінату будівельних конструкцій підтверджує той факт, що підприємство у 2007р. привело у відповідність наявність та потребу в робочій силі як в загальному, так і по окремих категоріях працівників. За період 2005-2007рр. Питома вага робітників у структурі середньооблікової чисельності штатних працівників зросла на 18,1 пункт. Отже, набору робітників, від яких залежить випуск продукції, у 2007р. приділялась підвищена увага. В результаті співвідношення ПВП та робітників за досліджуваний період зросло на користь робітників у три рази, тобто 1:2,2 у 2005р.; 1:4,9 у 2006р., 1:6,7 у 2007р.

Лише у 2007р. ВАТ Миколаїв-Львівський комбінат будівельних конструкцій привів у відповідність потребу та наявність робочої сили на підприємстві. Зокрема, у 2005р. підприємство відчувало недостачу робочої сили, а у 2006р. – її надлишок. Таким чином забезпеченість підприємства робочою силою у 2007р. зросла порівняно з 2005р. на 5,4 пункти в загальному, зокрема по ПВП – на 5,7 пункти, а по робітниках – на 5,2 пункти.

На досліджуваному підприємстві відбуваються позитивні зміни у русі робочої сили. Так, порівняно з 2005р. та 2006р. коефіцієнт обороту з прийому персоналу знаходиться на серединному рівні та вищий він за коефіцієнт обороту зі звільнення персоналу на 20,3 пункти. Лише коефіцієнт плинності дещо зависокий, хоча за досліджуваний період він знизився на 13,4 пункти проти 2005р. та 21,8 пункти проти 2006р.

Значно вищим було використання робочого часу на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій у 2007р. проти 2005р. Зокрема, попри незначне зниження середньої тривалості робочого дня (1,3%) за даний період кількість днів відпрацьованих одним робітником зросла на 6,7%, а годин - на 5,4%.

На жаль у 2007р. на підприємстві через недовиконання плану виробництва продукції спостерігалось недовиконання плану використання фонду робочого часу. Так, середня тривалість робочого дня знизилась на 2,6%, кількість днів відпрацьованих одним робітником – на 2,2%, годин – на 4,7%.

Оскільки дана тенденція може мати негативні наслідки підприємству ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій доцільно дотримуватись поставлених завдань та раціонально їх встановлювати.

На процес використання праці прямо чи опосередковано впливає багато різноманітних факторів. Проведений аналіз показав, що на підприємстві рівень розвитку цих факторів знаходиться на досить низькому рівні, а це означає, що існує резерв їх підвищення, що означатиме відповідне підвищення ефективності використання праці.

Дані розрахунки показують, що протягом 2003-2007рр. продуктивність праці, як і оплата праці, у порівнянні з базисним 2000р. мала тенденцію до зростання, лише зайнятість у 2006р. знизилась проти базисного 2003р. на 0,3%. Позитивним є і той факт, що темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання оплати праці, лише у тому ж 2006р. коефіцієнт випередження темпу зростання продуктивності праці над темпом зростання оплати праці становив 0,864. Отже, на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій оплата праці є дієвим стимулом росту продуктивності праці, адже виробництво продукції на 1 грн. Заробітної плати протягом досліджуваного періоду мало тенденцію до зростання.

На рівень ефективності використання праці впливає також рівень її фондоозброєності. Результати проведеного аналізу свідчать, що незначне підвищення вартості основних виробничих фондів на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій (7,8% у 2007р. проти 2005р.) порівняно з темпами зростання чисельності робітників (46,6%) не сприяло підвищенню фондоозброєності й відповідно ефективності використання праці на досліджуваному підприємстві. Тому, даний фактор може стати дієвим стимулом ефективнішого використання праці на підприємстві.

Трудові фактори мають значний вплив на зростання обсягів виробництва продукції. Досліджуване підприємство досягло збільшення обсягу нормативно чистої продукції у 2007р. порівняно з 2005р. на 8 063,1 тис. грн. Зокрема, за рахунок зростання чисельності працівників на 34 чол. нормативно чиста продукція зросла на 1 182,9 тис. грн., за рахунок збільшення середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником, на 17 днів нормативно чиста продукція збільшилась на 251,1 тис. грн., а за рахунок зростання годинного виробітку на 30,54 грн. Вона підвищилась на 6 680,7 тис. грн. Лише внаслідок зниження середньої тривалості робочого дня на 0,1 год. нормативно чиста продукція скоротилась на 51,6 тис. грн. Даний фактор може стати резервом збільшення обсягів виробництва продукції на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій.

Зростання ролі соціальної складової виробництва обумовлює якісні зміни систем керування організаціями, знаходить своє вираження в нових формах, методах і змісті кадрового менеджменту.Політика менеджменту персоналу має враховувати інтереси роботодавця і найманих працівників., включати взаємоприйнятні, взаємовигідні заходи формування, використання і розвитку персоналу. Важливими складовими політики менеджменту персоналу є: політика зайнятості; політика трудових доходів; соціальна політика організації.

Важливою складовою економічної безпеки підприємства є кадрова безпека, яку розглядають як процес запобігання негативним впливам на економічну безпеку підприємства через ризики і погрози, пов'язані з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами загалом.

Дещо складною є ситуація на ВАТ Миколаїв-Львівському комбінаті будівельних конструкцій, де немає власної служби безпеки. Тому можна порекомендувати цілеспрямовано навчати своїх менеджерів з персоналу деяким аспектам забезпечення безпеки і залучати консультантів-професіоналів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення