Дипломна робота «Проблеми та перспективи використання зарубіжного досвіду в удосконаленні банківської системи України», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 12.11.2009 17:23 · від saviola · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади функціонування банківської системи україни 1.1. Історія розвитку вітчизняних та зарубіжних банків та банківської сиcтеми 5 1.2. Сутність банківської системи в світі та в Україні. Національний банк, як складова банківської системи 12 1.3. Роль комерційних банків, як складової банківської системи України 29 Висновки до першого розділу 41 Розділ 2. Аналіз діяльності банківської системи україни 2.1. Характерні риси та особливості розвитку банківської системи України Порівняння банківської системи України та Росії 42 2.2. Грошова маса та аналіз депозитного ринку України 53 2.3. Аналіз кредитного ринку України 63 Висновки до другого розділу 71 Розділ 3. Шляхи покращення діяльності банківської системи україни 3.1. Проблеми та шляхи покращення діяльності банків з залученням іноземного капіталу 72 3.2. Перспективи вдосконалення діяльності банківської системи України 77 3.3. Економічна криза банківської системи в світі та в Україні та шляхи виходу з неї 84 Висновки до третього розділу 93 Висновки 95 Список використаних джерел 99 Додатки 102

Висновок

Банки являються однією із найважливіших структур ринкової економіки. Банківська діяльність суттєво перевищує ефективність суспільного виробництва, сприяє зросту виробництва суспільної праці.

Україна на сьогоднішній день все ще продовжує залишатися у стані переходу до нової економічної системи, що заснована не на командно-розподільних, а на ринкових відносинах. Ринковій економіці потрібна відповідна банківська система, яка поступово починає складатися.

Відомо що кредитно-банківська система має життєво важливе для будь-якої країни світу значення, вона служить об’єктом пильного нагляду і регулювання як зі сторони НБУ так і зі сторони вищих органів державної влади й управління.

На сьогоднішній день банківська система України представлена двома рівнями, такими як НБУ та інші банки.

Національний банк встановлює правила та проводить реєстрацію інших банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, здійснює нагляд за діяльністю інших банків в Україні. Як банк-банків тобто центральний банк, веде рахунки інших банків, здійснює їх розрахунково-касове обслуговування, надає кредити банкам, встановлює правила існування міжбанківського кредитного ринку в Україні. НБУ організовує касове виконання бюджету банківської системи України, надає кредити уряду. Головною метою Центрального банку є забезпечення стабільності грошової одиниці, це є чітко вказано в Основному Законі України-Конституції.

Другою ланкою банківської системи є інші банки. Вони є основною ланкою грошово-кредитної системи і відносяться до особливої категорії ділових підприємств. Інші банки заохочують вкладення капіталів, заощаджень населення і інші вільні кошти, які вивільняються в процесі господарської діяльності, й пропонують їх у тимчасове користування іншим опонентам, які потребують додаткового капіталу. Головною метою інших банків є отримання максимального прибутку.

Правові норми, що регулюють банківську діяльність містяться як у загальних так і спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських відносин, нормативних актах. До них належать Конституція України, закони України і постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, Постанови Кабінету Міністрів, постанови, положення, інструкції НБУ та Міністерства фінансів України.

Банківська система беспосередньо відіграє важливу роль в господарській структурі країни. Через неї проходить великий об’єм грошових розрахункових платежів підприємств, організацій, закладів і населення. Вона мобілізує і перетворює в активно діючий капітал тимчасово вільні грошові кошти.

В банківській системі України виявляється взаємозалежність всієї економічної системи та системи банків, яка є "нервовою системою" господарського механізму. Основною причиною слабкості системи банків є не стільки сучасний інфляційний процес (це зовнішний прояв,який у свою чергу посилюється діяльністю банків), скільки економічна криза, спад виробництва, розрив традиційних господарських зв'язків як із зарубіжжям,так і у межах України. Лібералізація та безконтрольне зростання цін спричинило велику нестачу оборотних засобів і коштів для інвестицій, які практично, припинилися. Це у свою чергу спричинило масові неплатежі, гіпертрофовану потребу у кредитних ресурсах. Виникла суперечність:без дешевих кредитів неможливо здійснювати структурні перебудови у народному господарстві України. Але гостра потреба в кредитних ресурсах зумовлює властиве для кризової ситуації зростання процентних ставок.

Ліквідація державної монополії у банківській справі єдиного у країні державного банку шляхом відродження спеціалізова них (але все ж за формою власності державних);а пізніше перетворення їх у комерційні банки та виникнення численних акціонерних та приватних банків створюють сприятливі умови для здорової конкуренції у банківській справі як основи поліпшення кредитного та розрахункового обслуговування підприємств усіх форм власності.

Диверсифікація форм власності в банківському секторі економіки визначила орієнтацію їх діяльності на отримання максимального доходу і обумовила необхідність контролю за діяльністю банків зі сторони держави в особі НБУ.

Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, фінансової стійкості та конкурентоспроможності банків на внутрішньому й міжнародному ринках, необхідно вжити заходів щодо:

- підвищення ефективності контролю за діяльністю банків, досягнення повної відповідності Базельським принципам ефективного банківського нагляду, що передбачає вдосконалення чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ;

- покласти на Національний банк України, як ключовий елемент правової системи узгодження економічних інтересів у банківській сфері, забезпечення принципу справедливого розподілу доходів між банками в залежності від їх внеску в загальний розвиток;

- НБУ забезпечити стримування діяльності системних банків, сприяння функціонування великих та середніх банків і фінансову підтримку малих банків і створення на їх основі “муніципальних банків” з метою оптимізації факторів конкурентної боротьби та уповільнення монополізації банківської сфери;

- підвищення рівня капіталізації банків, у т. ч. шляхом залучення нових акціонерів, збільшення резервного фонду,результату діяльності,активізації процесів об'єднання банків, інтенсивнішого застосування процедури реорганізації банків шляхом приєднання та злиття малих і фінансово нестійких банків;

- комерційним банкам створити в регіонах умови для прискореного розвитку через збільшення фінансування та кредитування перспективних напрямів господарської діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності України на світових ринках;

- комерційним банкам проводити інноваційну діяльність щодо впровадження нових продуктів і послуг орієнтуючись на вітчизняну особливості;

- забезпечення участі всіх банків у єдиній інформаційній системі “Реєстр позичальників”, що дасть змогу знизити кредитний ризик;

- комерційним банкам забезпечити створення ефективної системи управління та проведення кадрової політики на основі розробки та впровадження корпоративних кодексів з метою переходу до універсальної правової системи цінностей.

-оптимізації структури капіталу, активів та зобов'язань, виходячи із завдань забезпечення фінансової стійкості банків та їх позитивного впливу на розвиток реального сектора економіки;

- підвищення прибутковості банківських операцій, орієнтації на доходи від кредитування та обслуговування реального сектора економіки і зниження витрат за рахунок підвищення технологічності та комп'ютеризації банківських операцій, зменшення необґрунтованих витрат;

- упередження здійснення банками сумнівних банківських операцій шляхом ідентифікації клієнтів та їх операцій, посилення боротьби з відмиванням брудних грошей, зокрема шляхом здійснення належного контролю за наявністю в банків положень, практики та процедур щодо протидії відмиванню грошей, набутих злочинним шляхом удосконалення чинного законодавства України.

- забезпечення довіри кредиторів і вкладників до банків шляхом підвищення стабільності,стійкості й конкурентоспроможності на світовому ринку банківської системи України, спроможної максимально та якісно задовольнити потреби економіки й населення у кредитах та інших сучасних банківських послугах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?