Курсова робота «Методика та техніка узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 05.11.2009 09:52 · від Катя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи складання балансу. 5 1.1. Баланс, його зміст і значення. Види балансу. 5 1.2. Структура бухгалтерського балансу. 8 1.3. Облікові регістри та їх класифікація. Виправлення помилок в обліку. 17 Розділ 2. Бухгалтерський баланс та типи господарських операцій. 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства. 21 2.2. Порядок формування оборотно-сальдової відомості. 24 2.3. Відображення даних обліку в формі №1 «Баланс». 29 2.4. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями. 32 2.5. Особливості складання балансу в умовах використання 38 комп’ютерної техніки. Розділ 3. Шляхи удосконалення методики складання 40 балансу підприємства. 3.1. Заповнення форми «Балансу» з використанням комп’ютерної 40 програми. Висновки 45 Список використаних джерел 48 Додатки 51

Висновок

Закінчуючи роботу, можна зробити певні підсумки. Дослідження обраної теми показали, що основним завданням бухгалтерського обліку на підприємстві є відображення засобів, що є в його розпорядженні, та джерел їх утворення на певну дату.

Отже, засоби, тобто активи, – це матеріальні і нематеріальні ресурси, за допомогою яких підприємство сподівається отримати прибуток. Вони відображаються в балансі за правилом зростаючої ліквідності. Частина активів підприємства становить власний капітал, решта – зобов'язання перед суб'єктами, що надали підприємству право володіти цими активами і чекають компенсації їх вартості. Активи, вартість яких становить власний капітал, – це сума фондів, якими підприємство може розпоряджатися на власний розсуд та згідно цільового призначення. Вільні фонди, які беруть участь в господарському обороті, становлять власні обігові кошти. Активи, вартість яких дорівнює сумі зобов’язань, не є власністю підприємства і називаються залученими коштами. Вони перебувають на балансі тимчасово. Наприклад, кредити, які обов'язково потрібно повернути, одержані без попередньої оплати матеріали, цінності, вкладена в кінцевий продукт праця найманих робітників, яка з одного боку збільшує вартість активів, а з іншого – є зобов’язання по зарплаті. Отже одні активи підприємство отримує, а розплачується за них зовсім іншими. Взагалі, боргові зобов'язання означають в деякому розумінні тимчасовість перебування на балансі певної частини активів.

Пасив же – це категорія, яка прямо не пов'язана із зовнішньою формою, а розглядається окремо від неї. Адже форму реально чи потенційно мають активи.

Баланс як елемент фінансової звітності тільки інтегрує облікову інформацію і дає можливість оцінити фінансово-майновий стан підприємства в цілому. Будь-який розділ балансу, статтю розділу, рахунок і субрахунок можна поступово розкласти на найдрібніші облікові елементи, кожен з яких обов'язково включається до валюти балансу.

Отже, можна сказати, чого нема в балансі - нема і на підприємстві. Все, що є на підприємстві – це або капітал, або зобов'язання і все має своє джерело надходження.

Джерело як фінансова категорія відображає не тільки надходження активів, але й різні витрати та вкладення, що мають суто пасивний характер.

Дехто невірно тлумачить поняття «джерело».Наприклад, не можна назвати джерелом поповнення каси розрахунковий рахунок. При сплаті податку на додану вартість джерелами є не розрахунковий рахунок, з якого перераховуються кошти до держаного бюджету, а виручка від реалізації продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Джерелом виплати зарплати є не каса, а собівартість кінцевого продукту.

Звичайно, неправильне розуміння поняття «джерела» є результатом недосконалості законодавчої та нормативної бази. Наприклад, часто можна почути вислови, типу «... податок утримується у джерела виплати». Досвідчений бухгалтер, звичайно ж, здогадається, що тут мається на увазі і вірно проведе нарахування та сплату податку. Але ж фахівці, що складають такі нормативні документи, повинні враховувати, що в бухгалтерському обліку ніколи грошовий рахунок чи інший актив не може бути джерелом виплати. Отже, слід наголосити, що джерело – категорія пасивна і стосується тільки зобов’язань і капіталу.

Зобов'язання як джерела можна розглядати тільки при надходженнях, також джерелами витрат і вкладень є тільки доходи. Якщо ж і стається таке, що джерелами виплат називають іноді витратні, тобто активні, рахунки, то їх слід розглядати як перехідні на шляху до списання в дебет дохідного пасивного рахунку. Витратні рахунки призначені тільки для накопичення і формування собівартості продукції, а потім відноситься на дебет пасивного рахунку «Фінансові результати».

Слід зазначити, що фінансовий результат являє собою прибуток або збиток в результаті діяльності підприємства. Так, пріоритет власного капіталу в результаті здійснення фінансово-господарської діяльності за звітний період становить прибуток підприємства, а його зменшення - збиток. Фінансовий результат можна визначити двома способами:

1) за допомогою проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

2) формування на рахунках бухгалтерського обліку.

Другий спосіб є, звичайно, раціональнішим та більш точним, ніж попередній. Отже, фінансовий стан підприємства характеризує не актив, а пасив балансу Активи не є фінансовими ресурсами, а тільки платіжними засобами. Адже фінансовий стан підприємства, яке регулярно отримує доходи, можна назвати стійким.

Отже, за допомогою аналізу балансу підприємства можемо отримати інформацію про фінансово-майновий стан підприємства. На основі його даних розраховується величезна кількість фінансових показників, що допоможуть користувачам отримати уявлення про реальній стан справ на певну дату.

Так, на основі даних балансу аналізують динаміку валюти балансу та його структуру, визначають показники платоспроможності і ліквідності його активі, стан дебіторської та кредиторської заборгованості, а також рентабельність та прибутковість підприємства. Звичайно, ці показники є тільки основою аналізу, але в результаті будуються конструктивні висновки щодо покращення фінансового стану підприємства. Отже, баланс є основною категорією бухгалтерського обліку на підприємстві, що дозволяє реально оцінити його діяльність.

Отже, як підсумок усього вище сказаного можна зазначити, що від того, наскільки повна та достовірна інформація відображена в балансі залежить і те, наскільки правдивим і змістовним буде аналіз оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідність та платоспроможність підприємства, наскільки доречним буде прогнозування майбутніх потреб у позиках.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення