Дипломна робота «Кредитна політика комерційних банків України», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 09.12.2009 10:44 · від Palach · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ1. Теоретичні основи кредитної політики комерційних банків в умовах ринкових відносин 7 1.1. Суть, функції та роль кредиту в економічній системі ринкового типу 7 1.2. Формування кредитної політики банку, характеристика її складових елементів і стратегічних напрямів 15 1.3. Основні принципи організації кредитного процесу та етапи реалізації кредитної політики комерційних банків 27 Висновки до розділу 1 35 Розділ2.механізм практичної реалізації кредитної політики комерційних банків в україні 37 2.1. Загальна характеристика структури кредитного портфеля банків України та його формування відповідно до стратегії кредитної політики 37 2.2. Практичні засади провадження банківськими установами процесу кредитного обслуговування клієнтів 44 2.3. Ефективність процентної політики комерційних банків в Україні 61 Висновки до розділу 2 72 Розділ 3. Шляхи удосконалення кредитної політики комерційних банків в україні 74 3.1. Правове регулювання кредитної політики та забезпечення повернення банківських кредитів 74 3.2. Напрями оптимізації взаємовідносин комерційних банків з позичальниками 86 3.3. Перспективи удосконалення механізму управління кредитним ризиком 97 Висновки до розділу 3 104 Висновки 107 Список використаних джерел 111 Додатки 120

Висновок

Дослідження діяльності комерційних банків щодо формування та реалізації кредитної політики в умовах розвитку ринку в Україні дозволило зробити ряд висновків науково-теоретичного та прикладного характеру.

1. На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у сти-мулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит як головне джерело забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств. Роль кредиту як економічної категорії характеризують конкретні прояви його функцій у даному соціально-економічному середовищі. Він забезпечує перелив капіталів, стимулює економічне зростання, підвищує ефективність грошового обігу та є важливим інструментом державного регулювання економіки.

2. У сучасній банківській теорії відсутнє однозначне тлумачення терміну “кредитна політика”. Діапазон твердження змінюється від “кредитна політика – система заходів центрального банку та держави в кредитній сфері з метою регулювання грошового і досягнення інших економічних та соціальних цілей” до “кредитна політика повинна охоплювати склад кредитного портфеля і контроль над ним як єдиним цілим, а також встановлювати стандарти для прийняття конкретних рішень”.

3. Основними, фундаментальними цілями кредитної політики комерційного банку є забезпечення, з одного боку, умов для задоволення потреб клієнтів в отриманні коштів у тимчасове користування відповідно до різних видів кредитних послуг, що пропонуються на ринку, а з другого – отримання прибутку, що є метою функціонування банку як комерційного підприємства в умовах ринкової економіки, однак при забезпеченні належного рівня своєї ліквідності та мінімізації ризиків за здійснюваними операціями.

4. Кредитна політика як цілісна концепція функціонування комерційного банку у сфері фінансового посередництва має досить складну структуру, елементи якої повинні слугувати основою для регламентації процесу кредитування. В числі ключових елементів кредитної політики найбільш доцільно, на наш погляд, виділити наступні: 1) розподіл функціональних обов’язків керівництва і персоналу банку; 2) орієнтація кредитної діяльності банку на обслуговування певних сегментів ринку; 3) основні якісні параметри фінансово-господарської діяльності позичальника; 4) вихідна документація; 5) визначення послідовності дій у процесі прийняття рішень з видачі кредитів; 6) граничний рівень ризику, прийнятний для банку в процесі реалізації кредитних операцій; 7) напрями організації контролю за кредитною діяльністю в банку.

5. Одним із найважливіших моментів на шляху до вирішення пріоритетних завдань кредитної політики кожного банку є визначення оптимальних умов і методів кредитування, на основі яких виникають і розвиваються відносини між банком і позичальником. Ефективність кредитної діяльності комерційного банку безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування процесу банківського кредитування, наскільки чітко визначені завдання основних етапів цього процесу і функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій.

6. Важливим моментом для вирішення пріоритетних завдань кредитної політики кожного банку є визначення оптимальних умов і методів кредитування, на основі яких виникають і розвиваються відносини між банком і позичальником. Ефективність кредитної діяльності комерційного банку процесу банківського кредитування, наскільки чітко визначені завдання основних безпосередньо залежить від того, наскільки якісно зроблено структурування етапів цього процесу і функції працівників, що відповідають за проведення кредитних операцій.

7. Для активізації ролі кредитного портфеля доцільно його розглядати його з трьох позицій. По-перше, це стратегічний кредитний портфель, який має бути сформованим відповідно до вимог державної кредитної політики, місця та завдань банку в її виконанні. По-друге, це тактичний кредитний портфель, що його формує банк на основі обсягів і структури стратегічного кредитного портфеля. По-третє, це портфель фактично наданих кредитів, що зараз є визнаним.

8. На нашу думку, кредитний портфель – це сукупність банківських позик, які належать до надання або/і наданні в користування юридичним і фізичним особам для забезпечення їхніх господарських і соціальних потреб. Вони структуровані за певними форматами відповідно до завдань визначеної кредитної політики або/і відображують результати її реалізації. Кредитний портфель відображає напрями та результати кредитної діяльності банківської системи (або окремого банку) та її вплив на розвиток соціально-економічних відносин у суспільстві.

9. Важливим аспектом кредитної політики банку є визначення ним кредитних ставок. Рівень процентної ставки залежить від таких факторів, як: облікова ставка центрального банку; рівень інфляції; строк позички; ціна сформованих ресурсів; ризик; розмір позички; попит на банківські позички; якість застави; зміст заходів, що кредитуються; витрати на оформлення позички і контроль; ставка банку-конкурента; характер відносин між банком і клієнтом; норма прибутку від інших активних операцій.

10. У сучасних умовах з метою забезпечення організації ефективної кредитної діяльності комерційні банки розробляють власну внутрішню кредитну політику та впроваджують практичні механізми її реалізації. Кредитна політика банку визначає завдання й пріоритети кредитної діяльності банку, засоби і методи їх реалізації, а також принципи і порядок організації власне кредитного процесу. Кредитна політика створює основу організації процесу банківського кредитування відповідно до загальної ринкової стратегії діяльності банку та повинна чітко визначати цілі кредитування, відповідне документально-методичне забезпечення та правила їх реалізації.

11. На нашу думку, при розробці кредитної політики комерційних банків доцільно якомога детальніше регламентувати всі процедури організації кредитного процесу та максимально деталізувати необхідні етапи банківського кредитування для зручності організації роботи банківського персоналу.

12. Для деталізації процесу кредитування як збоку банку, так і з боку боржника, необхідно, щоб їхні інтереси збігались, тобто, щоб необхідність, доцільність і можливість кредитування відповідали одночасно інтересам банку і підприємства. Сам же процес кредитування має бути достатньо деталізованим і прозорим, з відокремленням конкретних завдань, обов’язків і відповідальності окремих посадових осіб, які забезпечують реалізацію конкретних етапів кредитування.

13. Pизик є неминучим фактором банківської діяльності, адже банківська діяльність є одним з найризикованіших видів підприємництва. Тому ефективне управління кредитним ризиком - один з найважливіших елементів банківської справи в цілому.

Основними напрямами по роботі з вдосконалення управління кредитним ризиком, на нашу думку є: вдосконалення системи управління ризиками в напрямі максимального наближення до вимог Базеля ІІ; створення внутрішніх методик визначення так званого капіталу під ризиком; відпрацювання внутрішніх регламентів та організаційних процедур щодо виконання рекомендацій ризик-менеджменту;модернізація програмних продуктів, що здійснюють інформаційне забезпечення процесу управління ризиками. Перспективним в Україні також є створення незалежних рейтингових агентств для оцінки фінансового стану банківських установ, що є стимулом для банків щодо поліпшення управління ризиками.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення