Дипломна робота «Формування фінансових ресурсів підприємств в умовах ринкових перетворень (на матеріалах ВАТ "Полтавакондитер")», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.11.2009 11:50 · від Юра · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства 8 1.1. Сутність та призначення фінансових ресурсів підприємств 8 1.2. Джерела формування фінансових ресурсів 16 1.3. Політика формування фінансових ресурсів підприємства 28 РОЗДІЛ 2. Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами ВАТ "Полтавакондитер" 34 2.1. Фінансово-господарська характеристика діяльності ВАТ "Полтавакондитер" 34 2.2. Оцінка ефективності формування фінансових ресурсів ВАТ "Полтавакондитер" 42 2.3. Аналіз результатів діяльності ВАТ "Полтавакондитер" 54 РОЗДІЛ 3. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами 66 3.1. Оптимізація структури формування фінансових ресурсів ВАТ "Полтавакондитер" 66 3.2. Резерви збільшення обсягів власного капіталу ВАТ "Полтавакондитер" 80 3.3. Напрями вдосконалення управління прибутком ВАТ "Полтавакондитер" 86 Висновки та пропозиції 92 Список використаної літератури 99 Додатки 104

Висновок

Для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів. В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та ролі у відтворювальному процесі.

Характерною рисою фінансових ресурсів є те, що вони, на відміну від грошових засобів, виражають не зміну форм власності, а фінансовий результат процесу відтворення. Фінансові ресурси свідчать про наявність можливості економічного і соціального розвитку.

Пошук фінансових джерел розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування фінансових ресурсів набуває важливого значення в роботі фінансових служб підприємства за умов ринкової економіки.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе значення має структура їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємств. Висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства і потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські відсотки, дивіденди на акції, доходів на облігації, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансовий ризик. Тому в кожному конкретному випадку необхідно детально продумати доцільність залучення додаткових фінансових ресурсів.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. Власні фінансові ресурси формуються з власних джерел фінансування. Вони утворюються вже під час організації підприємства при формуванні його статутного капіталу. У процесі виробничо-господарської діяльності власні фінансові ресурси підприємства поповнюються завдяки отриманим доходам і прибуткам. Ці фінансові ресурси називають власними внутрішніми фінансовими ресурсами.

Джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є внески засновників, прибуток, амортизаційні відрахування, цільове надходження, кредити всіх форм, кредиторська заборгованість підприємства.

Фінансові ресурси це багатогранне поняття яке відіграє головну роль в діяльності підприємства. Це підтверджується тим, що вітчизняні і зарубіжні економісти немають одностайної думки щодо визначення поняття “фінансові ресурси”. Для формування фінансових ресурсів підприємство може використати безліч джерел. Тому правильне розпорядження фінансовими ресурсами є важливим фактором забезпечення ефективності вирішення економічних і соціальних завдань підприємства.

Політика формування власних фінансових ресурсів являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в забезпеченні необхідного рівня самофінансування його виробничого розвитку.

До того, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їхнього формування за рахунок внутрішніх джерел. Тому що основними планованими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку й амортизаційних відрахувань, то в першу чергу треба в процесі планування цих показників передбачити можливості їхнього росту за рахунок різних резервів.

Політика формування фінансових ресурсів є досить важливим в діяльності підприємства і від того які цілі і етапи їх досягнення визначить керівництво для свого підприємства і залежить на скільки успішною і ефективною буде діяльність підприємства.

В другому розділі провівши аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами ВАТ "Полтавакондитер", позитивним відзначимо, що підприємство з кожним роком нарощує капітал. Це ми бачимо з показника капіталу станом на кінець року протягом аналізованого періоду. Так, в 2005 році капітал підприємства складав 117941,5 тис. грн. На протязі 2006 року підприємство збільшило суму капіталу на 27878,1 тис. грн., що на 23,6% більше, порівняно з минулим роком. Така ж позитивна тенденція спостерігалась протягом 2007 року і вкінці року цей показник склав 170522,4 тис. грн.

Це насамперед пов’язано з позитивними змінами в структурі капіталу підприємства. За аналізований період зростає вартість власного капіталу. В 2006 році ріст склав 17,2%, а 2007 – 10,5%.

На збільшення власного капіталу підприємства також вплинуло зростання нерозподіленого прибутку, особливо він зріс в 2006 році на 24,9% або на 15849,4 тис. грн. У 2007 році також збільшився показник розміру нерозподіленого прибутку, який склав 90859,9 тис. грн. Відзначимо відсутність у підприємства протягом 2007 року довгострокових зобов’язань.

Протягом 2005-2007 роком відбувається зростання чистого доходу від реалізації продукції. Так, у 2006 році порівняно з 2005 роком він зріс на 12,3% або на 35314,5 тис. грн. і досяг розміру 322932,5 тис. грн. У 2007 році чистий дохід зріс на 35263,6 тис. грн. і в кінці року склав 358196,1 тис. грн. Відповідно і зростає собівартість продукції, в 2006 році вона зросла на 24618,5 тис. грн., а в 2007 році на 35630,0 тис. грн.

Важливим етапом для оцінки ефективності формування фінансових ресурсів є виявлення всіх наявних фінансових ресурсів на підприємстві і визначення їх оптимального співвідношення в структурі капіталу.

Відзначимо зростання з кожним роком капіталу підприємства. Так, в 2007 році капітал-всього збільшився на 52580,9 тис. грн. порівняно з 2005 роком. Власний капітал збільшився на 28622,5 тис.грн. в 2007 році порівняно з 2005 роком, але питома вага його зменшилась на 8,6%.

Щоб здійснювати діяльність підприємству необхідно мати певне майно, тобто активи підприємства.

Головною умовою функціонування підприємства в умовах ринкового середовища – стійкість його економіки. Для кожного господарюючого суб’єкта існує: внутрішня фінансова та загальна стійкість. Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий результат його діяльності.

Фінансова стійкість досягається при стабільному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовим коштами.

Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статиці за певний період, так і в динаміці - за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 23,3%, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшився на 24,5%, операційні витрати збільшились на 33,7%, в тому числі собівартість реалізованої продукції, адмін витрати і інші операційні витрати зросли відповідно на 24,6%, 61,7%, 64,7%, 56,5% в 2007 році порівняно з 2005 роком.

Валовий прибуток зріс на 87,7%, прибуток від операційної діяльності знизився на 7,6%, фінансові та інвестиційні витрати зросли 72,5%, прибуток від звичайної діяльності знизився на 16,0%, чистий прибуток знизився на 16,0% в 2007 порівняно з 2005 роком. Ці зміни в фінансових результатах діяльності підприємства негативно вплинули на товариство.

Одним із показників ефективності функціонування підприємства є рентабельність його діяльності. Саме слово рентабельність означає ефективність виробництва на підприємствах у різних галузях і народному господарстві в цілому. Показники рентабельності можна розраховувати і за окремими структурними підрозділами, і за видами діяльності.

Аналіз динаміки показників рентабельності капіталу бачимо що середньорічна вартість капіталу, середньорічна вартість власного капіталу, середньорічна вартість основних засобів, середньорічна вартість оборотних виробничих фондів, збільшились в 2007 р. порівняно з 2005 р., а прибуток до оподаткування, чистий прибуток – знизились.

Загальна рентабельність капіталу знизилась на 7,11%, чиста рентабельність капіталу теж на 5,32%, загальна рентабельність власного капіталу зменшилась на 7,58%, чиста рентабельність власного капіталу теж зменшилась на 5,83%

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства - забезпечення стабільності його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов'язана із загальною структурою балансу підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів. Фінансова стійкість - багатогранне поняття, яке включає в себе оцінку різних напрямів діяльності підприємства.

Підприємство є фінансово стабільним, в ВАТ "Полтавакондитер" зобов'язання гарантовано покриваються оборотними активами.

Для ефективного функціонування окремого підприемства важливо визначити оптимальну потребу в ресурсах та забезпечити структуру джерел її формування і використання.

Успішна діяльність ВАТ "Полтавакондитер" не можлива без розумного управління фінансовими ресурсами й коштами. Неважко сформулювати цілі для досягнення, яких необхідно раціональне управління фінансами.

На першому етапі пропонуємо провести аналіз капіталу підприємства. Основною метою цього аналізу є виявлення тенденцій динаміки обсягу й складу капіталу ВАТ "Полтавакондитер" й їхнього впливу на фінансову стійкість та ефективність використання капіталу.

На другому етапі процесу оптимізації структури капіталу пропонується провести оцінку основних факторів, що визначають формування структури капіталу ВАТ "Полтавакондитер". Практика показує, що не існує єдиних рецептів ефективного співвідношення власного й позикового капіталу не тільки для однотипних підприємств, але навіть і для одного підприємства на різних стадіях його розвитку й при різній кон'юнктурі товарного й фінансового ринків.

На третьому етапі процесу оптимізації структури капіталу ВАТ "Полтавакондитер" слід проводити політику максимізації рівня фінансової рентабельності.

На четвертому етапі необхідно здійснити оптимізацію структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.

Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків пов'язаний із процесом диференційованого вибору джерел фінансування різних складових частин активів підприємства.

На останньому шостому етапі підсумовується весь процес оптимізації структури капіталу, що дасть змогу визначити цільовий показник структури капіталу.

Щодо структури капіталу ВАТ "Полтавакондитер", то відзначимо, що протягом аналізованого періоду підприємство збільшило питому вагу власного капіталу у структурі капіталу, що спричинило утворення власного оборотного капіталу. Керівництву підприємства рекомендуємо зберігати існуюче співвідношення власного і позикового капіталу з поступовим зниженням останнього.

Треба також приділити увагу його розміру, а саме: можливості його збільшення чи зменшення. Джерелами збільшення статутного капіталу ВАТ можуть бути:

- додаткові внески у грошовій і не грошовій формі;

- реінвестування дивідендів;

- індексація основних фондів.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватися двома шляхами:

- збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;

- збільшення номінальної вартості акцій.

Стратегія управління підприємством пов’язана з визначенням головної мети його функціонування. Частіше всього ця головна мета формулюється як досягнення певного рівня рентабельності на вкладений капітал і, відповідно, одержання певної маси чистого прибутку.

Управління доходом ВАТ "Полтавакондитер" повинно бути спрямовано на одержання такої суми, яка б забезпечила покриття постійних витрат, які залежать від обсягу товарообігу, виплати податків на додану вартість і одержання прибутку.

Підприємство ВАТ "Полтавакондитер" повинно намагатися використовувати такий набір факторів виробництва, котрий забезпечує один і той же обсяг діяльності (товарообіг) з найменшими витратами на введені фактори виробництва. Тому при обґрунтуванні витрат необхідно проводити розрахунки, виходячи із можливості альтернативного використання ресурсів і вибрати найбільш відповідний варіант.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?