Курсова робота «Вдосконалення розробки виробничої програми підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 14.12.2009 18:00 · від Марина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Виробничої програми підприємства 5 1.1. Сутність та значення виробничої програми для діяльності підприємства 5 1.2. Принципи розробки та показники виробничої програми 9 1.3. Методологія розробки виробничої програми 29 1.4. Нормування як напрям підвищення ефективності використання ресурсів підприємства 37 Ii. Аналіз оптимальності виробничої програми та механізм її оптимізації 43 2.1. Методика оцінки ефективності виробничої програми 43 2.2. Механізм контролю за ефективністю виробничої програми підприємства 48 2.3. Оптимізація як напрям підвищення ефективності діяльності підприємства 54 2.4. Методика оптимізації виробничої програми 57 Висновки 64 Список використаної літератури 66

Висновок

Виробнича програма підприємства - це завдання по виробництву й реалі-зації визначеної кількості продукції у номенклатурі, асортименті і якості у вста-новлений термін.

Виробнича програма є одним із центральних розділів планування й регу-лювання економічної й господарської діяльності підприємства. Виробнича про-грама є тим розділом плану, на основі якого визначається потреба в трудових, матеріальних і інших виробничих ресурсах. Вона дуже впливає на плани розви-тку техніки, капітального будівництва, на рентабельність виробництва й фінанси підприємства.

В умовах переходу України до ринкової економіки, від віджилих форм розподілу готової продукції до попиту на неї, відбувається зародження інших методів планування виробничої програми, заснованих на новому для нас економічному мисленні - знанні теорії й методів маркетингової стратегії у виробництві.

Виробнича програма підприємства в нових умовах господарювання по-винна розроблятися по всіх розділах у тісному зв'язку з плануванням ринків збуту, тобто з повною реалізацією продуктів виробництва.

Внутрішньозаводське планування є одним із визначальних розділів вироб-ничої програми підприємства.

Серед принципів, застосовуваних при розробці виробничої програми, слід зазначити:

• напруженість виробничої програми - максимальне використання ресур-сів, які приймають участь у виробництві;

• взаємна погодженість усіх розділів виробничої програми, їхнє економічне обґрунтування;

• взаємна погодженість виробника з постачальниками і споживачами продукції;

• систематичне відновлення виробленої продукції (номенклатура, асорти-мент);

• безперервне нарощування випуску і збуту продукції.

Виконання виробничої програми підприємства залежить від забезпечення виробництва визначеною групою виробів (номенклатури, асортименту) усіма видами ресурсів, що беруть участь як у процесі виготовлення продукції, так і в її реалізації.

Технічний рівень виробництва на визначений момент часу в значній мірі визначає можливості виконання виробничої програми.

Для обґрунтування виробничої програми з урахуванням виробничих поту-жностей, представлених засобами праці, необхідно знати динаміку виробницт-ва і збуту продукції.

Загальноприйнятим критерієм оптимальності при формуванні виробничої програми підприємства є максимум прибутку від реалізації продукції. Процес визначення оптимальних цін і обсягів реалізації знаходить своє відображення, насамперед, у зміні ваги окремих видів продукції в загальному обсязі виробни-цтва. Критерієм зміни питомої ваги окремих видів продукції є показник рента-бельності продукції. При цьому вважається, що підвищення в загальному обсязі реалізації питомої ваги більш високорентабельних виробів забезпечує і найбільший розмір прибутку.

Виробнича програма підприємства, що забезпечує максимальний прибу-ток від реалізації продукції, приводить до мінімізації підприємницького ризику, пов’язаного з діяльністю даного підприємства, але не забезпечує максимально можливої ефективності виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?