Дипломна робота «Споживче кредитування та його розвиток в Україні», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 20.10.2009 16:34 · від Алеся · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Організація діяльності Печерського філіалу КБ „ПриватБанка” 5 1.1. Основні напрямки розвитку та мета діяльності Печерського філіалу «ПриваБанка» 5 1.2. Характеристика нормативних та законодавчих актів, які необхідні для відкриття банку, порядок затвердження 8 РОЗДІЛ 2. Аналітичний аналіз банківської діяльності Печерського філіалу КБ „ПриватБанка” 13 2.1. Загальна характеристика проведення операцій в Печерському філіалі КБ „ПриватБанка” 13 2.2. Загальний економічний аналіз роботи Печерської філії КБ „ПриватБанка” 21 Розділ 3.Аудиторський висновок щодо діяльності Печерського філіалу КБ „ПриватБанка” за 2006 рік 32 Індивідуальне завдання 36 Висновки. .40 Перелік використаної літератури 44 Додатки

Висновок

Здійснене в дипломній роботі комплексне дослідження кредитування населення на споживчі потреби і засобів його удосконалення дає підстави сформулювати наступні узагальнюючі висновки.

В останній час мають місце тенденції до значного підвищення інтересу з боку банків і небанківських кредитно-фінансових установ до ринку споживчого кредиту, розширення видів кредитних послуг населенню, активного розвитку організації системи споживчого кредитування. Разом з тим існуючі теоретико-методологічні основи кредитування населення на споживчі потреби, спрямовані на вирішення його традиційних задач, не завжди відповідають потребам сучасного стану фінансово-кредитної системи.

Незважаючи на широке і різнобічне дослідження змісту споживчого кредиту, у вітчизняній економічній літературі відсутня єдність науковців щодо його суті. Для вирішення цієї проблеми ми проаналізували існуючі точки зору до сутності споживчого кредиту, що дозволило їх згрупувати у чотири підходи залежно від цільової спрямованості кредиту: кредитування населення на всі потреби, включаючи виробничі; кредитування населення на придбання споживчих товарів і послуг; кредитування населення на задоволення всіх споживчих потреб, включаючи затрати капітального характеру; кредитування невиробничих витрат фізичних і юридичних осіб.

На основі існуючих теоретичних положень і методологічних аспектів нами визначено поняття споживчого кредиту, як надання державою, підприємствами, кредитними інститутами і окремими громадянами позикової вартості (у натуральній, товарній і грошовій формах) населенню для використання її на споживчі потреби на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка.

Проведений аналіз стану кредитування комерційними банками на прикладі Райффайзен Банку Аваль населення на споживчі потреби виявив ряд особливостей проблемного характеру. На жаль, до цього часу кредити населенню не займають значного місця в кредитних вкладеннях банків, комерційні банки ще не мають цілісної системи споживчого кредитування. Багато кредитів надається в разовому порядку. У більшості банків у ролі позичальників за споживчими кредитами виступають його ж службовці та їх родичі, причому кредитування проводиться на пільгових умовах.

Позитивний ефект у розвиток банківського споживчого кредитування можуть внести: покращання методичного забезпечення організації кредитування шляхом розробки відповідних внутрішньобанківських положень; спрощення процедури оформлення кредиту; скорочення частки готівкових коштів при видачі і погашенні позички, що призведе до зменшення витрат обігу і посилення контролю за цільовим використанням кредиту; посилення уваги до таких кредитів населенню на поточні потреби, як овердрафт і кредити по пластиковим карткам; розширення обсягів та різновидів кредитів населенню на купівлю та будівництво житла; проведення маркетингових досліджень банків з метою вияву потреб населення в нових видах кредитів.

При наданні банками споживчих кредитів може бути використаний теоретично обґрунтований і змодельований дисертантом порядок визначення правової та економічної (в тому числі особистісної і матеріальної) кредитоспроможності індивідуальних позичальників.

Краще задоволення споживчих витрат населення багато в чому обумовлюється зростанням обсягів надання споживчого кредиту, що і спостерігається в розвинутих країнах. В нашій країні, як показав проведений аналіз, переважання до 2002 р. сум платежів з погашення споживчого кредиту над сумами його надання призвело до ситуації, коли він не тільки не сприяв зростанню споживчих витрат, а навіть безпосередньо "урізав" їх суму. Це негативно впливало як на рівень життя населення, так і на виробництво споживчих товарів й інші важливі показники розвитку економіки. З 2004 р. ситуація почала змінюватись на краще і вимагає подальшого закріплення.

З метою розвитку споживчого кредиту, покращення системи його організації, максимального задоволення потреби населення в позичках мають слугувати розроблені нами наступні практичні рекомендації:

1. Чинна система державного пільгового кредитування населення на купівлю (будівництво) житла характеризується цілим рядом негативних моментів. Це – мізерність обсягів надання кредитів, відсутність гласності про діяльність та результати роботи державних органів, які займаються розподілом кредитів, невикористання в ролі джерел фінансування позабюджетних коштів і т. ін. Допомогти у вирішенні вказаних проблем може впровадження пільгового державного кредиту малозабезпеченим і молодим сім’ям та молодим одиноким громадянам на купівлю (будівництво) житла на основі відшкодування державою частини виплачуваних позичальником процентів. В результаті проведеного аналізу з точки зору реальних витрат держави була підтверджена його більш висока ефективність у порівнянні з діючою системою державного житлового кредитування населення;

2. Сприяти поліпшенню житлових умов громадян, що є насущною потребою для нашої країни, може активізація роботи банків з надання бриджинг-позичок, які є кредитами на купівлю нового житла замість старого. В якості засобу підвищення ефективності роботи у даному напрямі пропонується типова технологічна процедура і типове положення про бриджинг-позички, які ґрунтуються на чинному законодавстві та у достатній мірі відповідають потребам і захищають інтереси учасників;

3. Одним із найбільш привабливих і перспективних напрямів банківського кредитування населення на споживчі потреби є надання кредитів під заставу нерухомості (іпотечне кредитування). До числа факторів, які перешкоджають розвитку іпотечного кредитування, слід віднести: інфляційні ризики, нерозвинутість механізмів залучення коштів населення, непрозорість взаємовідносин учасників ринку, незначна роль Державної іпотечної установи на ринку іпотечних кредитів.

Таким чином, активізація кредитування споживчих витрат населення при збереженні нинішніх тенденцій потенційно може обернутися для економіки загостренням ризиків залежного розвитку, коли банки в силу об’єктивних і суб’єктивних чинників фактично позбавляють кредитів цілі сектори економіки. Структурна відсталість та інституційна слабкість економіки України робить можливість такого деформованого розвитку досить реальною. Як свідчить досвід, пріоритети діяльності багатьох українських банків не завжди збігаються з національними цілями соціально-економічного розвитку. Нині, коли ми спостерігаємо скорочення обсягів виробництва в окремих галузях економіки, погіршення зовнішньої кон’юнктури для українських експортерів та зростання бюджетних витрат соціальної спрямованості, зміщення пріоритетів банківської системи у бік активізації споживчого кредитування населення може не лише поглибити наявні диспропорції з фінансовим забезпеченням відтворювальних процесів в економіці, а й перетворитися на своєрідний інфляційний стимулятор.

Враховуючи наявні тенденції у кредитній політиці банків, необхідно задіяти макрорегулятори (податкові, бюджетні, монетарні) з тим, щоб забезпечити позитивний імпульс для змін у кредитуванні інвестиційних потреб населення, зокрема, за рахунок активізації іпотечного кредитування.

Висловлені нами висновки та пропозиції можуть бути використані як напрями удосконалення практики роботи державних структур, комерційних банків і небанківських кредитно-фінансових інститутів з кредитування населення на споживчі потреби за умов становлення та розвитку ринкових відносин.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали