Дипломна робота «Перспективи розвитку комерційних банків з іноземним капіталом в Україні», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 05.12.2009 17:59 · від yulianaok · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 7 Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування комерційних банків 10 1.1. Сутність, класифікація та функції комерційних банків 10 1.2. Структура комерційного банку та органи управління 21 1.3. Роль іноземного капіталу в банківській системі України 27 1.4. Державне регулювання банків з іноземним капіталом в Україні 32 Розділ 2. Дослідження тенденцій розвитку та аналіз діяльності комерційних банків з іноземним капіталом в україні 35 2.1. Оцінка діяльності комерційних банків в Україні 35 2.2. Тенденції розвитку банків з іноземним капіталом в Україні 46 2.3. Позитивні і негативні наслідки присутності іноземного капіталу у банківській системі України 54 2.4. Вплив світової фінансової кризи на діяльність комерційних банків в Україні 63 Розділ 3. Шляхи та перспективи розвитку банків з іноземним капіталом в україні 72 3.1. Перспективи розвитку комерційних банків в Україні 72 3.2. Шляхи вдосконалення діяльності комерційних банків 79 Висновки 87 Рекомендації 92 Список використаної літератури 93 ДОДАТОК A – Українські банки з іноземним капіталом 97

Висновок

Під час написання роботи досягнуто поставленої на початку мети – досліджено стан банківської системи України і банків з іноземним капіталом, було виявлено перспективи розвитку комерційних банків з іноземним капіталом в Україні. На шляху досягнення окресленої мети було виконано низку завданнь, а саме: визначено основні аспекти функціонування банківської системи; визначено роль іноземного капіталу в банківській системі України; досліджено основні засади державного регулювання банків з іноземним капіталом країни; проаналізовано основні показники діяльності банківської системи України за останні роки; проаналізовано основні показники діяльності банків з інозеним капіталом України за останні роки; виявлено переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в національній банківській системі; досліджено вплив світової фінансової кризи на комерційні банки України; окреслено перспективи розвитку комерційних банків в Україні; виявлені шляхи вдосконалення діяльності банків з іноземним капіталом України.

Виконавши увесь обсяг завдань, було отримано такі результати:

Присутність банків з іноземним капіталом у банківській системі України відповідає інтересам розвитку національної фінансової системи, сприяє залученню іноземних інвестицій і розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку, адже об'єктивні чинники процесу відновлення української економіки саме банківську систему висунули як локомотив загального економічного розвитку. Світовий досвід вказує на те, що гармонічний розвиток банківської системи виступає домінантним фактором розвитку національної економіки, оскільки в умовах розвинутої банківської системи акумулюються інвестиційні ресурси, а суспільство отримує інструмент їх ефективного використання на потреби національної економіки.

Основними чинниками, що спонукають банки виходити на закордонні ринки банківських послуг є такі: уповільнення зростання депозитної бази і жорстка конкуренція на своїх ринках; вихід на закордонні ринки слідом за традиційними клієнтами із країн свого походження, для обслуговування їх діяльності закордоном; для розширення своєї клієнтської бази за рахунок найпривабливіших регіональних підприємств; можливість отримання додаткового прибутку від банківських операцій; можливість диверсифікувати джерела прибутку іноземної банківської групи і послабити її залежність від циклічних коливань на Заході; намагання збільшити активи та капітал будь-якою ціною, щоб зберегти свою незалежність; інвестиції в економіку каїн, що повинні стати членами ЄС, є способом проникнути на загальноєвропейський ринок або ж посилити свої позиції у об'єднанній Європі за порівняно невисоку ціну; банки, що претендують на статус глобальних, схильні “відмічатися” у багатьох країнах світу.

В Україні діяльність банків з іноземним капіталом регулюється законами “Про національний банк України”, “Про банки та банківську діяльність”. У 1998 р. було скасовано обмеження щодо частки іноземного капіталу в українському банківському секторі (15%). Згідно законодавства компанія набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями, якщо частка іноземного капіталу у статутному фонді такого підприємства перевищує 10%. Для створення банку з іноземним капіталом його засновники зобов'язані отримати попередній дозвіл НБУ. Іноземні банки мають право відкривати філії на території України, які на момент їх акредитації повинні сплатити мінімальний розмір приписного капіталу не менший 10 млн євро. Проте в Законі зазначено, що ці законодавчі зміни набирають чинності з моменту вступу України до СОТ, також існує умова, що український банк отримує натомість право відкривати філії у країні інвестора.

Особливістю останніх років розвитку банківської системи стало суттєве залучення іноземного капіталу, що пов’язано із нестачею внутрішніх ресурсів та нерозвиненістю українського фондового ринку.

За результатами офіційних досліджень питома вага іноземних банків у загальних активах банківської системи має прямий вплив на розширення кредитного портфелю в реальному виразі. Питома вага іноземного капіталу в системі складає 35%. Взагалі, на сьогодні в Україні присутні 49 банків з іноземним капіталом, з яких 18 – зі 100-відсотковою часткою. До десяти найбільших банків України входить сім банків з іноземними інвестиціями.

Кредитний портфель щороку зростає приблизно однаковими темпами як в національній валюті, так і в іноземній – на 40-60%. Посилилася тенденція зменшення питомої ваги пролонгованих та сумнівних кредитів у кредитному портфелі банків. Підвищилась якість пасивів комерційних банків, що дало їм змогу активізувати кредитну діяльність. тенденцію до падіння долі резервування за активними операціями, що свідчить про поліпшення кредитного портфелю банків, при цьоиу у іноземних банків структура активів краща, ніж в цілому по системі. Банківські установи з стратегічною участю іноземного капіталу схильні до більш безпечних та вигідних джерел капіталу. За останні п'ять років зросла доля депозитів у зобов'язаннях банків, при цьому суттєво зросла доля вкладів фізичних осіб. Проте, за минулі два роки найбільші банки з іноземним капіталом у своїй більшості знизили активність на ринку вкладів, надаючи перевагу міжбанківським кредитам материнської групи.

Безумовно, проникнення іноземних колег на український ринок привнесло свою частку до і без того посиленої конкуренції. Але банки всупереч сподіванням не почали демпінгувати, знизивши вартість кредитних ресурсів. Проте певне зниження відсоткових ставок все ж відбувається повільними темпами. Іноземний капітал в Україні представлений 23 країнами. Найбільшу частку в загальній сумі іноземного капіталу становить капітал Австрії (20,3 %), Кіпру (20,3 %), Франції (12,5 %), Росії (9,7 %), Нідерландів (8,2 %), Польщі (7,9 %), Швеції (6,1 %).

Попри стрімке зростання банківського сектору, тільки 14% всіх кредитів спрямовуються на інвестиційну діяльність. Це свідчить, що банки поки що не мають технологій кредитування інвестицій та інновацій.

Користь від присутності закордонних інвесторів є беззаперечною, але залежить від стратегічних пріоритетів інвесторів. Перевагами присутності іноземних банків на ринку є наступні: зростання обсягу кредитних ресурсів та посилення стабільності їх джерел; збільшення обсягу залучення недорогих ресурсів; здешевлення банківських послуг; розширення спектра якісних послуг, комплексний підхід до обслуговування різних клієнтів; запровадження міжнародного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та реструктуризації банків; посилення дієвості національних банківських систем як засобу розподілу інвестиційних ресурсів; надання поштовху розвитку конкуренції та прискорення процесу реформування банківського сектору; підвищення кваліфікаційного рівня банківських працівників; створення нових робочих місць; зменшення процентної маржi внаслiдок посилення конкуренцїї серед банкiв; зростання загального рiвня рентабельностi банкiвської системи країни; психологічно присутність іноземних банків асоціюється з макроекономічною стабільністю і стійким економічним зростанням.

Ризики та потенційні негативні моменти від проникнення іноземних банків стосуються не стільки ефективності, скільки більше стабільності банківської системи та рівня економічного розвитку приймаючої країни. До них належать: загроза економічному суверенітету країни; зростає чутливiсть фiнансової системи країни до рiзногo роду свiтових економiчних i полiтичних криз; присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо розвиненої банківської системи країни; іноземні банки можуть бути менш схильними до здійснення кредитної діяльності у приймаючій країні; відтік прибутку з території держави; зменшення доходiв національних банкiв з одночасним збiльшенням доходiв банкiв з iноземним капiталом; іноземні банки можуть проводити лише спекулятивну діяльність не надаючи повний спектр якісних банківських послуг; можуть закрити бізнес в країні чи вирішити невигідним для себе допомогу місцевій економіці, якщо в країні починається рецесія чи криза; скорочення кiлькостi робочих мiсць у бaнкiвcькому секторi; уповiльнюються процеси реструктуризацiї промисловогo сектору економiки, оскiльки дочернi банки неохоче вклaдaють кошти у розвиток галузей, якi на вiдкpитому європейському ринку створюють конкуренцiю аналогiчним галузям у кpaїнax материнських банкiв.

Згідно з результатами дослідження Україна має кілька потенційних шляхів розвитку ситуації, що склалась в банківському секторі. Найбільш ліберальними вбачаються заходи щодо розширення діяльності державних банків та збільшення їх капіталу, а також сприяння консолідації комерційних банків з тим, щоб підвищити їх конкурентоздатність з огляду на майбутні труднощі. Як демонструє досвід країн Центральної й Східної Європи, прихід іноземного інвестора до банківського сектору країни є тільки питанням часу. Проблеми присутності іноземних стратегічних інвесторів на фінансових та інших ринках країни широко дискутуються у наукових колах упродовж останніх років і потребують вирішення на загальнодержавнзагальнодержавному рівні за допомогою адміністративних, правових та економічних заходів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?