Курсова робота «Методика аудиту Балансу (форма № 1)», 2009 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 26.11.2009 13:22 · від АЛЕСЯ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти перевірки ф. № 1 «баланс» в ході аудиту 1.1. Аналіз основних понять і наукових напрямів з перевірки ф. № 1 «Баланс» 5 1.2. Ф. № 1 «Баланс» як об’єкт аудиторської перевірки 9 1.3. Завдання та джерела інформації перевірки ф. № 1 «Баланс» 12 Розділ 2. Організація аудиторської перевірки ф.№ 1 «баланс» 2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом і аудиторською фірмою 15 2.2. Порядок формування плану та програми аудиту ф. № 1 «Баланс» 18 2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки ф. № 1 «Баланс»: напрями розробки, порядок використання 20 Розділ 3. Методика перевірки ф. № 1 «баланс» в ході аудиту 3.1. Порядок використання методичних прийомів та способів контролю ф. № 1 «Баланс» 22 3.2. Типові порушення в складанні ф. № 1 «Баланс», виявлені аудитором 26 3.3. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту ф. № 1 «Баланс» 27 Висновки і пропозиції 30 Список використаних джерел 33 Додатки 35

Висновок

Отже, бухгалтерський баланс – це спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів власності та зобов’язань на певну дату у формі звітної таблиці, складеної бухгалтером для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та інвестиційних рішень.

Основним нормативним документом, що регулює основні положення зі складання та подання ф. № 1 «Баланс» в Україні є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Даним нормативним документом визначено форму балансу, методику його складання, перелік та склад статей балансу тощо.

Метою аудиту балансу є надання аудиторського висновку шляхом підтвердження достовірності, повноти відображення показників, що відображаються в балансі.

Завдання, які аудитор має виконати в ході перевірки балансу наступні: перевірка тотожності показників, що відображені в балансі і регістрах бухгалтерського обліку; перевірка відображення всіх активів і пасивів підприємства в повному обсязі; вивчення оцінки активів і пасивів протягом року відповідно до прийнятої облікової політики; установлення реального існування відображених у балансі активів і пасивів підприємства; перевірка належності активів, відображених у балансі підприємства, що перевіряється; визначення правдивості, точності, об’єктивності відображення стану підприємства на дату складання балансу; вивчення облікових записів і даних балансу з погляду їхньої належності до звітного періоду, що перевіряється; контроль за дотриманням підприємством при веденні бухгалтерського обліку і складанні балансу діючого законодавства і нормативних документів.

Поставлені до виконання завдання потребують здійснення організації та використання певної методики в ході перевірки ф. № 1 «Баланс».

Основними організаційними моментами в ході аудиту балансу підприємства є процес домовленості (листування, укладання письмового договору), процес планування (вивчення бізнесу клієнта, тестування внутрішнього контролю та системи діючого обліку на підприємства, складання плану та програми аудиторської перевірки ф. № 1 «Баланс» тощо). В ході здійснення планування перевірки балансу, у відповідності з переліком процедур, що визначені в програмі аудиту балансу, аудиторами розробляються відповідні робочі документи в яких мають знайти відображення всі здійснені ними дії. Робочі документи можуть бути типовими, тобто розробленими на аудиторській фірмі відповідно до тематики, об’єкту чи особливостей здійснення такої перевірки. Це значно спрощує проведення перевірки та економить робочий час аудиторів, але у їх використанні потрібно бути дещо обережними, тому що кожне підприємства має свої особливості (галузь, фінансовий стан, стан обліку та контролю тощо).

Методика аудиту балансу передбачає застосування конкретних прийомів і способів, які допомагають аудитору провести вивчення показників балансу на предмет їх достовірності, а саме: прийомів документального та фактичного контролю, загальнонаукових та розрахунково-аналітичних методів. Наведені методи та методичні прийоми застосовуються у ході аудиторської перевірки за вибором аудитора.

Загальна методика аудиту балансу передбачає: формальну перевірку балансу, перевірку правильності заповнення статей активу і пасиву балансу, перевірку взаємоузгодженості показників звітності підприємства.

Методика правильності відображення в балансі статей активу та пасиву включає: перевірку наданого балансу на арифметичну точність; перевірку дотримання підприємством чинного законодавства; перевірку тотожності показників, що містяться у балансі та головній книзі, регістрах бухгалтерського обліку, первинних документах; перевірку відображення активів і пасивів підприємства у повному обсязі; вивчення оцінки активів і пасивів відповідно до прийнятої облікової політики; встановлення реальності існування відображених в балансі активів та пасивів; перевірку належності активів, що відображаються в балансі, підприємству.

При проведенні аудиторської перевірки необхідно використовувати класифікатор типових порушень, що можуть бути виявлені при аудиту балансу. Це значно спрощує процес перевірки та допомагає аудитору у виявленні таких помилок та порушень. Виявлені помилки та порушення аудитор групує за допомогою відповідного робочого документа та вказує на них керівництву підприємства, а також надає рекомендації з їх усунення та недопущення в подальшому. При цьому він, ні за яких обставин, не має права повідомляти про такі помилки та порушення сторонніх осіб.

По закінченні перевірки балансу аудиторами має надаватись аудиторський звіт та аудиторський висновок. Основні відмінності між цими двома документами полягають в тому, що аудиторський звіт є більш розгорнений та призначений для внутрішнього використання керівництвом підприємства, а аудиторський висновок покликаний підтвердити достовірність балансу перед зовнішніми зацікавленими особами. Особливістю аудиторського висновку за результатами аудиту балансу є те, що такий висновок не розповсюджується на всю іншу фінансову звітність підприємства. Тобто він підтверджує (чи не підтверджує) достовірність відображення в обліку та звітності активів та пасивів підприємства, але не підтверджує іншої інформації про підприємство – фінансові результати, рух грошових коштів та власного капіталу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?