Дипломна робота «Зовнішні загрози в умовах інтеграції України в Європейську економіку», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 04.12.2009 14:28 · від Igor · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1.Теоретичні аспекти формування загроз в процесі європейської інтеграції.6 1.1. Особливості сучасних інтеграційних процесів. 6 1.2. Глобалізація, як наслідок міжнародної інтеграції. 14 1.3. Суть і класифікація зовнішніх загроз. 20 Розділ 2. Порівняльний аналіз переваг і загроз в процесі лібералізації зовнішньої торгівлі України.31 2.1. Передумови і переваги створення зони вільної торгівлі з ЄС. 31 2.2. Оцінка прогнозу економічних наслідки вступу України в СОТ.44 2.3. Порівняльний аналіз переваг і загроз пов’язаних з інтеграцією в межах СРСР і СНД. 55 Розділ 3.Шляхи нівелювання впливу зовнішніх загроз для України.66 3.1. Методи адаптації національної економіки України до єдиного ринку ЄС. 66 3.2. Інноваційна економіка – запорука ефективного протистояння зовнішнім загрозам в конкурентних умовах європейської економіки. 74 3.3. Можливості використання досвіду прибалтійських країн в процесі інтеграції в ЄС. 89 Висновки Перелік використаних джерел Додатки

Висновок

Результати проведеного магістерського дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

1. Процес інтеграції як економічне явище, сутність якого полягає у взаємному пристосуванні й об'єднанні національних господарств декількох держав з однотипним соціально-економічним устроєм, є об'єктивним наслідком посилення взаємозалежності процесів економічного життя.

Міжнародна економічна інтеграція - це вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, коли інтернаціоналізація господарського життя проявляється у переплетенні національних господарств двох або кількох країн та проведенні ними узгодженої міждержавної торговельно-економічної політики.

2. Глобалізація – сукупність об'єктивних і суб'єктивних процесів, їх рушійних науково-технічних, соціальних та ідеологічних факторів. Це - реальність, яка відображає і соціально-економічні зрушення світового масштабу, і політичні ціленастанови держав і громадських сил в умовах зрушень які відбуваються у світі, і певне світорозуміння, ціннісні орієнтації, породжені цими зрушеннями, так і ті, що мають свої самодостатні витоки і мотиви, формуючи суспільну свідомість і суспільну психологію

3. Загрози - це соціальне, природне чи техногенне явище з прогнозованими, але неконтрольованими небажаними подіями, що можуть статися у певний момент часу в межах даної території, спричинити смерть людей і завдати шкоди їхньому здоров'ю, призвести до матеріальних і фінансових збитків, погіршити стан довкілля.

Всі загрози можна поділити на зовнішні та внутрішні. Зовнішні загрози не залежать безпосередньо від діяльності бізнесу. Вони обумовлені рівнем політичної стабільності в країні, фінансово-економічною діяльністю державних структур, суспільною думкою, станом соціальної сфери тощо. Внутрішні загрози, навпаки, безпосередньо залежать від діяльності самого бізнесу та його персоналу.

Розрізняють три основні групи загроз природного, екологічного та техногенного походження.

4. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС дасть змогу сформувати спільний ринок між України та ЄС, що передбачає реалізацію чотирьох свобод у рамках спільного економічного простору – вільного руху товарів, послуг, капіталу та робочої сили.

Найбільш поширений варіант вільної торгівлі, передбачатиме скасування експортних й імпортних мит, не потребуватиме від України суттєвих інституційних і законодавчих змін.

Перспектива проникнення українських товарів на європейські ринки є досить невизначеною. У сфері зовнішньоторговельних відносин України з ЄС з високою ймовірністю слід очікувати, що активізація інтеграційних процесів сприятиме закріпленню сировинної орієнтації українського експорту. Також будуть збережені бар'єри для так званої "чутливої" продукції, до якої належать сталь, сільськогосподарська продукція, ядерні матеріали, текстиль.

5. Вступ України в СОТ — було одним з пріоритетних завдань зовнішньої політики, виконання якого є ще одним важливим щаблем на шляху до євроінтеграції України. Вступ до СОТ - це, в першу чергу, абсолютно відкрита і жорстка конкуренція, що вимагатиме лібералізації тарифного захисту внутрішнього ринку.

Найбільшого негативного впливу після вступу до СОТ можуть зазнати такі галузі і сфери національної економіки, як літакобудування, машинобудування, сільське господарство, легка промисловість, виробництво окремих видів продовольчих товарів та споживчих товарів довготривалого користування, сфера надання медичних, телекомунікаційних, страхових, окремих секторів ділових послуг тощо.

6. Стабільні партнерські відносини з СНД - органічна складова процесу інтегрування України в Європу. При цьому стратегія економічного партнерства має будуватися на фундаменті спільних інтересів, а не залежностей. Росія є одним найбільшим торговим партнером України, але таким же важливим партнером є для Росії Україна, причому в найприорітетніших галузях, від розвитку яких залежать рівень відносин Росії з ЄС та ефективність інтегрування у світову систему господарства

7. Для повномасштабного здійснення трансформації економіки та підвищення її конкурентоздатності потрібно мати відповідні засоби: матеріальні, фінансові, технологічні, інформаційні, інтелектуальні, управлінські. Саме в цій площині наразі знаходиться той камінь спотикання, що не завжди дозволяє належно виконати висунуті завдання в економічній сфері

8. В умовах сучасної інтегрованої і взаємозалежної світової економіки окремі держави не можуть самі вирішувати всі свої економічні проблеми. Стратегія України зрушить економіку України в напрямку повної інтеграції не тільки з Європейським Союзом, але й з міжнародною економікою через членство в міжнародних фінансових та економічних інституціях.

9. Необхідність для нашої держави здійснення докорінної техніко-технологічної модернізації усіх сфер виробництва відповідно до найвищих європейських стандартів за допомогою використання наявного інноваційного потенціалу, ширшого розвитку міжнародної кооперації у сфері науки, освіти і виробництва, є запорукою максимально ефективної інтеграції України в економіку ЄС.

10. Україні необхідно принципово змінити промислову політику держави в бік відходу від експортної моделі розвитку, перейняти досвід інших країн щодо створення системи державного гарантування експортних ризиків, розширення системи експортного кредитування.

11. Сьогодні для України першочерговим завданням є забезпечення належного нормативно-правового супроводу діяльності коопераційних підприємств, приведення вітчизняної промисловості до стандартів якості та технічних вимог ЄС через послідовну гармонізацію систем стандартів якості України та ЄС.

12. Майбутнє економічне зростання безпосередньо пов’язане з інвестиціями, обсяг і структура яких справляють прямий вплив на темпи та пропорції розвитку економіки. Джерела інвестицій повинні стати: зростання заощаджень населення, збільшення прибутків підприємств, легалізація тіньових та прихованих доходів, бюджетних асигнувань, прискорена амортизація основних виробничих фондів. позик на світових фондових ринках, отримання кредитів від міжнародних банківських та фінансових установ

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення