Дипломна робота «Валютне регулювання та валютний контроль», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 22.12.2009 15:17 · від Denya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади валютного регулювання та валютного контролю в Україні 6 1.1. Валютний ринок як складова фінансового ринку 6 1.2. Інструменти валютного регулювання 13 1.3. Регулятивний механізм впливу центрального банку на діяльність комерційних банків у процесі організації валютних відносин. 19 Розділ 2. Аналіз системи валютного регулювання та валютного контролю 29 2.1. Аналіз фінансово-економічної ситуації в країні як фактору впливу на валютну політику держави 29 2.2. Валютний контроль як форма нагляду за діяльністю КБ на міжбанківському ринку 40 2.3. Валютний ризик в банківській діяльності та механізм його мінімізації в аспекті валютного регулювання 47 Розділ 3. Проблеми валютного регулювання та оптимізація валютного контролю в Україні 55 3.1. Зарубіжний досвід валютного регулювання та валютного контролю 55 3.2. Удосконалення системи валютного регулювання НБУ 59 Висновки 70 Список використаних джерел 74 Додатки

Висновок

У дипломній роботі наведено теоретичні узагальнення та вирішення наукових проблем щодо сутності та природи функціонування сучасних валютних ринків, здійснення регулювання та контролю на всіх рівнях, а також пропозиції щодо підвищення ефективності організації валютного регулювання та контролю на валютному ринку України. Загальні висновки, одержані в результаті дослідження, полягають у наступному.

Встановлено, що організація валютних відносин здійснюється в межах валютного ринку, який можна розглядати в широкому та вузькому розумінні. Валютний ринок в широкому розумінні (за своїм економічним змістом) можна розуміти як сукупність економічних відносин, що виникають при здійсненні операцій з відчуження іноземної валюти, а також операцій, пов’язаних з переміщенням валютних капіталів. У вузькому розумінні (з організаційної точки зору) валютні ринки розглядаємо як сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації.

Центральний банк є найдієвішим органом регулювання валютних відносин в країні, що лише підкреслює його значення у сучасній системі регулювання економіки відкритого типу. При цьому однією з головних переваг такої моделі регулювання є те, що центральний має найкращі можливості здійснювати його комплексно, системно, що обумовлено наявністю в його розпорядженні інструментів різного характеру й типу. Сучасні центральні банки володіють досить потужним інструментарієм, за допомогою якого вони спроможні ефективно впливати на внутрішній валютний ринок та валютні відносини в країні в цілому. Центральний банк, незважаючи на сучасні лібералізаційні тенденції, в ринковій економіці виступає ключовим та необхідним регулятором валютного ринку.

Відповідно до поставленої мети та завдань, було досягнуто таких результатів:

 з’ясовано економічний зміст, різновиди та функції валютних ринків, розкрито їх роль та основи організації в економіці відкритого типу;

 досліджено систему інститутів валютного ринку, виявлено механізм взаємодії між його учасниками;

 проаналізовано напрями впливу центрального банку на комерційні банки в процесі організації валютних відносин в країні;

 проаналізовано вплив загальної фінансово-економічної ситуації в країні на валютну політику держави;

 визначено організаційно-економічний механізм валютного регулювання та контролю на валютному ринку України;

 здійснено аналіз стану валютного регулювання та контролю з позицій специфіки національного валютного ринку, розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи управління валютним ризиком;

 розглянуто інструменти та методи, що застосовує Національний банк України з метою впливу на валютні операції та досліджено специфіку вітчизняного валютного регулювання та контролю;

 обґрунтовано необхідність оптимізації державного регулятивного впливу на діяльність на валютному ринку;

 розглянуто зарубіжний досвід валютного регулювання та контролю та проаналізовано шляхи його застосування в Україні

Було повністю розкрито актуальність теми бакалаврської роботи, яка полягає у важливості валютного регулювання та контролю, та їх вплив на загальний стан економіки країни та її фінансовий сектор зокрема.

Також проаналізовано і запропоновано можливі шляхи вирішення проблем з дублюванням повноважень, правильним визначенням рівня ризиків на валютні операції та досягненням необхідного рівня жорсткості та прозорості здійснення операцій з іноземною валютою, які є одним з пріоритетних завдань в банківській системі нашої держави.

В результаті дослідження економічної сутності, причин виникнення валютного ризику, а також його різновидів, можна зробити висновок, що він є невід’ємною складовою сучасної діяльності з валютою. Крім цього, дослідження вітчизняної практики у галузі мінімізації банківських ризиків засвідчило, що у процесі формування ефективної стратегії ризик-менеджменту та при підборі інструментів хеджування валютного ризику повинні обов’язково враховуватись специфіка та тенденції вітчизняного валютного ринку як біржового, так і позабіржового, а також загальна стратегія діяльності комерційного банку.

Національний банк володіє доволі широким спектром інструментів регулювання валютних операцій, які є об’єктом особливо пильної уваги з боку держави. В цілому ж можна стверджувати, що НБУ сформував досить жорстку й ефективну систему валютного регулювання, яка поєднує в собі як економічні, так і адміністративні важелі. До того ж, у моменти кризових явищ центральний банк використовує здебільшого адміністративні заходи. Це пов’язано з тим, що валюти перехідних економік значною мірою схильні до девальвації і короткострокових коливань курсу. Їх ринок не має належної глибини і суттєво залежить від пропозиції іноземної валюти, рівновага на ньому менш стійка і потребує великих зусиль з боку влади. Такі зусилля і проявляються в різного характеру обмеженнях.

Йдучи шляхом поглиблення міжнародних економічних зв’язків, Україна повинна здійснювати поступову лібералізацію валютних відносин, враховуючи при цьому досвід розвинених країн та близьких сусідів у цій сфері та надаючи перевагу економічним важелям впливу. Разом з тим, поруч із подальшим розвитком та впровадженням ринкових інструментів валютного контролю та регулювання при нестабільній економічній ситуації і не надто стійкому валютному ринку, Національний банк повинен залишати за собою право на застосування певних адміністративних методів та інструментів управління валютними відносинами. Таким чином, на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки регулятивний вплив та контроль за валютними операціями повинні не скасовуватись, а вдосконалюватись.

Одним із перших кроків у напряму розвитку валютних відносин в Україні повинно стати вдосконалення відповідної нормативно-правової бази. Зокрема, найбільш нагальним та необхідним, на наш погляд, є прийняття Закону, який би прийшов на зміну діючому Декрету Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та чітко окреслив місце комерційних банків у системі валютних відносин.

Таким чином, теоретичне обґрунтування сутності та механізму валютного регулювання та валютного контролю, а також визначення ключових практичних засад оптимізації роботи у сфері валютних операцій дало змогу сформулювати в дипломній роботі цілісну, ґрунтовну концепцію удосконалення системи валютного регулювання та контролю та гармонізації її розвитку із завданнями щодо стимулювання інтенсифікації міжнародних економічних відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення