Дипломна робота «Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ПМП «Стубла»)», 2009 рік

З предмету Фінанси · додано 20.09.2009 19:22 · від b0r0daty · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування результатів діяльності підприємства 1.1. Економічний зміст фінансових результатів 1.2. Види фінансових результатів 1.3. Методика формування фінансових результатів Розділ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності 2.1. Фінансово-економічна характеристика діяльності 2.2. Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства 2.3. Оцінка рентабельності підприємства Розділ 3. Планування, моніторинг та напрямки покращення фінансових результатів діяльності 3.1. Планування результативності діяльності підприємства 3.2. Моніторинг фінансових результатів діяльності підприємства 3.3. Резерви збільшення прибутку і рентабельності Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Визначення фінансового результату полягає у обчисленні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього передбачається послідовне порівняння доходів і витрат (принцип відповідності та нарахування доходів і витрат). Прибутковість підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльності.

На основі аналізу динаміки та структури діяльності підприємства здійснено пошук резервів підвищення ефективності використання всіх видів наявних ресурсів, оскільки це є одним з найважливіших завдань будь-якого виробництва. Виявлення і практичне використання цих резервів було метою цього дослідження. За допомогою ретельного фінансово-економічного аналізу, проведеного в дипломному дослідженні на тему „Поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства” досконало вивчені показники прибутку і рентабельності і зроблено наступні висновки.

Перший розділ роботи був присвячений визначенню теоретичних засад обліку фінансових результатів. В цьому розділі була розкрита економічна сутність та зміст результату діяльності підприємства, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку була наведена класифікація та визначені задачі обліку фінансових результатів.

У другому розділі роботи було охарактеризовано складові елементи, структуру фінансових результатів діяльності підприємства. Було розкрито зміст прибутку та виручки, проаналізовано вплив рентабельності на фінансові результати підприємства.

За аналізований нами період діяльності ПМП «Стубла» збільшились як прибуток підприємства, так і його витрати. Але, порівнявши їх, видно що витрати значно більші:

• матеріальні затрати з 52,6 тис. гривень зросли на 8,37%, і в кінці 2008 року вже становили 57 тис. гривень;

• зміни у витратах на оплату праці = +33,3 тис. гривень за три роки (що є позитивним показником для працівників даного підприємства);

• відрахування на соціальні заходи теж не залишились без змін: 17,7 тис. гривень у 2008 році, що аж на 2850% більше, ніж 2006;

• амортизація займає 112% від показника на початок досліджуваного періоду.

Це призвело до зменшення основного показника діяльності підприємства - чистого прибутку: з 14,6 тис. гривень у 2006 році до -13 тис. у 2008 р., що на 27600 грн. менше, та перетворення його у збиток (таблиця 2.7). Приріст склав -189,04%, що являє собою негативну тенденцію й характеризує діяльність підприємства за аналізований період не з кращого боку.

Виходячи з розрахунків, поданих в пункті 2.3, можна стверджувати, що рівень показників рентабельності ПМП «Стубла» негативний, адже за аналізований період зросла лише рентабельність продаж, і та тільки на 0,01 копійки.

У третьому розділі нами було розглянуто планування та напрямки покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Особливою формою бюджету є платіжний календар, який розробляється з окремих видів руху коштів (податковий платіжний календар, платіжний календар розрахунків із постачальниками тощо) та по підприємству в цілому (у цьому разі він деталізує поточний фінансовий план надходження і витрачання коштів). Платіжний календар складається, як правило, на наступний місяць (із розподілом на дні, тижні та декади). Він містить графік витрачання коштів і графік їх надходження.

Використання розглянутих систем і методів планування результативності діяльності підприємства як складової частини систем і методів планування його господарської діяльності дає, на наш погляд, змогу підвищити ефективність її регулювання.

В дипломній роботі нами було визначено резерви підвищення фінансових результатів ПМП «Стубла» та розроблені заходи щодо усунення негативного впливу відповідних чинників, які були визначені під час проведеного економічного аналізу.

Система моніторингу фінансових результатів діяльності допомагає коригувати поточну діяльність згідно із сигналами попередження, що їх вона генерує з використанням механізму зворотного зв’язку. Результативність системи управління фінансовими результатами діяльності підприємства в цілому істотно залежить від ефективності впровадженої системи моніторингу.

Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є: формування системи показників (індикаторів) моніторингу фінансових результатів діяльності підприємства, пошук і розробка аналітичних основ обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства; визначення методів вирішення практичних завдань.

Резерви зростання прибутку - це кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок зростання об'єму реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структури вироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації.

Для поліпшення фінансових результатів на підприємстві слід впровадити наступні заходи:

 розглядати і усувати причини виникнення перевитрат фінансових ресурсів на матеріальні та інші операційні витрати;

 впроваджувати на підприємстві системи управлінського обліку витрат в розрізі центрів відповідальності та витрат по окремим групам товарної продукції;

 підвищувати у складі реалізації питому ваги дрібнооптової товарної продукції;

 здійснювати ефективну цінову політику, диференційовану по відношенню до окремих категорій покупців;

 удосконалювати рекламну діяльність, підвищувати ефективність окремих рекламних заходів;

 надавати достатню увагу навчанню і підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації;

 розробити і ввести ефективну систему матеріального стимулювання персоналу, тісно пов'язану з основними результатами господарської діяльності підприємства і економією ресурсів;

 використовувати системи депремування працівників при порушенні трудової або технологічної дисципліни;

 розробити і здійснити заходи, направлені на поліпшення матеріального клімату в колективі, що зрештою відобразиться на підвищенні продуктивності праці;

 здійснювати постійний контроль за умовами зберігання і транспортування товарної продукції.

Впровадження зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви та покращить загальну якість функціонування підприємства.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства є невід'ємною частиною фінансово-економічного аналізу. Основними показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємства є прибуток і рентабельність.

Якщо сума прибутку показує абсолютний ефект від діяльності, то рентабельність характеризує міру цієї ефективності, тобто відносний ступінь прибутковості підприємства або продукції, що виробляється.

Впровадження зазначених заходів дозволить реалізувати виявлені резерви та покращить загальну якість функціонування підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?