Курсова робота «Організація і методика перевірки касових операцій в ході аудиту», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 25.11.2009 10:13 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки касових операцій в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки касових операцій 5 1.2. Касові операції як об’єкт аудиторської перевірки 8 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки касових операцій 12 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки касових операцій 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 14 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту касових операцій 16 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки касових операцій: напрями розробки, порядок використання 18 Розділ 3. Методика перевірки касових операцій в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю касових операцій 21 3.2. Типові порушення в обліку касових операцій, виявлені аудитором 27 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту касових операцій 29 Висновки і пропозиції 32 Список використаних джерел 35 Додатки 37

Висновок

Таким чином, облік касових операцій – це, з одного боку, самий простий вид обліку, так як він практично повністю регламентований нормативними документами і підприємствам необхідно лише їх виконувати, але, з іншого боку, цей вид обліку практично не допускає помилок та виправлень, що, у свою чергу, накладає певну відповідальність на облікових робітників, відповідальних за ведення даного виду обліку. В свою чергу, аудит касових операцій передбачає перевірку операцій підприємства, пов’язаних з обігом готівки в процесі здійснення фінансової господарської діяльності, правильності їх проведення відповідно до чинного законодавства.

Дослідження навчальної літератури показало, що найбільш висвітленою темою в посібниках з аудиту, є організація та методика перевірки касових операцій в ході аудиту. Інтерес до даної теми засвідчує її актуальність на будь-якому етапі розвитку господарських відносин в Україні та викликаний тим, що на даній ділянці обліку за порушення, які можуть бути виявлені контролюючими органами, накладаються великі штрафи. Користуючись методикою, яка наведена в даних посібниках, необхідно враховувати зміни в законодавстві щодо врегулювання обліку касових операцій на підприємствах.

Проведене дослідження періодичної літератури показало, що науковці приділяють значну увагу до проблем організації та методики аудиту касових операцій. Серед виявлених проблемних питань основними є такі: аудит ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», етапи аудиту касових операцій, процедури, які застосовуються в ході аудиторської перевірки касових операцій, розробка плану, програми та робочих документів в ході аудиту касових операцій тощо.

Метою аудиту готівково-розрахункових операцій є встановлення об'єктивної істини щодо достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівково-розрахункових операцій та доведення цієї істини через висновок до користувачів.

Завдання аудиту касових операцій: дати оцінку стану внутрішнього контролю за рухом і збереженням грошових коштів та інших цінностей у касі підприємства; у залежності від оцінки стану внутрішнього контролю встановити метод організації аудиту: суцільний, вибірковий чи комбінований, та визначити необхідність проведення фактичного контролю; перевірити за обраним методом: забезпечення умов зберігання готівки та інших цінностей у касі при надходженні їх із банку і при здаванні їх у банк; забезпечення порядку збереження чекових книжок; забезпечення контролю за випискою чеків і отримання за ними грошей; дотримання порядку документального надходження грошей у касу і їх видачі; своєчасність оприбуткування готівкових грошей; дотримання ліміту готівки в касі й умов видачі грошей під звіт на операційні та інші потреби; стан обліку касових операцій; застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Джерела інформації для аудиту грошових коштів: первинні документи з обліку грошових коштів; облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку коштів, розрахунків та інших актів; аудиторський висновок попередньої перевірки та інша документація, що узагальнює результати контролю; Головна книга; звітність.

Зв’язок касових операцій з більшістю розділів обліку (реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, постачальниками тощо) обумовлює необхідність порівняння касових документів з іншими документами.

В ході організації аудиторської перевірки перед укладанням договору на проведення аудиту касових операцій фірма-клієнт та аудиторська організація обмінюються листами в яких фірма-клієнт звертається з проханням провести аудит, а аудиторська організація або погоджується, або не погоджується на проведення цієї перевірки.

В процесі планування аудиторської перевірки касових операцій аудиторською організацією складається загальний план та програма аудиту на здійснення перевірки касових операцій. При цьому план має бути узгодженим з керівником фірми-клієнта. Після затвердження плану, аудиторами проводиться тестування системи внутрішнього контролю на підприємств за здійсненням касових операцій та на основі його результатів розроблюється та складається програма аудиту, яка є більш розгорненим варіантом плану перевірки. План та програма в процесі здійснення перевірки можуть змінюватись.

В процесі перевірки касових операцій, відповідно до затвердженої програми, аудитор застосовує методи фактичного та документального контролю. Інвентаризація (фактичний контроль) здійснюється на підприємстві при узгодженні аудитора з керівництвом про проведення даної інвентаризації, в якій аудитор участі не приймає але може бути присутнім.

Всі отримані результати в ході використання тих чи інших процедур, аудитор фіксує в робочих документах, на основі яких надалі буде формуватись аудиторський звіт та висновок. Всі робочі документи підлягають зберіганню в архіві аудиторської фірми протягом трьох років, без права надання їх третім особам.

По завершенню перевірки аудитор має надати керівництву фірми-клієнта аудиторський звіт та висновок про результати проведеної перевірки. При цьому аудиторський звіт є за своїм змістом значно ширшим документом ніж аудиторський висновок. Також він призначений тільки для керівництва підприємства, яке підлягало аудиторській перевірці. Аудиторський висновок призначений для підтвердження достовірності відображення операцій в обліку та звітності підприємством перед зацікавленими користувачами – контролюючими органами, банками, інвесторами, акціонерами тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?