Курсова робота «Органи внутрішніх справ у механізмі забезпечення конституційних прав і свобод громадян України», 2007 рік

З предмету Право · додано 15.12.2009 02:23 · від Генерал · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Глава 1. Основні права та свободи громадян як об’єкт діяльності органів внутрішніх справ України 5 Глава 2. Завдання та функції органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав та свобод громадян 13 Глава 3. Форми та методи діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення основних прав і свобод громадян 22 Глава 4. Дотримання органами внутрішніх справ міжнародних стандартів щодо юридичного забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина 30 Глава 5. Проблеми вдосконалення і розвитку органів внутрішніх справ в аспекті забезпечення прав і свобод громадян 36 Висновки 44 Список використаної літератури 48

Висновок

Ефективність діяльності держави щодо забезпечення захисту прав та свобод людини була, залишається і в майбутньому буде винятково актуальним і соціально значущим питанням у всіх своїх багатопланових проявах, оскільки зазначені соціальні цінності є головним засобом здійснення цивілізаційної життєдіяльності людей, задоволення їх принципово важливих інтересів і потреб. Саме тому в сучасному світі не існує більш значної і, разом з тим, важко втілюваної в практику існування людства ідеї, ніж права і свободи людини, що обумовлено недостатнім рівнем розвитку морально-світоглядних критеріїв, правової культури та освіти, економічних систем та відносин.

Створення, зміцнення і вдосконалення гарантій щодо забезпечення прав та свобод людини є спільною метою діяльності всієї системи органів державної влади. Але успішне забезпечення прав та свобод людини, окрім гарантій, передбачає їх охорону. Звичайно, завдання охорони прав і свобод людини не можна стовідсотково віднести до повноважень певного органу влади.

Особливу роль серед органів системи виконавчої влади, що зайняті захистом прав і свобод людини, відіграють правоохоронні органи, зокрема органи внутрішніх справ. Характерна особливість діяльності органів внутрішніх справ щодо захисту прав та свобод людини і громадянина полягає в тому, то органи у стосунках з окремою особою репрезентують усе суспільство, а для захисту його інтересів часто змушені в межах, установлених законом, вдаватися до обмеження прав і а свобод цієї особи. Але таке обмеження випливає виключно з визнання поваги прав і свобод інших осіб, додержання вимог" моралі, суспільного порядку, загального благополуччя

Одним із головних завдань правоохоронної діяльності органні внутрішніх справ є забезпечення прав, свобод, обов'язків і насамперед безпеки людей. Міліція разом з іншими правоохоронними органами покликана привести в дно механізм правової охорони іі захисту прав і свобод людини, її функції багатогранні: від створення безпечних умов реалізації прав і свобод людини у громадських місцях до захисту від злочинних порушень та посягань на права та свободи людини, із застосуванням легальних примусових заходів. Механізм забезпечення міліцією конституційних прав і свобод людини це єдине, цілісне і якісно самостійне явище правової системи, яке є комплексом взаємопов'язаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, які створюють належні юридичні й фактичні можливості для повноцінного здійснення кожним своїх прав і свобод.

Діяльність міліції щодо забезпечення прав і свобод людини має певні особливості, що зумовлені її повноваженнями. До них можна віднести: гуманізацію діяльності міліції; неупередженість та регламентованість законом. Компетенція міліції щодо забезпечення реалізації загальнолюдських стандартів прав людини визначається в різних сферах, зокрема під час охорони громадського порядку, забезпечення суспільної безпеки, проведення дізнання, виконання судових вироків та постанов тощо.

Поліпшення ситуації у сфері захисту прав та свобод людини не-можливе без удосконалення форм, методів та засобів діяльності органів держави щодо забезпечення прав та свобод людини. Зокрема, необхідно прискорити впровадження в діяльність міліції філософії та етики ненасильства та юридичного милосердя.

Під етикою юридичного ненасильства в діяльності працівника міліції необхідно вважати систему його професійних духовно-моральних поглядів, відчуттів, переконань стосовно правопорушника, а також усвідомлення працівником органів внутрішніх справ духовно-моральної та правової відповідальності за перевищення своїх повноважень.

Найслабшою ланкою в механізмі захисту прав, свобод і закон них інтересів громадян є процесуально-правові норми. Система цих норм характеризується, з одного боку, громіздкою та ускладненою регламентацією порядку дій громадян, з іншого слабким регулюванням порядку й форм діяльності державних органів та їх посадових осіб, ефективний захист прав, свобод і законних інтересів громадян вимагає принципово іншого підходу до цієї проблеми.

Процес застосування примусових заходів повинен бути регламе-нтований самостійним Адміністративно-процесуальним кодексом, проект якого зараз активно обговорюється Одночасно повинні бути скасовані процесуальні норми, що регламентують порядок застосування примусових заходів, прийнятих не тільки па регіональному і а місцевому рівнях.

Докладна процесуальна регламентація взаємовідносин громадян та органів внутрішніх справ має стати дієвим засобом попередження конфліктних ситуацій, гарантією об'єктивного вирішення правових спорів, що виникають, уточній відповідності із законодавством.

Практика соціального життя констатує той факт, що припинення зростання порушень законів шляхом посилення репресій ніколи по-зитивних результатів не давало. Тому виникла гостра потреба у новому підході до протидії цій негативній спрямованості, який передбачав би переорієнтацію всіх правоохоронних органів на попередження правопорушень і зміцнення профілактичної роботи.

Отже, діяльність органів внутрішніх справ є суттєвою складовою діяльності державних органів щодо забезпечення особистих прав громадян України. Водночас соціальні, організаційні, фінансові та правові чинники, інтенсивний розвиток нових суспільних відносин, процеси становлення правової держави зумовлюють погребу подальшого реформування системи органів внутрішніх справ України, приведення їх у відповідність до реалій сучасного суспільно-політичного життя, перетворення їх працівників на справжніх слуг народу, готових вчасно прийти на допомогу та у повному обсязі гарантувати захист прав і свобод громадянам України.

Серед основних напрямків реформування ОВС є удосконалення структури ОВС, звільнення органів внутрішніх справ від невластивих їм завдань та функцій, підвищення авторитету міліції серед населення, поліпшення взаємодії населення та міліції у боротьбі зі злочинністю та профілактиці правопорушень, оптимізація підготовки кадрів органів внутрішніх справ.

Велике значення має надаватися реформуванню профілактичної діяльності органів внутрішніх справ, зокрема визначенню пріоритетних напрямків такої діяльності, підвищенню ефективності профілактичною впливу на правопорушників, реорганізації адміністративної служби міліції, удосконаленню профілактичного обліку, удосконаленню правової пропаганди; залученню населення до заходів загальної та індивідуальної профілактики тощо.

Отже, реформування системи МВС України є складним процесом у новітній історії України. Зазначені основні чинники процесу реформування ОВС детально розглянуті в наукових працях багатьох учених та практичних працівників ОВС, однак постає проблема впровадження наукового надбання у практичну діяльність ОВС України. За цим стоїть наполеглива та самовіддана праця особовою складу ОВС - від рядового до керівного рівня.

Звичайно, лише заходами щодо удосконалення організації діяльності органів внутрішніх справ вирішити питання про поліпшення стану захисту прав і свобод у державі неможливо. Його розв'язання вимагає від суспільства впровадження у свідомість людей нової ідеології, яка б виховувала представників держави та громадян у дусі рівноправності, розуміння кожним громадянином можливості захисту своїх прав і свобод без побоювання щодо переслідувань з боку влади. Така ідеологія повинна базуватися на осмисленні нового становища особи в державі, яке ґрунтується на демократичних засадах, зламі стереотипів виняткового переважання державних інтересів над інтересами особистості. У виборі між державою та особою, між загальним та індивідуальним перевага повинна віддаватися останнім.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?