Дипломна робота «Контроль руху основних засобів на ЗАТ „Криворіжаглобуд”», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 08.12.2009 17:53 · від r12x2 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Економічна сутність основних засобів,їх класифікація та оцінка 1.1. Основні засоби як економічна категорія : їх сутність та роль 1.2. Класифікація та оцінка основних засобів 1.3. Критична оцінка нормативних документів, які регламентують облік та контроль руху основних засобів 1.4. Характеристика ЗАТ „Криворіжаглобуд”, його фінансового стану та економічної діяльності Розділ 2.методика обліку руху основних засобів 2.1. Побудова облікового процесу та організація обліку на ЗАТ „Криворіжаглобуд” 2.2. Документальне оформлення господарських операцій з руху основних засобів 2.3. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів 2.4. Бухгалтерський та податковий облік вибуття основних засобів 2.5. Порядок складання та подання звітності з руху основних засобів Розділ 3. Контроль руху основних засобів на зат „криворіжаглобуд” 3.1. Організація контролю руху основних засобів 3.2. Методика фінансового контролю руху основних засобів 3.3. Аналіз руху основних засобів на ЗАТ „Криворіжаглобуд” 3.4. Узагальнення результатів контролю та методика складання акту ревізії Розділ 4. Оцінка стану обліку, контролю та аналізу руху основних засобів на зат „криворіжаглобуд” та шляхи їх удосконалення 4.1. Оцінка стану обліку, аналізу та контролю виробничих запасів 4.2. Удосконалення обліку з руху основних засобів 4.3. Реалізація матеріалів контролю та шляхи поліпшення контрольно - ревізійної роботи на ЗАТ „Криворіжаглобуд” Висновки Список використаних джерел

Висновок

Досліджено і проаналізовано дані ЗАТ „Криворіжаглобуд” питання контролю руху основних засобів.
Отже, основні засоби – це найважливіший фактор економічного потенціалу країни. Їх стан передбачає як підйом народного господарства, так і рівень конкурентоспроможності національного виробництва. Невід’ємною умовою здійснення господарської діяльності є забезпечення підприємства наряду з матеріальними і трудовими ресурсами, необхідними основними засобами.
В ході розкриття економічної сутності категорії основні засоби було з’ясовано, що більш доцільним є використання поняття "основні засоби", а не "основні фонди". Також було з’ясовано різні види класифікації основних засобів та визначено структуру основних засобів ЗАТ „Криворіжаглобуд”; визначено різні методи оцінки основних засобів, точність і об’єктивність яких являються необхідними умовами правильності розрахунку плати за їх використання.
Підсумовуючи, можна зазначити також, що з введенням П(С)БО 7 виникло чимало проблем, які потребують вирішення, доцільне внесення змін у П(С)БО 7, які б враховували сучасну економічну ситуацію в Україні. Однією із проблем реформування обліку в Україні є протиріччя бухгалтерського і податкового обліку, тому практикуючі бухгалтери зацікавлені в досягненні єдиних тлумачень облікових процедур, більш жорсткої їх регламентації.
Отже, тільки тоді, коли на базі міжнародної стандартизації національна модель бухгалтерського обліку набуде органічно єдиної форми у методологічному та організаційному аспекті при відповідному нормативно-правовому забезпеченні, сучасна реформа обліку і звітності в Україні буде успішною і будуть вирішені усі протиріччя у нормативних документах та на практиці.
Здійснивши фінансовий аналіз, можна зробити висновок про збільшення загальних показників звичайної діяльності підприємства. Разом з тим, прискорення темпів збільшення собівартості (15,6%) у порівняні з темпами збільшення виручки від реалізації (6,45%), не збільшило співвідношення собівартості до загальної виручки від реалізації (91,85%) через менше абсолютне збільшення собівартості продукції (1949,4 тис. грн.) по відношенню до збільшення виручки від реалізації (2644,5 тис. грн.). Також на підприємстві є недосконалою платіжна дисципліна, що випливає із недостатньої кількості активів найвищого рівня ліквідності у поєднанні із негативним для підприємства співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналіз фінансового стану ЗАТ „Криворіжаглобуд” за 2005-2007 роки показав, що майже всі показники фінансової стійкості по підприємству мають тенденцію до покращення, тобто фінансовий стан підприємства є стійким, а діяльність рентабельною.
По даним ЗАТ „Криворіжаглобуд” було прослідковано облік руху основних засобів, а саме: їх надходження, переміщення та вибуття; розглянуто особливості та порядок організації і ведення аналітичного та синтетичного обліку.
В організації контрольного процесу руху основних засобів розрізняють п’ять послідовних стадій, які забезпечують ефективну роботу ревізора. Організація ревізії допомагає ревізору ще до виїзду на ревізію знати "слабкі місця" підприємства чи ділянки роботи, які потребують негайної перебудови чи удосконалення, питання діяльності, які потрібно вивчити особливо ретельно, щоб надати підприємству, що ревізується, оперативну або інструктивну допомогу. Це робить ревізію більш ефективною, конкретною та діловою.
Щодо ревізії руху основних засобів, то на ЗАТ „Криворіжаглобуд” виявлені наступні порушення та недоліки:
несвоєчасне оприбуткування об’єктів та їх закріплення за матеріально-відповідальними особами., допущена помилка у сумі первісної вартості, яку необхідно виправити в акті приймання-передачі;
встановлено порушення Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій;
в ході документальної перевірки було виявлено, що по даним ЗАТ „Криворіжаглобуд” справедлива вартість вантажного автомобіля дорівнює 40000 грн., а по результатам перевірки ринкова вартість цього автомобіля складає 42000 грн. Отже, в такому випадку ревізією встановлюється винна особа та згідно Постанови КМУ від 22.01.1996 р. № 116 визначається розмір відшкодування ЗАТ „Криворіжаглобуд”.
по даним ЗАТ „Криворіжаглобуд” автомобіль був переданий покупцеві 03.03.2008р., а фактично – 20.03.2008р. Відхилення становить 17 днів.
Щодо контролю показників звітності, то інформація про основні засоби перевіряється у таких формах звітності як: Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос) за формою 11-ОЗ, Баланс, Звіт про фінансові результати та Звіт про власний капітал.
На ЗАТ „Криворіжаглобуд” порушень по відображенню показників звітності не виявлено.
Зібраний в ході ревізії матеріал зазвичай систематизують в таких документах: накопичувальні відомості (описи), робочі журнали, інвентаризаційні описи (акти інвентаризації), таблиці, розрахунки, схеми, фотографії. Ці матеріали узагальнюються в акті ревізії.
Облік руху основних засобів ведеться відповідно до встановлених вимог ведення бухгалтерського – фінансового обліку та виконує основні функції обліку: інформаційну і контрольну.
Контроль руху основних засобів на ЗАТ „Криворіжаглобуд” знаходиться в незадовільному стані, оскільки в структурі управління немає спеціалізованого підрозділу, який би виконував функції організації та здійснення контрольних заходів за надходженням та вибуттям основних засобів. У директора ЗАТ „Криворіжаглобуд” відсутнє усвідомлення важливості функціонування внутрішнього контролю як ефективним інструментом фінансового управління.
Таким чином, оцінка стану обліку, контролю та аналізу показала, що облік ведеться на досить високому рівні. Зокрема, своєчасно та раціонально здійснюється документообіг; обрана облікова політика відповідає законодавчо затвердженому порядку ведення бухгалтерського обліку; дані аналітичного обліку та синтетичного співпадають; звітність складається та подається своєчасно; працівники бухгалтерії виконують покладені на них обов’язки. Щодо контролю та аналізу на ЗАТ „Криворіжаглобуд”, то рівень їх стану не досить високий, тому потребує удосконалення деяких моментів проведення контролю та аналізу.
Отже, на ЗАТ „Криворіжаглобуд” необхідно посилити внутрішній контроль, який необхідно розуміти не як ревізійну діяльність контролюючих підрозділів чи відомчих ревізорів, а як інструмент управління, чітку систему та безперервний внутрішній процес, що організовується і забезпечується кожним керівником відповідно до специфіки діяльності та поставлених завдань. Контроль фінансово-господарської діяльності підприємства має носити всеосяжний характер як щодо охоплення господарських операцій і процесів, так і часом його проведення. Це сприятиме підвищенню ефективності господарської діяльності підприємства, зміцненню режиму економії та господарського розрахунку, раціональному використання коштів та матеріальних цінностей. Особливістю внутрішнього контролю є те, що він діє в момент вчинення і оформлення господарських операцій, що дає можливість вчасно виявити недоліки в роботі й ужити заходів до їх усунення. Це дає змогу також швидко реагувати на хід операцій: заздалегідь передбачити динаміку розвитку підприємства, вчасно оцінити напруженість плану, визначити результати окремих ділянок роботи підприємства і перевірити конкретних виконавців.
Для усунення вказаного недоліку пропонується ввести форму „Розрахунок первісної вартості основних засобів”, як додаток до акта приймання – передачі основних засобів. Введення такого документа, на наш погляд, дасть змогу поліпшити інформативність первинного обліку основних засобів, проводити докладний аналіз складових первісної вартості основних засобів і контролювати правильність її визначення.
Реалізація матеріалів ревізії є якісною, адже ліквідовано виявлені порушення, притягнуто до відповідальності винних осіб і вжито заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?