Дипломна робота «Облік і аудит надходження і вибуття основних засобів», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 23.09.2009 19:18 · від yelena · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 РОЗДІЛ І. Теоретико-економічна сутність основних засобів 4 1.1. Економічна сутність основних засобів та їх класифікація 4 1.2. Нормативно-правова база з обліку і аудиту основних засобів 8 1.3. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Мрія-Авто 14 РОЗДІЛ ІІ. Облік надходження та вибуття основних засобів 22 2.1. Організація і методика ведення обліку надходження і вибуття основних засобів 22 2.2. Облік надходження основних засобів ЗАТ «Мрія – Авто 46 2.3. Облік вибуття основних засобів ЗАТ «Мрія – Авто 52 РОЗДІЛ ІІ. Аудит надходження і вибуття основних засобів 65 3.1. Організація і методика проведення аудиту надходження і вибуття основних засобів 65 3.2. Аудит надходження і вибуття основних засобів ТОВ «Мрія – Авто 70 Висновок 77 Список літератури 80 Додатки 83

Висновок

Отже, основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

У першому розділі даної роботи розкрито поняття «основні засоби», наведено класифікацію основних засобів, визначено критерії їх визнання. Встановлено, що основні засоби повинні відповідати вимогам визнання активів, зокрема:

- існує імовірність одержання економічних вигод від використання;

- оцінка може бути достовірно визначена.

Класифікація основних засобів дуже різноманітна. Для цілей бухгалтерського основні засоби класифікуються на: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади та інвентар; робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби, а для цілей податкового обліку – розподіляються на чотири групи.

Питанням бухгалтерського обліку і аудиту основних засобів приділяється велика увага, про що свідчить ряд нормативних документів, які регулюють порядок організації та ведення бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”

Основними проблемами законодавства, що регулює облік і аудит основних засобів є, по-перше, нестабільність – у нормативні документи постійно вносяться зміни, що спонукає бухгалтерів до постійного вивчення нормативної літератури; по-друге, суперечливість – тобто невідповідність податкового та бухгалтерського законодавства.

У другому розділі магістерської роботи висвітлено теоретичний підхід до обліку надходження та вибуття основних засобів, а саме:

- визначено критерії визнання основних засобів та охарактеризувати методи їх оцінки;

- визначено і охарактеризовано рахунки бухгалтерського обліку, що призначені для відображення операцій з основними засобами;

- узагальнено інформацію про первинний облік операцій з надходження та вибуття основних засобів;

- узагальнено правила податкового та бухгалтерського обліку операцій з надходження та вибуття основних засобів.

Також у цьому розділі охарактеризовано практичну сторону обліку надходження та вибуття основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія – Авто». Встановлено, що облік на підприємстві автоматизовано. Ведеться він на базі програмного забезпечення «1С: Підприємство». Тут розглянуто первинні документи з обліку надходження та вибуття основних засобів, книгу обліку (реєстрації) первинних документів, порядок надходження первинних документів та розроблено графік документообігу для базового підприємства. Охарактеризовано методику обліку надходження та вибуття основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку базового підприємства.

За результатами проведеного дослідження у другому розділі можна зробити висновок, що система бухгалтерського обліку у повному обсязі відповідає чинному законодавству та внутрішнім документам ТОМ «Мрія – Авто».

У третьому розділі магістерської дипломної роботи узагальнено теоретичні підходи щодо аудиту надходження і вибуття основних засобів.

В ході проведення аудиту надходження і вибуття основних засобів товариства з обмеженою відповідальністю «Мрія – Авто» було:

- визначено завдання аудиту надходження та вибуття основних засобів базового підприємства;

- узагальнено інформаційну базу для проведення аудиту;

- визначено методи проведення аудиту;

- розроблено програму аудиту;

- розроблено робочий план аудитора;

- проведено аудит надходження та вибуття основних засобів базового підприємства і надано безумовно позитивний висновок.

Розроблені в магістерській роботі пропозиції вже використовуються в практичній діяльності ТОВ «Мрія – Авто» в процесі організації аналітичного процесу. Практичне впровадження даних рекомендацій дозволило підвищити рівень об'єктивності, достовірності, аналітичності обліково-економічної інформації та наукової обґрунтованості вибору елементів облікової політики стосовно основних засобів, що, у свою чергу, підвищить роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, належать такі пропозиції:

- удосконалення форм первинних документів з обліку основних засобів, що розширить їх інформаційну ємність і прискорить процес одержання необхідної для управління інформації;

- кількісне збільшення видів первинних документів для ведення первинного обліку основних засобів, що в свою чергу в результаті збільшить обсяг необхідної інформації для її подачі керівництву для прийняття ним управлінських рішень;

- впровадження проведення переоцінки вартості основних засобів, практичне застосування якого підвищить реальність інформації про вартість об'єктів обліку;

- більш ретельної організації обліку в частині надходження і руху первинних документів задля оперативного відображення господарських фактів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення