Курсова робота «Організація і методика перевірки операцій з біологічними активами в ході аудиту», 2008 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 25.11.2009 10:10 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки операцій з біологічними активами в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки операцій з біологічними активами 5 1.2. Біологічні активи як об’єкт аудиторської перевірки 10 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки стану біологічних активів 16 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки операцій з біологічними активами 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 19 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту операцій з біологічними активами 21 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки операцій з біологічними активами: напрями розробки, порядок використання 24 Розділ 3. Методика перевірки операцій з біологічними активами в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю операцій з біологічними активами 28 3.2. Типові порушення в обліку біологічних активів, виявлені аудитором 32 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту операцій з біологічними активами 34 Висновки і пропозиції 37 Список використаних джерел 39 Додатки 43

Висновок

Біологічні активи відіграють одну з найважливіших ролей у забезпеченні ефективного функціонування як окремого підприємства, так і національної економіки в цілому. Крім того, значимість біологічних активів зумовлена тим, що вони становлять основну частину виробництва продукції сільськогосподарських фермерських господарств, для яких це основне джерело надходжень кормових і фінансових ресурсів.

З 1 січня 2007 року набув чинності принципово новий для України П(С)БО 30 «Біологічні активи», який відокремив активи, які використовуються в аграрній галузі, в окрему групу для цілей бухгалтерського обліку та контролю.

Тим часом залишається ще багато невирішених проблем і методологічних протиріч, які потребують подальшого вивчення й врегулювання. Серед проблем, які розглядались за останні три роки основними є такі: економічна сутність та класифікація біологічних активів, організація та методика обліку біологічних активів, оцінка біологічних активів, визначення фінансових результатів від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції тощо.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів в Україні потребують подальшого вивчення, доопрацювання, внесення змін та доповнень в напрямку адаптації до вітчизняної практики обліку.

Але ще більшою проблемою є відсутність єдиної методики проведення аудиту операцій з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах. В науковій літературі даному питанню увага не приділяється взагалі. Тому проблема аудиту операцій з біологічними активами на сьогоднішній день є однією з актуальних проблем організації та методики аудиту.

Біологічні активи, для цілей обліку, поділені Методичними рекомендаціями з обліку біологічних активів, на довгострокові та поточні, з відповідним використанням рахунків 16 та 21.

Метою аудиту біологічних активів є підтвердження аудиторським висновком інформації щодо повноти, достовірності, законності та об’єктивності здійснених та відображених у бухгалтерському обліку й звітності операцій з біологічними активами.

Основним завданням аудиту операцій з біологічними активами є встановлення об’єктивної істини щодо інформації про операції з біологічними активами, складання думки аудитором про достовірність, законність, повноту та об’єктивність відображених у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності операцій з біологічними активами, донесення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації.

Відмінності аудиторської перевірки операцій з біологічними активами від аудиту інших активів полягають у складі і змісті застосовуваних аудиторських процедур. Операції з руху біологічних активів, як правило, численні, здійснюються систематично і відрізняються розмаїтістю і специфікою, характерною для біологічних активів і процесів біотрансформації.

Аудитор, що проводить перевірку за даним об'єктом обліку, повинен мати визначені знання зоотехнічного та біологічного характеру, наприклад, про можливий середньодобовий приріст і середню масу однієї голови приплоду по видах тварин, про середню живу масу дорослої тварини і т.п. В окремих випадках можуть знадобитися консультації зоотехніка чи агронома.

Джерелами аудиторської перевірки операцій з біологічними активами є нормативно-правові акти та документація сільськогосподарського підприємства, що перевіряється.

В ході проведеної роботи, нами було досліджено та застосовано теоретичні основи організації та методики аудиту операцій з біологічними активами на ПП Кам’янобрідське, а саме: розроблено процес листування та складено договір на проведення аудиту операцій з біологічними активами; розроблено план та програму перевірки операцій з біологічними активами; розроблено відповідні робочі документи для проведення аудиторської перевірки операцій з біологічними активами на зазначеному підприємстві; розроблено методику перевірки операцій з біологічними активами в ході аудиту; визначено та систематизовано типові порушення, які можуть бути виявлені аудитором в ході аудиторської перевірки біологічних активів; на основі результатів проведеної перевірки надано позитивний аудиторський висновок.

Таким чином, до проведеної роботи слід додати, що на сьогодні, в зв’язку з реформуванням обліку в сільському господарстві, не існує єдиної чіткої методики аудиту операцій з біологічними активами. Дана ділянка аудиту, та контролю зокрема, потребує подальшого дослідження на практичному та теоретичному рівнях.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?