Дипломна робота «Облік і аудит розрахунків з підзвітними особами в ПСП „Граніт” Новоград-Волинського району Житомирської області», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 12.10.2009 16:30 · від Tanya · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами 6 1.1. Економічний зміст дебіторської заборгованості 6 1.2. Нормативно-правове регулювання організації обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами 10 1.3. Проблеми організації обліку і аудиту розрахунків з підзвітними особами в економічній літературі 18 1.4. Організаційно-економічна характеристика ПСП "Граніт" 30 2. Облік розрахунків з підзвітними особами 47 2.1. Первинний облік розрахунків з підзвітними особами 47 2.2. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами 51 2.3. Контроль розрахунків з підзвітними особами 59 2.4. Вдосконалення організації обліку і контролю розрахунків з підзвітними особами 62 3. Аналіз та аудит розрахунків з підзвітними особами 70 3.1. Аналіз розрахунків з підзвітними особами 70 3.2. Значення, завдання аудиту розрахунків з підзвітними особами 72 3.3. Обєкти аудиту та джерела інформації 73 3.4. Аудит розрахунків з підзвітними особами 76 3.5. Узагальнення результатів аудиту 78 4. Охорона праці 82 4.1. Нормативне забезпечення охорони праці 82 4.2. Система управління охороною праці 86 4.3. Аналіз стану охорони праці 89 4.4. Аудит охорони праці 93 4.5. Пропозиції щодо поліпшення охорони праці в ПСП „Граніт” 99 5. Соціально-екологічні аспекти діяльності підприємства 100 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури Додатки

Висновок

В Україні процес створення нормальних умов для проходження господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і прорахунками в його практичному застосуванні. Так, вітчизняний виробник, який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не має жодних гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус боргів. Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.

Водночас розрахунки з підзвітними особами зачіпають досить широке коло операцій з готівковими коштами у національній та іноземній валюті, розрахунками, переміщенням цінностей (необоротні й оборотні активи), оплатою послуг, формуванням витрат і вартості цінностей, оподаткуванням, утриманнями із заробітної плати працівників, специфічно вирішених правових відносин, використанням як типових форм первинних документів, так і нестандартних документів, розроблених на підприємстві. В підсумку, як показує практика, помилки, що виникають при проведенні розрахунків за участю підзвітних осіб, не рідкість.

Підчас дослідження економічних показників підприємства було встановлено, що підприємство належить до одних з найкращих підприємств у районі. Про це свідчить рівень рентабельності виробництва – 79,1% в минулому році. Середній рівень оплати праці на одного працівника складає у 2007р - 3615,4 грн. Підприємство в минулому році реалізувало продукції на суму 4753 тис. грн. а вироблено валової продукції – 6407 тис. грн. Найбільше питому вагу засобах підприємства займають необоротні активи підприємства, а найбільше джерело формування засобів підприємства належить іншому додатковому капіталу. Середній строк оборотності запасів складає 294,8 днів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить 0,24. Коефіцієнт фінансової залежності 0,6.

Підчас аналізу розрахунків з підзвітними особами було встановлено, що заборгованість на початок 2007р. була за підприємством у розмірі 703,31 грн. величина підзвітних сум в даному році становила 95531,11 грн., що на 8,03% менше ніж у 2005р. Вся підзвітна сума була використана по призначенню і в повному обсязі. Заборгованість на кінець року за підприємством збільшилась, порівняно з початком року, до 1561,55грн.

В дипломній роботі були розглянуті основи бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами. Визначені основні напрями витрачання підзвітних сум: на господарські потреби, на витрати на відрядження і представницькі.

Розглянуті основні первинні документи і нормативні акти, використані в оформленні розрахунків з підзвітними особами в бухгалтерському обліку.

Основним первинним документом, що відображає розрахунки з підзвітними особами, є звіт про використання підзвітних сум. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на активному рахунку 372.

Впродовж проведення аналізу розрахунків з підзвітними особами було виявлено збільшення заборгованості за підприємством перед працівниками протягом одного року з 703,31грн. до 1561,55грн., що є негативним.

Основні помилки, що виникають на підприємстві при оформленні розрахунків з підзвітними особами, пов'язані з недотриманням норм оформлення виправдувальних документів, підтверджуючих витрати підзвітної особи; відсутністю необхідних первинних документів що регламентують суми проведених витрат, а також правомірності підзвітної особи здійснювати дані витрати, що веде до свідомих або випадкових помилок у визначенні бази оподаткування при розрахунку податків на прибуток.

На даний час одним з негативних явищ в господарстві є недостатня забезпеченість бланками необхідних документів. Так, працівникам планово-економічної служби підприємства доводиться пристосовувати або наявні бланки, яких є лишок у господарстві, або використовувати пустографи, надаючи їм бажаного змісту. Про накопичувальні документи та відомості можна сказати теж саме. Враховуючи те, що використовуються бланки документів різні за розміром, то легше відшукати потрібну інформацію, яка накопичувалася в них на протязі року, групуванням даних документів за розміром, кольором і т.п. Крім первинних документів по обліку витрат на виробництво продукції сільського господарювання, відчувають нестачі по регістрах синтетичного і аналітичного обліку, зокрема забезпеченість господарства журналами-ордерами, журналами обліку.

В процесі написання роботи було підтверджено, що розрахунки з підзвітними особами охоплюють значні об'єми господарської діяльності підприємства. Внаслідок того, що правильність ведення даної ділянки бухгалтерського обліку зрештою відбивається на величині податків, що сплачуються підприємством, актуальність даної теми виходить за рамки одного підприємства, оскільки стосується бюджету держави.

А відповідно до аудиторської перевірки розрахунків з підзвітними особами було здійснено дослідження законності, цілеспрямованості витрат, закупок і виплат із підзвітних сум.

Аудитор звертає особливу увагу на правильність віднесення витрат, які відшкодовуються, на рахунки бухгалтерського обліку, їх справжність, достовірність виправдних документів. Крім того, під час перевірки готівкових операцій слід приділити увагу правильності видачі із каси грошей підзвітним особам.

Підзвітні суми повинні видаватися лише штатним працівникам підприємства на поточні та господарські потреби і лише в тому разі, коли неможливо оплатити ці витрати безготівково чи з каси.

При проведенні аудиту розрахунків з підзвітними особами аудитор повинен перевірити порядок видачі коштів під звіт; правильність і своєчасність подання підзвітними особами авансових звітів в бухгалтерію; перевірити стан обліку підзвітних сум; перевірити доцільність та законність витрачання грошових коштів.

Після закінчення перевірок аудитор складає аудиторський висновок або звіт, в якому вказуються результати аудиторської перевірки.

Для раціональної організації бухгалтерського обліку необхідно:

а) вивчити особливості технології та організації роботи підприємства, які впливають на облік;

б) врахувати можливості підприємства щодо кадрового забезпечення та використання обчислювальної техніки;

в) проаналізувати економічні взаємозв'язки між структурними підрозділами та бухгалтерією підприємства. Це визначає організацію бухгалтерського обліку, яка може бути централізованою або децентралізованою.

Для вдосконалення обліку на підприємстві необхідно замінити пустографи на відповідної форми документ, що відповідає чинному законодавству. Для підвищення оперативності отримання інформації про зміни в законодавстві придбати електронну правову систему. Щоб запобігти надмірного збільшення заборгованості за підприємством перед працівниками по розрахунках з підзвітними особами потрібно посилити контроль за розрахунками та вчасно погашати заборгованість.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення