Дипломна робота «Стратегія цінового регулювання та її вплив на позиції ТОВ «СІМА» на ринку продовольчих товарів», 2009 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 05.10.2009 07:26 · від Elen · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти цінової політики 5 1.1. Поняття ціни. Види цін і їх функції 5 1.2. Чинники, що впливають на ціну 10 1.3. Методи ціноутворення 17 Розділ 2. Оцінка політики цін на продукцію тов «сіма» 26 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Управління витратами та цінова політика підприємства 37 2.3. Рівень дієвості цінового регулювання та його вплив на ефективність господарської діяльності підприємства 48 Розділ 3. Стратегія цінового регулювання та її вплив на позиції тов «сіма» на ринку продовольчих товарів 56 3.1. Стратегія цінового регулювання ринку та завоювання ринкових позицій 56 3.2. Удосконалення ціноутворення у торговельній діяльності 65 3.3. Обгрунтованість цін та їх вплив на ефективність господарської діяльності 78 Висновки 86 Список використаної літератури 91 Додатки 95

Висновок

Основу ціни як економічної категорії становить вартість товару, величина якої визначається суспільно необхідними затратами праці. Разом з тим ціна є вираженням узгодженого продавцем і покупцем грошового або іншого майнового еквівалента, який покупець згоден заплатити за переданий йому товар (роботи, послуги).

Сьогодні той факт, що саме від ціни товару залежить його успіх або невдача, не потребує доказів. Саме тому, усвідомивши важливість ціноутворення, провідні компанії світу для реалізації своїх цілей та збільшення прибутковості звертають увагу на обґрунтування калькуляції собівартості продукції та обґрунтування цін. Цим і пояснюється актуальність теми дослідження.

ТОВ “Сіма” створено з метою наповнення ринку високоякісними товарами та послугами, а також створення нових робочих місць. У 2008 р. загальна вартість майна підприємства становила 222,3тис.грн., що на 6,1% більше, ніж у 2006 р. Вартість необоротних активів зросла на 15,0% у порівнянні з 2006 р. А вартість оборотних активів зменшилась на 2,3% у порівнянні з 2006 р. У 2008 р. спостерігається зростання залишкової вартості основних засобів на 12,7% та первісної вартості на 12,8% порівнянно з 2006 р. Позитивним є підвищення фондоозброєності на 12,6%, матеріаловіддачі - в 2,1 рази та зниження матеріаломісткості - на 6,25%, фондомісткості - на 28,57% та трудомісткості (відношення суми заробітної плати та соціальних відрахувань до чистого доходу) на 57%.

Показники ліквідності характеризують позитивний стан ліквідності на підприємстві та свідчать про негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. Коефіцієнт покриття за 2008 р. майже відповідає нормативу - на одну гривню короткострокових зобов’язань припадає 0,98 грн. оборотних кошті при нормі 1.

Однак, коефіцієнт незалежної ліквідності на 0,39 пунктів перевищує норматив і свідчить про те, що за рахунок власних активів, підприємство може своєчасно розрахуватися по борговим зобов’язанням.

Показники ринкової активності дещо знизились, тобто знизилась окупність статутного капіталу на 3 процентних пункти, а власний капітал не окуповується. На 1 грн. власного капіталу в звітному році підприємство одержало 0,6 коп збитків, в той час як в базисному 2006 році одержувало 1,8 коп. прибутку.

Показники фінансової стійкості характеризують підприємство з позиції стабільності, платоспроможності, незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Коефіцієнти автономії та фінансової стабільності відповідають нормативному значенню і свідчать про незалежність фірми від зовнішніх джерел фінансування.

Показники ділової активності ТОВ “Сіма” у 2008 р. значно погіршились. Так відбулося зростання доходу від реалізації продукції на 57,52%, валовий фінансовий результат від реалізації продукції зріс на 46,55% у порівнянні з 2006р. Фактичні обсяги виробництва продукції знизились на 19,28% у порівнянні з 2006р. Коефіцієнт оборотності оборотних активів показує ефективність використання активів. У звітному періоді оборотність оборотних активів зросла проти 2006 р. на 4,9 пунктів, тривалість обороту скоротилась на 14 днів, що свідчить про підвищення цінової активності.

Показники ефективності господарської діяльності, використання майна, рентабельності власного капіталу, виручки та статутного капіталу показують їх зменшення в 2008 р. Товариство на протязі 2006-2008 рр. отримало збитки, що негативно вплинуло на загальний фінансово-господарський стан.

Деякі показники фінансового стану товариства показують значення нижче запланованого. Це відбувається по причині того, що при розробці плану було встановлено показники вище можливостей підприємства. В наступних періодах цієї помилки потрібно уникати, щоб аналіз та планування не перетворилися на марну трату часу та коштів.

Взагалі робота підприємства характеризується високими показниками фінансової стабільності та ліквідності, а ділова активність – низькими, що показує неоптимальне співвідношення між економічними ресурсами та обсягами товарообігу ТОВ “Сіма”. Проведене дослідження показує, що підприємство має грошові, трудові, матеріальні, виробничі резерви для нарощування обсягів господарювання.

У зв’язку з тим, що в основі ціни товарів лежить оптова ціна плюс витрати торгової організації на просування та реалізацію, проаналізована структура операційних витрат. Досвідчення свідчать, що операційні витрати ТОВ «Сіма» у 2008 р. становили 204,2 тис.грн., що на 19,3% менше, ніж у 2006 р. Значну частку в структурі операційних витрат займають витрати на оплату праці – 33,3%, матеріальні витрати – 14,5%, відрахування на соціальні заходи – 11,6%, амортизація – 6,0%, інші операційні витрати – 34,6%.

Проведене обґрунтування ціни за 1 кг на основні товари за 2008 р. ТОВ «Сіма» показало, що вплив цінової політики на результати діяльності даного підприємства є таким самим як і в інших підприємств, тому що зниження цін завжди сприяє збільшенню обсягу збуту, а зростання цін - зменшенню. ТОВ “Сіма” застосовує політику постійних та помірних цін, що забезпечує стабільне і прибуткове становище підприємства на ринку. Торгова націнка складає від 42 до 45% в залежності від попиту на товар. Роздрібна ціна з ПДВ на 70-73 проценти перевищує оптову ціну.

В ході дослідження було розраховано поріг рентабельності (точки беззбитковості) за досліджуваний період. Показники свідчать, що обсяг виручки від операційної діяльності, що забезпечує беззбитковість ТОВ «Сіма» в 2008 р. дорівнював 774,13 тис.грн., що на 267,87 тис.грн. більше, ніж у базисному році. Запас фінансової стійкості склав 657,37 тис.грн., проти базисного року підвищився на 254,86 тис.грн. Приріст становить 63,3%. За досліджуваний період фінансова стійкість товариства зросла більше як в півтора рази.

У зв’язку з тим, що підприємство працює з прибутком, показники рентабельності відповідають середнім показникам галузі. Однак, спостерігається їх зниження: рентабельність виробничих витрат у 2008 р. на 1,69 пункти нище, ніж у 2006 р.,рентабельність активів – 1,36 пункти, рентабельність господарської діяльності на 0,25 пунктів вище, ніж у 2006 р. коефіцієнт окупності активів на 2,10 пунктів перевищує базисний показник.

В процесі дослідження було здійснено SWOT-аналіз діяльності підприємства. Станом на початок 2008 року сильною стороною ТОВ “Сіма” залишилася відповідність послуг ринковим вимогам, лояльність споживачів до фірми (завдяки вже існуючим постійним клієнтам), імідж надійного партнера та високий рівень культури та відповідальності персоналу персоналу.

Проведене обґрунтування ціни за одиницю продукції на основні товари на 2009 р. ТОВ «Сіма», показало, що цінова політика істотно залежить від того, на якому типі ринку просувається товар. Зараз ціна на товари в ТОВ «Сіма» відповідають рівноважній ринковій ціні. Підприємство має лише нормальний прибуток, так як значно значно підвищились витрати на заробітну плату, соціальні відрахування, енергоносії та інше.

У 2008 р. підприємство кілька разів здійснювала комплексний перегляд цін на товари, причому перегляд відбувався не тільки під впливом зростаючих витрат обігу, але і при впливі ринкової кон’юнктури (тобто іноді й убік зниження по окремих групах і видам продукції, що було викликано сезонними коливаннями попиту).

В зв’язку з тим, що оптові ціни в 2009 році порівняно з 2008 роком підвищились на 40-43%, роздрібні ціни без ПДВ підвищились на 41-45%. У зв’язку із зростанням цін і наближення ціни ТОВ “Сіма» до рівноважної, обсяг попиту на продукти скоротився на 20%, тобто частина покупців вирішує проблеми попиту в інших торгових організаціях. Тому чистий доход від реалізації продукції збільшився на 20%.

Собівартість реалізації продукції в плановому році підвищиться на 15%. В зв’язку з тим, що темпи росту валового доходу перевищуватимуть темпи росту собівартості на 5% суми валового прибутку збільшиться на 46%, а фінансовий результат до оподаткування збільшиться в 15,7 разів.

Продуктивність праці підвищиться на 20%, а фондовіддача на 25%. Валова рентабельність збільшиться на 4,99 пунктів. Окупність однієї гривні витрат становитиме 23,74 коп. Чиста рентабельність виручки від реалізації складатиме 5,5% в той час, як у 2008 році загальний фінансовий результат становив 0,7 тис.грн. збитку.

Ефективна стратегія ціноутворення на майбутнє може принести значну користь підприємству. По-перше, воно дає можливість установі бути ініціатором і активно формувати власну долю. Підприємство постійно акцентує увагу по тенденціях змін зовнішніх процесів, тому нові проблеми чи обставини навряд чи застануть ТОВ «Сіма» зненацька, так як керівництво здатне передбачити насуваючи загрози, випередити їх негативний вплив.

Розглядаючи досліджуване підприємство ТОВ «Сіма», нами розроблено загальні рекомендації, серед яких найбільш суттєвими є такі як впровадження системи аналізу цінових ризиків та включення гарантійних умов у довгострокові договори поставки щодо страхування цих ризиків; приділяти більшу увагу оцінці ступеня досягнення поставлених цілей у процесі формування цінової політики та їх реалізації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?