Курсова робота «Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян», 2008 рік

З предмету Право · додано 19.09.2009 14:18 · від Юлия · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1.Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина 6 Розділ 2.Злочини проти виборчих прав громадян. 2.1. Загальна характеристика злочинів проти виборчих прав 8 2.2. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст.157) 11 2.3. Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців (ст.158) 16 2.4. Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (ст.158) 20 2.5. Порушення таємниці голосування (ст.159) 22 2.6. Порушення порядку фінансування виборчої кампанії, кандидата, політичної партії (блоку) (ст.159) 25 2.7. Порушення законодавства про референдум (ст.160) 28 Висновок 31 Список використаної літератури 34

Висновок

На сам кінець, я вважаю, що можна зробити короткі висновки по даній темі курсової роботи.

В курсовій роботі я:

- дала загальну характеристику злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина;

- охарактеризувала злочини проти виборчих прав;

- розглянула злочини щодо перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст.157);

- розкрила злочин передбачений ст.158, щодо фальсифікації виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців;

- висвітлила злочинне діяння у вигляді незаконного знищення виборчої документації або документів референдуму (ст.158)1;

- проаналізувала злочин щодо порушення таємниці голосування (ст.159);

- розглянула порушення порядку фінансування виборчої кампанії, кандидата, політичної партії (блоку) (ст.159)1;

- розкрила караність діяння щодо порушення законодавства про референдум (ст.160).

Також здійснила кримінально - правову характеристику юридичних складів злочинів, передбачених ст.157-160 КК України, визначила та науково обгрунтувала на цій підставі критерії відмежування даних злочинів від інших порушень виборчих правовідносин та від суміжних злочинів, а також сформулювала основні підходи та правила щодо кваліфікації злочинів, що порушують виборчі права громадян України.

Сьогодні в Україні саме вибори є універсальним демократичним способом реформування конституційної системи влади в країні, засобом соціально-політичного структурування громадянського суспільства як необхідної умови його самостійності і самоврядування.Виборчі правовідносини є самостійним об'єктом кримінально-правової охорони і саме в такій якості включаються в механізм кримінально-правового регулювання. На сучасному етапі розвитку науки кримінального права кримінально-правова охорона виборчих правовідносин може розглядатися в якості самостійної складової предмету теорії кримінального права.

Крім того, як свідчить практика, поряд з традиційними способами вчинення злочинів у сфері виборчих правовідносин, в характері злочинних посягань відбулися радикальні зміни, а з підвищенням значення конституційного законодавства в цілому, та виборчого права зокрема, виникли і нові нетрадиційні прийоми злочинного втручання у виборчі правовідносини (порушення фінансування виборчих кампаній, порушення, які відбуваються на стадії складання списків виборців, втручання в діяльність виборчих комісій та перешкоджання діяльності виборчих комісій).

Хоча кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян України в науці кримінального права не можна вважати новою проблемою, вона є розробленою недостатньо. Це зумовлює необхідність ретельного вивчення та аналізу злочинів проти виборчих прав та засобів кримінально-правової охорони виборчих правовідносин від протиправних посягань.

Конституція України закріплює основні права і свободи, обов'язки громадян України. Вони не тільки проголошуються, але і мають захист з боку закону.

За найбільш небезпечні порушення виборчого законодавства наступає кримінальна відповідальність, яка полягає у застосуванні судом від імені держави до особи, що вчинила злочин, державного примусу у формі покарання.

З назви розділу V "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина" випливає, що у ній встановлена відповідальність за посягання на виборчі права ( відповідальність за які передбачена статтями 157, 158, 159, 160 КК ), на трудові права ( статті 170, 171, 172, 173, 174, 175 КК ) та інші особисті права громадян ( статті 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182 КК ).

До злочинів проти виборчих прав громадян належать: перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача — ст. 157; фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування — ст. 158; незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму — ст. 1581; порушення таємниці голосування — ст. 159; порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) — ст.1591; порушення законодавства про рефе-рендум — СТ.160.

Під об’єктом злочинів проти виборчих прав громадян необхідно розуміти виборчі правовідносини, тому видається невиправданим використання у чинному КК України як об’єкта виборчих прав громадян.

Безпосереднім об'єктом цих злочинів є виборче право громадян України (право обирати і бути обраним до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вести передвиборну агітацію), а також їх право на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах.

Порядок проведення виборів та референдумів визначається виборчими законами та законом про референдуми. Виходячи з того, що диспозиції статей 157-160 є бланкетними, з'ясування положень цих законів є обов'язковою умовою встановлення об'єктивної сторони злочинів цього виду. Зміна процедури проведення виборів або референдумів тягне за собою зміну ознак цих злочинів.

Суб'єктивна сторона усіх цих злочинів характеризується лише прямим умислом.

Порушення виборчих прав громадян становлять значну суспільну небезпеку, оскільки дозволяють поставити під сумнів результати волевиявлення громадян.

Суспільна небезпека зазначених злочинів полягає в тому, що порушуються основоположні принципи демократії, може бути спотворене реальне волевиявлення громадян щодо вирішення важливіших державних та суспільних питань, які виносяться на загальнодержавні чи місцеві вибори та референдум. Громадяни втрачають можливість брати участь в управлінні державними справами через вибори та референдум, тобто втрачають одне з основоположних політичних прав, гарантованих Конституцією України. Особливо суспільно небезпечним є перекручення результатів виборів чи референдуму. Це може мати наслідком нелегітимність обраного органу чи рішення народу, прийнятого на референдумі. У результаті до влади можуть бути допущені особи, яких фактично не обрали, а за народну волю може видаватися рішення, яке фактично не підтримане населенням країни. Масовість та поширеність порушень виборчих прав та прав на участь у референдумі може призвести до нівелювання демократії, створити умови для розвитку тоталітаризму, знизити авторитет держави у міжнародному співтоваристві.

Цим зумовлюється суспільна небезпека злочинів проти виборчих прав і необхідність вироблення дієвих засобів їх попередження.

Активне організоване протистояння злочинності є однією з найактуальніших проблем усіх країн світу. А для молодих демократичних країн, якою є незалежна Україна – це без перебільшення питання життя або смерті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?