Курсова робота «Кадри підприємств як капітал», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 19.10.2009 13:15 · від evilsmile · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Властивості кадрів підприємства як капіталу 5 1.1. Проблема забезпечення підприємства робочою силою в умовах ринкових відносин 7 2.Мотивації – як процес досягнення цілей підприємства 9 2.1. Техніка мотивації 12 2.2. Прийоми, орієнтовані на підвищення ефективності праці 14 2.3. Форми оплати праці 16 2.4. Пропозиції що до розвитку систем мотивації 19 3.Взаємозв’язок з плануванням кадрової політики 25 4.Вихідні данні для розрахункової частини(Додаток А) 27 5.Розрахункова частина(Додаток Б) 29 Висновки 52 Літературні джерела 55

Висновок

За результатами проведених розрахунків можна зробити висновок, що перед підприємством постала проблема виживання. Його фінансова політика вирішує короткострокові задачі, які дають позитивні результати лише сьогодні з можливим негативним ефектом у майбутньому, що багато у чому пояснюється відсутністю фінансової стратегії.

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть досліджуваного підприємства є фiнансово-економiчнi проблеми.

Серед них - цiнова полiтика держави (удержання вiльної цiни на готову продукцiю та пiдвищення цiн на енергоресурси, сировину i матерiали), а також дуже великi податки. Цi проблеми мають великий вплив на дiяльнiсть досліджуваного підприємства.

Соцiальнi проблеми - це низька платоспроможнiсть споживачiв продукцiї, яка напряму залежить вiд економiчних умов держави (низька заробiтна платня, їх несвоєчаснi виплати, неспроможнiсть податкового та соцiального законодавства України) [8, с. 63].

Досліджуване підприємство виготовляє високорентабельну продукцію, яка складає 73,9%, але зіштовхується з проблемою високої трудомісткості виробництва, що викликає значну питому вагу матеріальних витрат в структурі собівартості продукції і як наслідок – скорочення рівня прибутковості.

Досліджуване підприємство потребує удосконалення кадрової політики в контексті мотиваційних механізмів задля збільшення рівня задоволеності персоналу з точки зору житлового забезпечення, адже це прямопрапорційно впливатиме на продуктивність праці, яка повинна зростати.

Без системного підходу, без комплексного оздоровлення фінансової ситуації, яка має бути узгоджена з конкретними особливостями діяльності, конкретними змінами процесів у кожній функціональній ланці досліджуваного підприємства, засоби його оздоровлення нагадуватимуть лише тимчасову "косметичну" операцію. Найважливішу увагу в системі заходів, спрямованих на фінансову стабілізацію в умовах кризової ситуації, слід приділити етапу відновлення та зміцнення рівня фінансової сталості підприємства — запоруки усунення неплатоспроможності й фундаментальної основи фінансової стратегії на прискорення економічного зростання.

Однією з найпоширеніших причин зниження рівня фінансової сталості вітчизняних підприємств є втрата управлінським персоналом контролю над ним. Сьогодні в Україні склалася ситуація, коли управлінці середньої ланки мають інженерні знання, але майже не розуміють законів функціонування підприємства в умовах ринкової економіки, погано розуміються на особливостях перехідного періоду, коли інженерні рішення домінують над економічними. В цих умовах інженерному корпусу необхідно протиставити як баланс досить консервативний фінансовий менеджмент.

Організація стратегічного управління фінансовою сталістю на вітчизняних підприємствах дасть змогу зміцнити рівень сталості фінансового стану, створити ефективне підґрунтя для системи заходів антикризової політики управління фінансами на підприємстві в умовах трансформації економічного механізму в Україні.Реформування економіки України обумовлює необхідність використання адекватних ринковим умовам механізмів регулювання всіх сфер життєдіяльності товариства, зокрема, відтворення найважливіших видів економічних ресурсів, у тому числі і трудових.

Оволодіння основами кадрової роботи, її основними принципами і методами украй важливо для організаторів виробництва, командирів промисловості і будівництва. Навчання керівників основам кадрової політики, вмикання в програми їх підготування і підвищення кваліфікації питань організації управління персоналом сприяють формуванню в них уваги важливості правильної, науково обґрунтованої роботи з людьми, підвищенню престижу кадрових служб і в остаточному підсумку - підвищенню ефективності використання людського фактору на виробництві.

Аналіз потреби підприємства в персоналі, необхідному для виконання плану виробництва і реалізації продукції, здійснюється в плані по праці і персоналу на основі постійного аналізу трудових ресурсів підприємства. Значення і роль аналізу персоналу підприємства визначаються наступним моментами: - витрати на зміст персоналу складають значну частину витрат підприємства, визначають ціну реалізації продукції і її конкурентноздатність; - персонал підприємства є найважливішим чинником виробництва. Саме від нього залежить, наскільки ефективно використовуються на підприємстві засоби і предмети праці, наскільки успішно працює підприємство в цілому. Тому на кожному підприємстві повинна розроблятися і здійснюватися кадрова політика, що служить вихідною базою для аналізу персоналу; - в даний час зростає колективний і інвестиційний характер праці. Це виражається в розробці і реалізації на підприємстві значного числа різних інноваційних проектів, у яких задіяна велика кількість працівників. Ефективність цих проектів багато в чому залежить від того, на скільки скоординовані зусилля виконавців, що може бути забезпечено тільки на планомірній основі; Метою аналізу трудових показників підприємства є визначення раціональної (економічно обґрунтованої) потреби підприємства в персоналі і забезпечення ефективного його використання в планованому періоді часу. Враховуючи світовий досвід мотивації праці, можна стверджувати, що теоретична основа для створення такого механізму існує, однак його слід удосконалити з урахуванням результатів мотиваційного моніторингу і прилаштувати до своєрідної трудової ментальності українців, економічної ситуації в країні.

Чекає на вирішення також проблема розвитку та функціонування великих державних підприємств, а також тих, які було приватизовано без отримання бажаних результатів.

Вирішення цих проблем вимагає певної програми комплексного розвитку та реструктуризації економіки. Основним важелем цієї програми повинна бути ефективна податкова система, спрямована на стимулювання розвитку підприємств. Але ми не повинні також забувати про те, що подібний процес вимагає відповідного бажання та політичної волі керівників нашої держави.

Але не зважаючи на ці та багато інших проблем, які стоять на заваді розвитку економіки України, відбуваються деякі позитивні зрушення в результаті яких проходить поступове пристосування людей до ринкової економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення