Курсова робота «Облік нематеріальних активів та їх зносу», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 19.09.2009 11:47 · від ссттууддееннтт · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні засади бухгалтерського обліку нематеріалььних активів 1.1. Сутність, характеристика, склад, оцінка та визнання нематеріальних активів 5 1.2. Документальне оформлення обліку нематеріальних активів 10 1.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів 14 Розділ іі. Бухгалтерський облік нематеріальних активів на ват «вінницьке автотранспортне підприємство 10554» 2.1. Організація обліку та облікової політики на підприємстві 18 2.2. Документальне оформлення та облік нематеріальних активів на підприємстві 24 Розділ ііі. Проблеми та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку нематеріальних ативів 27 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Додатки

Висновок

Таким чином, нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:

- права користування природними ресурсами;

- права користування майном;

- права на комерційні позначення, комерційні (фірмові) найменування;

- права на об'єкти промислової власності;

- авторське право та суміжні з ним права;

- незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи;

- інші нематеріальні активи.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.

Для документального оформлення обліку нематеріальних активів використовують типові форми первинного обліку:

1) Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1)

2) Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2);

3) Акт вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-3);

4) Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (типова форма № НА-4).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі - нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначаються П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Вдосконалення обліку нематеріальних активів здійснюється на нинішньому етапі розвитку продуктивних сил шляхом обов'язкового використання інформаційних технологій, в основі яких лежать системи автоматизованих робочих місць.

Основними напрямками вдосконалення обліку нематеріальних активів, а зокрема програмного забезпечення, є:

1) встановлення тільки ліцензійного програмного забезпечення;

2) вибір оптимального методу нарахування амортизації;

3) вдосконалення інвентаризації нематеріальних активів;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення