Дипломна робота «Економічна безпека підприємства», 2009 рік

З предмету Економіка · додано 08.12.2009 10:18 · від korsar · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Науково-теоретичні основи економічної безпеки підприємства 1.1. Дослідження сутності категорії «економічна безпека» підприємства 1.2. Інтереси підприємства в складі економічної безпеки 1.3. Проблеми в контексті управління економічною безпекою підприємства 1.4. Аналіз впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на економічну безпеку 2. Методичні аспекти економічної безпеки 2.1. Характеристика та методика оцінювання складових елементів системи економічної безпеки підприємства 2.2. Різноманітність методик оцінки економічної безпеки підприємства 3. Удосконалення управління економічною безпекою підприємства Висновки Список використаної літератури Додатки 86. стор

Висновок

Життєздатність підприємства чи організацій в економіці в значній мірі залежить від наявного рівня їх економічної безпеки. Тому перед всіма суб'єктами господарювання в нашій державі виникає необхідність внутрішньої самооцінки та прогнозування можливих змін в стані їх економічної безпеки. Такий підхід викликаний тим, що вони повинні адекватно реагувати на дію різних чинників зовнішнього чи внутрішнього походження, які формують як потенціал підприємства, так і можливості його повноцінного використання.

Незважаючи на важливість проблеми забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання в ринковій економіці, сьогодні в Україні не існує єдиної думки щодо змісту цього терміну. На мікрорівні можна вважати, що економічна безпека суб'єкта господарювання - це такий стан його потенціалу, який передбачає збалансований і безупинний розвиток та найбільш ефективне використання усіх видів наявних ресурсів та підприємницьких можливостей при своєчасному запобіганні можливим внутрішнім і зовнішнім негативним впливам чи загрозам.

В режимі стійкого функціонування для забезпечення своєї економічної безпеки суб'єкт господарювання акцентує увагу на підтримку нормального ритму виробництва та збуту продукції; запобіганні можливих збитків; недопущенні несанкціонованого доступу до службової інформації та комп'ютерних баз даних, протидії несумісній конкуренції на ринку. В кризові періоди свого розвитку найбільшу небезпеку для нього представляє руйнація наявного потенціалу (виробничого, кадрового, технічного та технологічного). Все це зумовлює необхідність побудови різних систем моніторингу та економічної оцінки на рівні суб'єктів господарювання, що знаходяться в різних фазах свого розвитку.

З усіх можливих загроз для економічної безпеки на мікрорівні - катастрофічних (природних або техногенних), інформаційних, конкурентних, організаційних, кримінальних особливу увагу слід зосередити на тих, що безпосередньо спрямовані на руйнування або ослаблення потенціалу підприємства екзогенних (зовнішніх) чинників. Основну увагу варто зосередити на чинниках, що можуть змінити зовнішнє середовище та забезпечать економічну безпеку не тільки конкретного підприємства, а й економіки регіону чи держави в цілому.

Виходячи з цього оцінка економічної безпеки суб'єкта господарювання, повинна забезпечити:

- характеристику зовнішніх та внутрішніх загроз, з якими може стикатись підприємство;

- визначення та моніторинг чинників, зміцнюючих або руйнуючих стійкість його соціально-економічної позиції на короткострокову і середньострокову перспективу;

- побудову системи показників, які дозволяють оцінити дію цих чинників на потенціал підприємства;

- побудову критеріїв та порогових значень найважливіших показників, які формують рівень економічної безпеки;

- розробку економічної політики, направленої на підвищення ступеня економічної безпеки.

В детермінантах динаміки розвитку обґрунтовано доцільність переходу від протистояння загрозам, які мають зовнішній стосовно суб’єкта забезпечення безпеки характер, до забезпечення динаміки розвитку, що визнає наявність органічних і притаманних системі внутрішніх загроз.

За такого трактування принципово видозмінюється і об’єкт забезпе-чення економічної безпеки, що зумовлює можливість для економічних аген-тів різних рівнів діяти відповідно до своїх базових інтересів і потреб, формуючи при цьому економічну безпеку держави.

Вихід України з економічної кризи можна забезпечити шляхом співвідношення проблеми економічної безпеки підприємства із проблемою національної безпеки підприємництва, адже неналежний рівень економічної безпеки підприємництва є основним чинником, який перешкоджає подальшому розвитку підприємництва в Україні та досягненню його показників того рівня, що відповідає рівню розвинених держав. Головним завданням перед вітчизняним підприємством має стати створення системи забезпечення економічної безпеки, що має включати такі структурні елементи як фінансова складова; інтелектуальна і кадрова; техніко-технологічна; політико-правова; - екологічна; інформаційна; інвестиційна; силова.

Підводячи підсумки, можна наголосити на комплексі наступних аспек-тів. По перше, проблема економічної безпеки підприємства має бути надзви-чайно спорідненою та тісно пов’язаною із проблемою національної безпеки підприємництва. Тому лише системний підхід до вивчення категорій національної економічної безпеки та економічної безпеки підприємництва дозволяє визначати місце останньої у цій системі (у вигляді її складового елемента) та стає методологічною основою її вивчення. По друге, економічна безпека підприємства має ґрунтуватись на відповідній стратегії цього підприємства, що допоможе йому виділити вплив факторів на безпеку та при цьому створити функціонуючий механізм для протидії впливу чинників мак-ро- і мікросередовища.

Отже, в процесі роботи було досягнуто мету, а саме теоретичне обґрунтування і розробка практичних рекомендації щодо удосконалення управління економічною безпекою підприємства та вирішено основні завдання щодо оцінки основних підходів до визначення сутності економічної безпеки підприємства; аналізу впливу внутрішнього та зовнішнього середовища на економічну безпеку; дослідження варіативності методик оцінки економічної безпеки підприємства; розробки напрямків удосконалення управління економічною безпекою підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?