Дипломна робота «Формування професійної компетентності майбутніх вчителів», 2009 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 07.12.2009 21:09 · від татарин · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень та скорочень Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування професійної компетентності майбутніх учителів 1.1. Сутність професійної компетентності 1.2. Комунікаційна складова формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів 1.3. Виховна складова професійно-педагогічної компетентності 1.4. Рівні і структура професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів 1.5. Характеристика стану сформованості майбутніх учителів фізичного виховання Висновки до розділу 1 Розділ 2. Удосконалення шляхів формування компетентності майбутнього вчителя (на прикладі учителів фізичного виховання) 2.1. Рівні формування педагогічно-професійної компетентності майбутніх учителів фізичного виховання як системоутворюючий фактор 2.2. Удосконалення концепції педагогічно-професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Висновки до розділу 2 Висновки Список використаних джерел Додаток

Висновок

Актуальність дослідження теоретико-методологічних основ професійно-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичного виховання зумовлена виникненням, усталенням та загостренням тих суперечностей, що характеризують сучасний простір вищої освіти в Україні, а саме:

між усвідомленням на рівні суспільства, держави та особистості потреби в якісній вищій професійній освіті, результатом якої є професійно-компетентний фахівець, та неготовністю значної частини викладачів вищих навчальних закладів повною мірою забезпечити відповідну ефективну професійну підготовку майбутніх спеціалістів, що зумовлено відсутністю в більшості науково-педагогічних працівників вищої школи власне психолого-педагогічної освіти, яка визначає успішність реалізації всіх функцій науково-педагогічної діяльності;

між становленням та розвитком інституту магістратури як найновішої форми професійної підготовки викладачів вищих навчальних закладів, виникнення якої зумовлено нормативними вимогами (Закон України "Про вищу освіту", Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів), метою якої є професійна підготовка саме до науково-педагогічної діяльності, та відсутністю науково-методичного забезпечення психолого-педагогічного компоненту професійної підготовки магістрантів, що знаходить своє відображення на рівні навчальних планів, освітньо-професійних програм, науково-методичного забезпечення тощо;

між утвердженням компетентнішого підходу в освіті, пріоритетом впровадження "компетентніших" технологій як у загальноосвітньому просторі, так і в системі вищої, професійної освіти, та відсутністю теоретико-методологічного підґрунтя, невизначеністю сутності самого феномену професійної компетентності особистості, ототожнення його змісту з такими психолого-педагогічними явищами, як професійна культура, професійна майстерність, професіоналізм фахівця тощо;

між усвідомленістю специфічних особливостей професійної діяльності майбутніх учителів фізичного виховання порівняно з професійною діяльністю вчителів на нормативному рівні та недостатньою усвідомленістю самими педагогами вищої школи характерних особливостей їх професійної діяльності;

між декларуванням ідеалів та принципів особистісно-орієнтовної освітньої парадигми, мета якої порівняно з когнітивно-орієнтованою полягає не у формуванні системи професійних знань, вмінь та навичок, а у створенні комфортних умов для всебічного розвитку всіх суб'єктів освітнього процесу, у сприянні розвитку фахівця, який успішно самореалізується як професіонал й особистість, та пануванням "ЗУНівського" підходу щодо розуміння сутності його професійної та психолого-педагогічної компетентності.

Отже, логіка цієї роботи, відповідно до вищезазначених суперечностей та прийнятої нами наукової позиції, передбачала рух дослідження від загального (професійна компетентність педагога) до специфічного (професійна компетентність викладача вищого навчального закладу) і часткового (психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу), що знайшло своє відображення в її структурі.

Результати здійсненого дослідження професійно-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичного виховання дають нам підстави зробити такі загальні висновки щодо роботи.

Професійно-педагогічна компетентність майбутнього учителя фізичного виховання є складною особистісно-професійною системною якістю, яка забезпечує на особистісному рівні його самоорганізацію відповідно до вимог професійної діяльності у навчальному закладі і виявляється в актуальному стані у формі професійної компетентності.

Основними принципами визначення професійно-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичного виховання є такі:

принцип системності: професійно-педагогічна компетентність є системним явищем, що має певну сукупність елементів, які знаходяться в певних взаємовідношеннях і зв'язках між. собою, утворюють певну цілісність, єдність;

принцип якісності: професійно-педагогічна компетентність складається з певної сукупності інтегративних властивостей особистості, що виявляються, утворюючи відповідну системну якість. Вона виявляється на межі взаємодії двох систем: внутрішньої - суб'єктивного середовища та зовнішньої - об'єктивного середовища, що має свої властивості. Як і будь-який процес (та результат і прояв процесу), професійно-педагогічна компетентність викладача ВНЗ може бути тільки цілісним утворенням, яке забезпечується зовнішньою функціональною ознакою, що створюється відповідно до зовнішніх вимог, і внутрішнім міцним взаємозв'язком та взаємозалежністю складових компонентів;

принцип детермінованості: психолого-педагогічна компетентність характеризується не тільки наявністю зв'язків і відношень між елементами, що її утворюють, а й нерозривною єдністю з внутрішнім особистісним і навколишнім професійним середовищем, при взаємодії яких вона виявляє свою цілісність;

принцип динамічності (процесуальної, циклічності): професійно-педагогічна компетентність не має статичного вигляду. Вона є процесуальним явищем, яке існує тільки в актуальних процесах або діях. Професійна діяльність, точніше, її зміст - професійні завдання, які необхідно вирішувати, і є тим каталізатором, навколо якого виявляється це явище. Тільки в контексті вирішення тих чи інших професійних завдань ми можемо говорити про певні професійні знання, вміння, навички і, відповідно, - професійно-педагогічну компетентність, рівні їх прояву. професійно-педагогічна компетентність характеризується циклічністю - виявляється з певною періодичністю та різною комбінацією елементів. Оскільки сама професійна діяльність безперервно змінюється (відпадають старі або з'являються нові елементи), змінюється будова і характер змісту, який її забезпечує. Вирішення професійного завдання надає новий досвід і переводить психолого-педагогічну компетентність (компоненти і особливості їх поєднання, "сплаву") на новий більш високий рівень;

принцип діяльнісності: професійно-педагогічна компетентність виявляється в професійній діяльності. Саме діяльність (у всіх її формах - внутрішній і зовнішній) спрямована на вирішення певних професійних завдань, вона є і "носієм", і механізмом прояву психолого-педагогічної компетентності;

принцип усвідомленості: професійно-педагогічна компетентність є результатом усвідомлення викладачем самого себе як індивіда, особистості (норми на рівні діяльності) і суб'єкта професійної діяльності (норми на рівні професійної діяльності).

Теоретична модель професійно-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичного виховання представлена у вигляді двох взаємопов'язаних, взаємозумовлених компонентів: змістовного (складові компоненти) та процесуального (складові процеси), у контексті взаємодії двох систем: зовнішньої (соціальної, професійної) і внутрішньої (індивідуальної, особистісної) та двох рівнів: потенційного й актуального. Відповідно до двох рівнів при домінуванні тієї або іншої системи, сутність цього феномену розкривається через чотири блоки: особистісно-потенційний (внутрішній), особистісно-актуальний (зовнішньопредметний), соціально-потенційний (нормативний), соціально-актуальний (предметний).

Таким чином загальним результатом теоретичного та емпіричного дослідження, поданого в цій роботі, є концептуальна модель професійно-педагогічної компетентності майбутнього учителя фізичного виховання. Методологічною основою розуміння сутності цього феномену, відповідно до авторської концепції, є найбільш продуктивні положення системного та синергетичного підходів (на рівні філософської методології); парадигмального (історико-культурного), культурологічного, антропологічного, суб'єктивного та діяльнісного підходів (на рівні загальнонаукових принципів дослідження); історико-педагогічного, суб'єктивно-діяльнісного, психосемантичного, психологічного, професіографічного, професіогенетичного та акмеологічного підходів (на рівні конкретно-наукової методології), що забезпечили багатоаспектність розгляду професійно-педагогічної компетентності та дали змогу окреслити основні орієнтири її формування й розвитку.

Але проведене дослідження такого складного та багатогранного явища, як професійно-педагогічна компетентність майбутнього учителя фізичного виховання, не вичерпує всіх аспектів проблеми професійно-психолого-педагогічної підготовки майбутніх педагогів. До перспективних напрямів подальших наукових пошуків належить розробка методичних основ формування й розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача в умовах сучасної системи освіти, післядипломної педагогічної освіти, самоосвіти тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?