Курсова робота «Вибір форм і систем оплати праці: теоретико методичні дослідження та умови підвищення ефективності», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 28.10.2009 16:34 · від Видана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ I. Критичний огляд теоретичних основ дослідження проблем вибору ефективних форм і систем оплати праці 1.1. Порівняння наукових підходів до визначення економічної сутності, ролі і значення форм і систем оплати праці 1.2. Змістовна характеристика чинників вибору ефективних форм і систем оплати праці РОЗДІЛ II. Обґрунтування методичного інструментарію аналізу і прогнозування вибору форм і систем оплати праці 2.1. Побудова алгоритму діагностування фактичного і майбутнього стану заробітної плати за встановленими формами і системами оплати праці 2.2. Розробка і обґрунтування вибірки аналітичних показників форм і систем оплати праці 2.3. Вибір та обґрунтування методів аналізу та прогнозування форм і систем оплати праці РОЗДІЛ III. Практична перевірка стану ефективності форм і систем оплати праці та розробка варіантів управлінських рішень щодо підвищення рівня оплати праці 3.1. Аналітична структурно – факторна оцінка основних тенденцій в оплаті праці та вибору ефективних форм і систем оплати праці 3.2. Прогноз рівня заробітної плати з врахуванням вибору ефективних форм та систем оплати праці 3.3. Змістовна характеристика можливих альтернативних рішень в проблемі оплати праці АПК та вибору ефективних форм і систем оплати праці Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Метою даної курсової роботи було визначення шляхів вибору і удосконалення ефективних форм і систем оплати праці.

У першому розділі були вивчені і систематизовані теоретичні знання різних науковців, щодо визначення поняття форм і систем оплати праці та відповідних чинників, що на них впливають. Значний вклад в дослідження цієї проблеми зробили такі вчені як: Бланк І. А., Погосян Г.Р., Жукова Л.І., Завіновська Г.Т., Колот А.М., Волков Г. Д. та ін. На основі цих поглядів були зроблені відповідні висновки, щодо розглянутої теми та впроваджені власні думки з приводу ефективного вибору форм і систем оплати праці та класифікації зовнішніх і внутрішніх чинників впливу.

При роботі над другим розділом була розроблена методологія аналізу і прогнозування заробітної плати у відповідності зі встановленими формами та системами оплати праці. Перш ніж проаналізувати чи спрогнозувати об’єкт дослідження необхідно розробити чітку програму дій попередньої роботи. З цією метою були розроблені алгоритми проведення аналізу і прогнозу майбутнього стану заробітної плати підприємства, з визначенням поступових кроків майбутнього дослідження. Наступним етапом було обрання відповідних показників і методологія їх визначення, за допомогою досягнення позитивного значення яких підприємство може здобути підвищення рівня оплати праці у відповідності з вдосконаленням вибору ефективних форм і систем оплати праці. До таких показників відносяться, зокрема продуктивність праці, фонд оплати праці, трудомісткість, обсяг виробленої продукції, рівень організаційного розвитку, відрядна розцінка, виробіток, тарифна ставка, та ін. Наступним нашим етапом було встановлення відповідних методів аналізу і прогнозування майбутнього стану заробітної плати на підприємстві. Були запропоновані наступні методи: експертні методи, мультиплікативна модель, кореляційно – регресійний аналіз та ін. В результаті цього була побудована багатофакторна модель аналізу стану заробітної плати на підприємстві. У якості незалежних чинників, що здійснюють вплив на залежну змінну були обрані – фактично відпрацьований час, фонд оплати праці, продуктивність праці, трудомісткість і обсяг виготовленої продукції. Така модель може бути використана для оцінки і прогнозу вибору ефективних форм і систем оплати праці.

В третьому розділі відбувається перевірка заготівок попередніх розділів, тобто здійснюється аналіз стану і прогноз майбутніх значень відповідних показників роботи підприємства. Об’єктом такого аналізу був обраний Лохвицький цукровий завод. В ході аналізу особлива увага приділялась тим показникам, що були зазначені в другому розділі, як такі, що здійснюють суттєвий вплив на показник заробітної плати. В ході дослідження були виявлені проблеми, що здійснюють негативний вплив на рівень заробітної плати підприємства. Це зокрема, низька продуктивність праці, висока трудомісткість, не значний обсяг виготовленої продукції, велика кількість затраченого часу на виробничі процеси та малий фонд оплати праці. Для виявлення чинників, що найбільш сильно впливають на рівень оплати праці були побудовані функції регресії, за результатами яких було виявлено, що найбільш впливовим показником являється продуктивність праці. Оскільки метою нашого аналізу є встановлення необхідного механізму вибору ефективних форм і систем оплати праці, то нам необхідно також здійснити аналіз заробітної плати на основі експертних оцінок, що дасть змогу виявити суттєві переваги тієї чи іншої форми і відповідно системи оплати праці серед працівників даного підприємства. Дане дослідження показало, що робітники схиляються до преміальної системи оплати праці, як основної стимулюючої функції і відмовляються від колективної системи. Для того, щоб мати повну картину майбутніх змін і можливість на їх основі прийняти оптимальні рішення необхідно здійснити прогноз рівня оплати праці і впливаючих на нього факторів. Дана задача була вирішена за допомогою методу лінійної регресії, пакету «Statgraphics» та методу прогнозування на основі рядів динаміки. Отримані результати показали, що тенденція зміни рівня оплати праці на підприємстві є негативною. Для подолання такої проблеми і підвищення прогнозного значення рівня оплати праці були розроблені альтернативні рішення у вигляді «дерева рішень», аналіз якого дав змогу обрати оптимальніший варіант досягнення ефективного результату. Таким рішенням являється підвищення продуктивності праці за рахунок зниження трудозатрат, збільшення обсягів продукції, та підвищення технічного рівня виробництва.

Отже можна сказати, що результатом дослідження стало виявлення тенденції розвитку рівня заробітної плати у відповідності з розробкою механізму вибору ефективних форм і систем оплати праці на підприємстві. Вдале встановлення форм і систем оплати праці дасть змогу підприємству забезпечити високу продуктивність праці, знизити трудові затрати на виробництво продукції в свою чергу поповнити фонд оплати праці, відновити давно забуту стимулюючу функцію заробітної плати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення