Дипломна робота «Конкурентоспроможність підприємства i стратегія її забезпечення (за матеріалами ВАТ “Київський річковий порт”)», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.11.2009 23:38 · від lelik1307 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства 7 1.1. Сутнісна характеристика конкурентоспроможності та її категоріальний апарат 7 1.2. Методика аналізу конкурентоспроможності, порівняльний аналіз існуючих методик 17 1.3. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 32 Розділ 2. Аналіз конкурентоспроможності ват «київський річковий порт» 39 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 39 2.2. Аналіз показників фінансового стану ВАТ «Київський річковий порт» 45 2.3. Оцінка впливу конкурентної позиції підприємства на результати його діяльності 54 Розділ 3. Розробка і обгрунтування стратегії забезпечення конкурентоспроможності ват «київський річковий порт» 72 3.1. Розробка структури стратегії забезпечення конкурентоспроможності ВАТ «Київський річковий порт» 72 3.2. Економічне обґрунтування доцільності та ефективності впровадження стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства 80 3.3. Оцінка впливу запропонованої стратегії на основні результати діяльності підприємства 87 Висновки 93 Список використаних джерел 98 Додатки

Висновок

Важливим атрибутом ринкової економіки є конкуренція. В сучасному діловому світі для здійснення успішної господарської діяльності підприємствам необхідно не тільки вигідно відрізнятись від конкурентів маючи певні ринкові переваги, а й вміти ефективно їх використати. Для цього акцентується увага на основних аспектах, що стосуються конкурентоспроможності підприємства: конкурентні переваги, сама конкурентоспроможність та стратегії її забезпечення.

Конкурентні переваги – це конкурентні прояви переваги над конкурентами в економічній, технічній, організаційній сферах діяльності, які можна виміряти економічними показниками (прибутком, рентабельністю, часткою ринку, обсягами продажу). Конкурентні переваги можуть бути оцінені лише шляхом порівняння характеристик, що впливають на економічну ефективність продаж.

Конкурентоспроможність, як соціально-економічна категорія — це спроможність, вміння досягати законним шляхом найвищих економічних та соціальних переваг. Аналіз визначення поняття «конкурентоспроможність» різними вченими-економістами дає підстави зробити висновок, що конкурентоспроможність – це здатність економічних об’єктів ефективно використовувати свої конкурентні переваги для задоволення потреб споживачів краще за конкурентів.

Поняття конкурентоспроможності інтерпретується і аналізується в залежності від економічного об`єкту, що розглядається. У багатогранній практичній діяльності по досягненню конкурентоспроможності акценти розставляються наступним чином: 1) конкурентоспроможність персоналу; 2) конкурентоспроможність підприємства; 3) конкурентоспроможність продукції (одержана як похідна перших двох).

Основна увага при розгляді конкурентоспроможності підприємства приділяється тому, наскільки ефективно підприємство розпоряджається наявними ресурсами для досягнення своїх цілей, виражених через кількісні та якісні показники. Проблема, яка стоїть перед керівництвом підприємства, зводиться до правильного вибору стратегії діяльності підприємства, щоб ефективно використовувати потенціальні можливості підприємства, а також пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Для того, щоб не помилитися у виборі стратегії подальшої діяльності підприємства, керівництво має бути обізнане із ситуацією, яка склалася на ринку та внутрішнім станом підприємства. Результатами дослідження внутрішнього стану має бути визначення рівня всіх показників підприємства, в тому числі й показників рівня конкурентоспроможності, що слугує індикатором успішної діяльності на ринку.

Конкурентоспроможність підприємства визначають за допомогою таких методів: метод, заснований на теорії ефективної конкуренції; підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, які пов’язують її рівень з показниками якості продукції, що випускається; методи, засновані на теорії конкурентної переваги; метод бенчмаркінгу.

Однак визначення рівня конкурентоспроможності не є кінцевим етапом робіт із досягнення високого рівня ефективності діяльності, а є тільки першочерговою основою для визначення ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Пошук стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства – це сукупність заходів по систематичному аналізу виробів, пошуку нових якісних характеристик, нових каналів збуту і поліпшення післяпродажного сервісу. На підприємстві має бути розроблена відповідна стратегія підвищення конкурентоспроможності, передбачені усі необхідні заходи щодо всього виробничо-господарського комплексу, що відповідають сучасному стану підприємства. Варіанти стратегій можуть відрізнятися цілями, часовими параметрами та іншими характеристиками залежно від конкретних і перспективних завдань, але в кожному випадку їх головна мета – забезпечення переваг над товарами конкурентів.

Усі набуті знання із заданої теми, тобто стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства було використано на практиці, а саме для аналізу фінансово-господарської діяльності ВАТ «Київський річковий порт» та розроблення заходів щодо підвищення її ефективності.

ВАТ «Київський річковий порт» засноване у 1993 року і спеціалізується на видобуванні та транспортуванні річкового піску, його реалізації для будівельних організацій м. Києва, а також інших міст України; перевантаженні вантажів; доставці вантажів між портами басейну р. Дніпро; буксируванні в межах басейну р. Дніпро; здійсненні пасажирських перевезень на міському сполученні та екскурсійних прогулянкових маршрутах; комплексному обслуговуванні флоту; наданні послуг по оренді офісних та складських приміщень, виробничих площадок.

ВАТ «Київський річковий порт» є відкритим акціонерним товариством. На даний момент воно має лінійно-функціональну організаційну структуру управління. Загальна чисельність працівників підприємства становить 732 особи осіб.

Аналіз фінансового стану підприємства дає підстави зробити висновок, що воно є ліквідним та фінансово стабільним. Підприємство використовує свій капітал ефективно, про що говорить чистий прибуток підприємства, який на кінець 2008 року склав 24695,1 тис грн.

Аналіз фінансово-господарського стану ВАТ «Київський річковий порт» показує, що підприємство знаходиться у стабільному становищі, поточна діяльність фінансується переважно за рахунок власних коштів. За результатами діяльності за 2008 рік підприємство отримало значний прибуток, який дозволить реалізувати стратегію зростання підприємства за рахунок власних засобів, а за їх нестачі забезпечить безперешкодне отримання кредитів для подальшого розвитку.

Рівень конкурентоспроможності ВАТ «Київський річковий порт» є достатньо високим, частка ринку, що займає підприємство становить 23%. Продукція підприємства на 99% відповідає продукції еталону в даній галузі.

Хоча підприємство і має високі показники, як внутрішнього фінансового стану, так і конкурентної позиції на ринку, воно не піклується про розширення своєї діяльності, не розробляє стратегію підвищення своєї конкурентоспроможності. Розвиток діяльності підприємства забезпечується в першу чергу наявністю на підприємстві висококваліфікованих працівників.

Саме тому, з метою підвищення конкурентоспроможності досліджуваного підприємства розроблено проект відкриття нового маркетингово-консультаційного відділу, працівники якого будуть консультувати споживачів стосовно продукції, що виробляється на підприємстві.

Розрахунки ефективності розробленого проекту показують, що інвестиції в розмірі 80 тис. грн. окупаються в строк менший ніж два місяці навіть за песимістичним прогнозом. Загалом, ВАТ «Київський річковий порт»» завдяки здійсненню проекту, тобто відкриттю нового відділу, значно збільшить свій прибуток за будь-якого прогнозу.

Проведені мною дослідження дозволяють зробити такі висновки:

– в умовах ринку успішно діє і розвивається лише конкурентоспроможне виробництво, тобто таке, яке, використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, впроваджуючи новітні прогресивні технології, проводячи результативні маркетингові дослідження тощо, дозволяє суспільству задовольнити виробничі та особисті потреби в товарах, послугах, отримати ресурси як для розширеного відтворення, так і для розвитку невиробничої сфери, а окремому підприємцю – уникнути банкрутства, вижити в гострій конкурентній боротьбі за споживача, забезпечити ринки збуту та джерела інвестицій. У сучасних умовах конкурентоспроможність підприємства на ринку є головним критерієм ефективності виробництва, включаючи ефективність системи управління.

– формування і розвиток високої конкурентоспроможності підприємства на конкретному ринку повинні ґрунтуватися на стратегічному, системному, всебічному (часовому, ресурсному, технологічному, кадровому і т.д.) аналізі виробничих, управлінських і збутових можливостей підприємства, в результаті якого визначаються потенційні позиції підприємства і заходи на забезпечення перспектив розвитку діяльності підприємства як оператора на конкретному ринку.

– для концентрації зусиль і ресурсів керівництву підприємства необхідно визначити одну головну стратегію (місію) підприємства. Місія підприємства — це його головна загальна ціль, суть існування підприємства. Значення місії полягає в тому, що вона виступає для керівництва як основа, орієнтир для прийняття всіх наступних рішень. Оскільки підприємство здійснює свою діяльність в конкурентному середовищі, то воно повинно визначити свої конкурентні стратегії: асортиментну стратегію, цінову стратегію, стратегію просування товару та ін. У певний час окремі з цих стратегій є головними, — інші виконують допоміжну роль але усі вони разом функціонують для реалізації головної стратегії та досягненню поставлених цілей.

У цілому нараховується багато параметрів, які повинні знаходитися в полі зору керівництва підприємства для забезпечення його конкурентоспроможності. Для прийняття ефективних управлінських рішень доцільно застосовувати методи стратегічного аналізу, що дозволять керівництву підприємства відмовитись від суто інтуїтивного підходу до прийняття рішень щодо стратегічного управління своїм підприємством і опиратися в практичній діяльності на науковий аналіз, що забезпечить у майбутній перспективі високу конкурентну позицію підприємства на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?