Дипломна робота «Організація обліку, аналізу та аудиту на малому підприємстві на прикладі ПП Олена», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 31.10.2009 12:28 · від фима · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації, обліку та аудиту на малих підприємствах 1.1. Сутність та зміст поняття “мале підприємство” 11 1.2. Економіко - правовий аналіз нормативної бази організації обліку та аудиту на малих підприємствах 19 1.3. Огляд літературних джерел з організації обліку, аналізу та аудиту на малих підприємствах 1.4. Організаційно - економічна характеристика ПП “Олена” 24 Розділ 2. Організація обліку на малому підприємстві пп “олена” 27 2.1. Управлінський облік на малому підприємстві 27 2.2. Фінансовий облік на малому підприємстві 30 2.3. Податковий облік на малому підприємстві 39 2.4. Організація документування господарських операцій на ПП “Олена” 43 2.5. Шляхи вдосконалення обліку на ПП “ Олена” 44 Розділ 3. Організація та методика економічного аналізу та аудиту на малому підприємстві пп “олена” 46 3.1. Загальний аналіз діяльності малого підприємства 46 3.2. Факторний аналіз діяльності малого підприємства. 50 3.3. Організація та методика проведення аудиту на малому підприємстві 55 Розділ 4. Організація і методика обліку на малому підприємстві з застосуванням компютерних технологій 59 4.1. Постановка і характеристика задачі 59 4.2. Технологія обробки вхідної інформації 61 4.3. Характеристика вихідної інформації 62 Висновки 64 Список використаної літератури 69 Додатки 73

Висновок

По результатам проведеного дослідження можливо зробити наступні висновки:

1. Вимагає поліпшення нормативне регулювання визначення малих підприємств. Воно полягає в узгодженні різних нормативних документів між собою щодо критеріїв їх визначення. Щодо юридичних осіб доцільно використовувати термін “мале підприємство”, а до фізичних осіб – “суб'єкт малого підприємництва”. Це розмежування необхідно провести в Законі України “Про підприємства в Україні”.

2. Визначення малого підприємства, наведені в чинних нормативних актах, грунтуються лише на кількісних показниках - середньосписковій чисельності працюючих та валовому доході (виручці від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг). Потрібно доповнити їх якісними характеристиками: переважна одноосібна власність і безпосередній контроль власника за діяльністю підприємства, відсутність управлінської ієрархії, однопрофільна діяльність, проста організаційна структура. Якісні характеристики слід включити до відповідних нормативних документів з бухгалтерського обліку і Національних нормативів аудиту.

3. Основними особливостями організаційного та управлінського характеру переважної більшості малих підприємств, що мають важливе значення з точки зору бухгалтерського обліку та аудиту є: торгівельна та посередницька діяльність, проста організаційна структура, незначна чисельність працюючих (в середньому 6-10 осіб), переважне зосередження функцій управління та контролю у власника (керівника).

4. Облік малих підприємств повинен базуватись на принципах обачності, повноти висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної фактичної собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності. Потрібно доповнити для малих підприємств зазначений перелік принципами ефективності (економічності), релевантності (доцільності), законності. Принцип ефективності (економічності) означає, що облікова система малого підприємства повинна дозволяти обробляти фінансову інформацію з мінімальними витратами, а принцип релевантності (доцільності) – облікова інформація малого підприємства повинна відображати фінансово-господарські та організаційно-технологічні особливості діяльності. Принцип законності передбачає відповідність облікової інформації вимогам чинного законодавства та підзаконних актів. Запропоновані принципи необхідно, на нашу думку, зафіксувати у нормативних документах, що стосуються регламентації обліку на малих підприємствах.

5. Дослідження доцільності застосування методик обліку активів, капіталу, зобов'язань, витрат та результатів діяльності, що визначені П(С)БО, малими підприємствами дозволяє зробити висновок про їх адекватність для цієї категорії підприємств, так як вони надають керівництву підприємства право вибору. У роботі розглянута методика обліку витрат за варіантом спрощеного Плану рахунків (П(С)БО 25), у розрізі суб'єкта малого підприємництва ПП “Олена”. У результаті виявлено проблемні аспектиіснуючої методики обліку.

6. Нормативними документами, що регулюють організацію бухгалтерського обліку на малих підприємствах, передбачені такі форми його ведення: журнально-ордерна, проста, спрощена, комп'ютеризована. У ході дослідження виявлені особливості облікового процесу для кожної з них.

7. Управлінський облік на підприємстві не відокремлений від бухгалтерського, тому рекомендується розробити методи ведення управлінського обліку на підприємстві з урахуванням потреб підприємства.

8. Проблеми вдосконалення бухгалтерського обліку на малих підприємствах потребують більшої уваги. Недосконалість та нестабільність законодавства, податкової політики негативно впливають на результативність роботи підприємств малого бізнесу. Безперечно актуальність питання вдосконалення механізмів обліку на малих підприємствах стоїть сьогодні на високому щаблі. Малі підприємства створюються, видозмінюються, переростають у великі з більш складною системою обліку та звітності. Розкриті особливості та специфіка організації обліку ПП “Олена”, Система обліку не є досконалою, виникають питання пов’язані із переходом то до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. На підприємстві ПП “Олена” з в’язку з відсутність наказу про бухгалтерський облік та графіку документообігу виникали проблеми в царині організаційних та управлінських питань обліку. З метою нормалізації роботи всього підприємства, організації та стабілізації процесів документообігу на ПП “Олена” розроблено та запропоновано до впровадження наказ про облікову політику підприємства та графік документообігу, з урахування м особливостей об’єкту дослідження.

9. Здійснивши дослідження проблеми обов'язкового аудиту, були виявлені його переваги і недоліки, визначені потреби користувачів аудиторського висновку, проаналізований вітчизняний та закордонний досвід його існування у сфері малого бізнесу. Це дозволило зробити висновок, що для малих підприємств України необхідне обов'язкове проведення аудиту у разі оприлюднення фінансової звітності (публікації у періодичних виданнях або розповсюдження у вигляді окремих друкованих видань), кредитування малих підприємств, їх ліквідації. За відсутності у чинному законодавстві обов'язкового аудиту фінансової звітності малих підприємств підвищується значення супутніх аудиту послуг, зокрема оглядової перевірки, яку ми рекомендуємо для них. Ці аспекти доцільно включити в Закони України “Про аудиторську діяльність”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

10. Аналіз змісту Національних нормативів аудиту, вивчення праць вітчизняних та закордонних науковців свідчить про відсутність методичних рекомендацій з аудиторської перевірки звітності малих підприємств, необхідність розробки яких обумовлена зростанням попиту на аудит. У роботі визначений такий склад робіт та особливості їх виконання за такими етапами аудиту, як укладання договору на проведення аудиту; планування; вивчення, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю; підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку; заключні процедури; написання аудиторського висновку.

11. Аналіз вітчизняного та закордонного досвіду розробки програм аудиту дав підставу удосконалити її форму для застосування під час аудиторської перевірки підприємств малого бізнесу. Запропонована програма аудиту передбачає визначення: загальних та конкретних завдань по перевірці об'єкта аудиту, процедур аудиту, обсягу перевірки, терміну проведення, виконавців. Крім цього вказані рекомендації щодо модифікації форми програм залежно від замовників аудиту – малих підприємств.

12. Автоматизація бухгалтерського обліку дозволить підняти облік на ПП “Олана на якісно новий щабель, прискорити розрахунок заробітної плати, своєчасно готувати та подавати звітінсть. Комп'ютер не зможе цілком замінити досвідчено та грамотного бухгалтера, але дозволить навести лад у бухгалтерському обліку, збільшити кількість отриманої інформації, підвищити оперативність бухгалтерського обліку, зменшити кількість арифметичних помилок, оцінити рельне фінансове становище підприємства та його перспективи. Малі підприємства є специфічною категорією підприємств зі своїми особливостями, певними вимогами та принципами. Досі не розроблений програмний продукт, який би повністю дозволив автоматизувати облік на малих підприємствах. ПП “Олена” частково використовує програму “1С: Бухгалтерія 7,7” у своїй господарській діяльності. Слід відмітити, що цей програмний продукт не адаптований до специфіки обліку на малих підприємствах. Створення єдиної програми для ведення обліку малих підприємств можливо значно полегшить процеси обліку та аудиту. Безперечно, якісний програмний продукт неодмінно буде користуватись попитом серед директорів та головних бухгалтерів малих підприємствах різних сфер господарства держави.

Отже, малі підприємства в умовах сьогодення можуть забезпечити значне підвищення ефективності господарства, насамперед за рахунок кращого використання капітальних і поточних витрат. Стосовно капітальних витрат потрібно виділити такі фактори, як висока швидкість обороту капітальних вкладень на основі скорочення строків будівництва, введення і освоєння виробничих потужностей, низькі витрати на спорудження інфраструктурних об'єктів. Слід відмітити, що малі підприємства впливають на просторову структуру ринку і розвиток ринкових відносин передусім за рахунок приросту кількості суб'єктів ринку. Саме малі підприємства можуть стати основою динамічних ринкових структур у всіх без винятку галузях, забезпечать переведення ресурсів у найбільш ефективні сфери і тим самим об'єднують процеси структурної політики і формування ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення