Дипломна робота «Управління фінансовим станом та удосконалення управління фінансами підприємства (на прикладі ТОВ «Оберіг»)», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 07.05.2010 23:07 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні засади управління фінансовим станом підприємства 1.1. Поняття фінансового стану підприємства 1.2. Оцінка фінансового стану підприємства 1.3. Значення фінансової стійкості для управління фінансовим станом підприємства 1.4. Значення фінансової стійкості для управління фінансовим станом підприємства Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі тов «оберіг») 2.1. Загальна техніко-економічна характеристика аналізованого підприємства ТОВ «Оберіг» 2.2. Аналіз структури капіталу 2.3. Аналіз виручки від реалізації 2.4. Аналіз прибутку та рентабельності 2.5. Аналіз забезпеченості підприємства власними ресурсами 2.6. Збільшення резервів зростання прибутку Розділ 3 3.1. Роль моніторингу фінансового стану в управлінні підприємством 3.2. Застосування економіко-математичного моделювання при оцінці показників фінансової стійкості і спрямуванні управлінських рішень 3.3. Використання моделі комплексної оптимізації фінансування підприємства Висновки Список використаної літератури

Висновок

В ході виконання дипломної роботи був досліджений матеріал, що описує основну суть та структуру грошових надходжень підприємства, а також виконаний аналіз фінансово-господарської діяльності з використанням реальних даних станції технічного обслуговування ВАТ «Миколаївське автотехобслуговування». На основі дослідження діяльності підприємства за рік розроблена реальна картина його фінансового стану, а також проведена оцінка грошових надходжень у результаті господарської діяльності станції технічного обслуговування.

1. На основі першого розділу дипломної роботи можна зробити наступні висновки.

Грошові надходження є основою формування фінансових ресурсів підприємства, необхідних для виконання ним фінансових зобов'язань перед працівниками, бюджетом, діловими партнерами (контрагентами) тощо. Від наявності або відсутності доходів залежатиме функціонування фірми, її конкурентоспроможність і фінансовий стан.

Грошові надходження підприємства є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, формування грошових фондів і фінансування інвестиційної діяльності.

Найважливішою складовою грошових надходжень виробничого підприємства є виручка від продажу продукції, виконання робіт, надання послуг. За ринкової економіки результати фінансово-інвестиційної діяльності і позареалізаційних операцій є постійними джерелами грошових доходів і балансового прибутку підприємств.

Грошові надходження підприємств відіграють значну роль у процесі кругообігу коштів. Відшкодовуючи авансовані у виробництво вкладення, формуючи доходи і грошові фонди, вони створюють економічні умови для нового циклу виробництва і реалізації продукції, удосконалення та розширення власного господарства.

Таким чином, можна сказати, що успіх підприємства залежить від його здатності генерувати грошові кошти для забезпечення його діяльності.

2. В другому розділі дипломної роботи був виконаний фінансовий аналіз діяльності підприємства з метою визначення грошових надходжень і фінансового стану ВАТ «Миколаївське автотехобслуговування» за звітний період.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства можна сказати, що ВАТ «Миколаївське автотехобслуговування» знаходиться у доволі стійкому фінансовому стані, а грошових коштів достатньо для ведення розрахунків.

За звітний період майно підприємства збільшилося на 606,4 тис. грн., склавши на кінець періоду 2241,36 тис. грн., що обумовлено зростанням оборотних (мобільних) коштів та основних засобів і інших необоротних активів, а також зростанням власних коштів на 39%.

У складі джерел коштів спостерігається повна відсутність кредитних і інших позикових (довгострокових і короткострокових) джерел. Дана тенденція свідчить про те, що значним джерелом формування розміру запасів і витрат є власні обігові кошти.

Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності показав, що більшість з їх задовольняють нормативним значення і навіть деякі з них набагато перевищують, що свідчить про ліквідність та платоспроможність підприємства.

Характеризуючи аналіз грошових надходжень, можна зробити висновок, що підприємство найбільшу частину грошових надходжень отримує від операційної діяльності. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) на кінець звітного періоду збільшилася на 266,82 тис. грн., склавши 6566,82 тис. грн. Разом з тим збільшився чистий прибуток, склавши на кінець періоду 508,93 тис. грн.

Аналіз прибутковості (рентабельності) станції технічного обслуговування показав, що на кінець звітного періоду збільшилися значення показників рентабельності. Це свідчить про покращення ефективності фінансово-господарської діяльності ВАТ «Миколаївське автотехобслуговування» і підвищення фінансових результатів підприємства.

Таким чином можна стверджувати, що у загальному вигляді ефективність господарювання підприємства може оцінюватися позитивним фінансовим результатом його діяльності і тому важливою задачею підприємства є розробка шляхів удосконалення управління грошовими надходженнями.

3. У третьому розділі дипломної роботи запропоновані шляхи удосконалення управління грошовими надходженнями з метою збільшення грошових коштів підприємства.

Поповнювати джерела грошових коштів треба за рахунок підвищення загальної рентабельності виробництва, рентабельності реалізованих товарів (робіт, послуг), рентабельності активів, балансового прибутку.

Для забезпечення грошових надходжень ВАТ «Миколаївське автотехобслуговування» необхідне досягнення високих фінансових результатів за найменших витрат, забезпечення безперервної та ефективної роботи підприємства і своєчасний та оптимальний перерозподіл фінансових ресурсів.

Управління грошовими коштами полягає в тому, щоб інвестувати надлишок грошових доходів для отримання прибутку, але одночасно мати їх необхідну величину для виконання фінансових зобов'язань підприємства.

Ефективне управління грошовими коштами дозволить підприємству забезпечити стійкий фінансовий розвиток його господарської діяльності.

Коментар модератора

140 стор. Додатки не передбачені.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення