Дипломна робота «Оподаткування прибутку підприємств та шляхи його вдосконалення на прикладі ТОВ «Миртис» м. Києва, Київської області”», 2009 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 18.09.2009 18:41 · від Darius · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Теоретико-методологічні основи оподаткування прибутку 5 Сутність і значення оподаткування прибутку 5 Нормативно-правове забезпечення оподаткування прибутку підприємств 16 Світовий досвід у сфері справляння податку на прибуток 19 Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Миртис» 27 Аналіз основних економічних показників підприємства 27 Аналіз діяльності суб’єкта господарювання та рівня сплати податків 35 Організація фінансової роботи на підприємстві 40 Методологічне забезпечення визначення податку на прибуток підприємства 43 Визначення платників податку на прибуток і правила ведення податкового обліку 43 Особливості податкового методу нарахування амортизації 50 Складові валового доходу та особливості його визначення 57 Визначення валових витрат підприємства 67 Вплив пільг з оподаткування прибутку на фінансово-господарську діяльність 75 Податкова звітність та напрями вдосконалення податку на прибуток 80 Податкова звітність та терміни сплати податку на прибуток 80 Напрями вдосконалення податку на прибуток підприємств 87 Аналіз планування і ефективності грошових витрат на заходи охорони праці у ТОВ «Миртис» 95 Висновки та пропозиції 99 Список використаних літературних джерел 103 Додатки 107

Висновок

В системі фінансових регуляторів важливе місце займає податок на прибуток – вагомий важіль впливу на економічну поведінку суб’єктів господарювання. Аналіз практики його застосування в сучасних умовах свідчить про неадекватність механізмів функціонування податку на прибуток умовам ринкової трансформації економіки.

За результатами проведеного дослідження оподаткування податком на прибуток ТОВ «Миртис» встановлено наступне:

1.Статутний фонд на момент створення підприємства відповідно до установчих документів склав 1562561,93 грн. Статутний фонд підприємства сформований за рахунок розпайованого між членами підприємства майна, коштів та інших цінностей, тобто засновником підприємства є трудовий колектив.

2. Сума нарахованих податків в 2008 році в порівнянні з 2007 роком значно зменшилась на 20,66 тис. грн. (відповідно в 2007р.- 67,28 тис. грн. та в 2008р.-46,62 тис. грн.), що пов’язано в першу чергу з зменшенням податку на прибуток та податку на додану вартість, причиною чого є зменшення товарообороту на підприємстві. Та ж сама тенденція спостерігається і порівнюючи 2008 рік з попередніми, тобто сума нарахованих податків в цьому році є найменшою.

3. Реальні ставки податку на прибуток ТОВ «Миртис»” за 2004 - 2008 рр. свідчать, що в 2004 році підприємство на мало джерел для сплати податку, оскільки за даними фінансового обліку отримало збитки. У 2005 році реальна ставка склала 276% замість 30%, передбачених Законом, тобто на 7,38 тис. грн. підприємство переплатило податок до бюджету. В 2006 році розрахована реальна ставка складає 42%, тобто перевищує передбачену законом на 12%. І тільки в 2007 та 2008 рр. Реальна ставка наблизилась до фактично застосованої відповідно правил податкового обліку – у 2007 році реальна ставка не відрізняється від податкової, а в 2008 році відхилення досить незначне і становить 4%.

4. У структурі скоригованого валового доходу ТОВ «Миртис» найбільшу частку займають доходи від продажу товарів (робіт, послуг), що складають в середньому за досліджуваний період 3891,9 тис. грн., або 95,6 %. Подібна тенденція спостерігається протягом досліджуваного періоду, тобто в 2004 році питома вага доходів від продажу товарів, робіт, послуг у загальній сумі валового доходу складає 1161,4 тис. грн. або 93,12%; в 2005 році – 1253,9 тис. грн. або 93,0%; в 2006 році – 4009,5 тис. грн.. або 93,82%; в 2007 році – 6542,3 тис. грн. або 95,5%; в 2008 році – 3891,9 тис. грн. або 95,6%.

5. Структура валових витрат ТОВ «Миртис» свідчить, що найбільшу частку в структурі валових витрат підприємства впродовж всіх років займають витрати на придбання товарів, робіт та послуг виробничого характеру. В 2004 році вищеназвані витрати складають 776,7 тис. грн. або 67,24%; в 2005 році – 812,1 тис. грн. або 65,12%; в 2006 році – 2686,8 тис. грн. або 74,91%; в 2007 році їх питома вага збільшилась уже до 77,33% (в абсолютному значенні збільшення досягло 4304,4 тис. грн.) і в 2008 році дещо знизились в суму до 4069,1 тис. грн. або до 70,14% у відносному значенні цього показника.

Дещо коливається питома вага витрат на оплату праці протягом досліджуваного періоду. В 2004 році питома вага витрат на оплату праці займали 14,58%, в 2005 році збільшилась до 18,03%, в 2006 році відзначається різке зниження до 10,76% і протягом останніх двох років – поступове збільшення цього показника до 12,01% в 2006 та 16,92% в 2008 році.

6. Проаналізувавши чинний порядок справляння податку на прибуток, можна зробити висновки, що він має ряд сильних і слабких сторін. Зокрема, це стосується:

- виключення з валових доходів сум доходів, що накопичуються на пенсійних рахунках в межах механізму додаткового пенсійного забезпечення;

- включення до складу валових витрат сум витрат минулих періодів, які не були враховані; сум безнадійної заборгованості; сум сплаченого ПДВ за товари для підприємств, які не є платниками ПДВ; сум витрат на гарантійний ремонт та заміну товарів до 10 відсотків вартості реалізованих товарів, термін гарантії яких не минув; витрат на рекламу (без обмежень у відсотках, як це було раніше); витрат у зв’язку зі сплатою відсотків по боргах без обмежень по обліковій ставці НБУ;

- надання платнику права вибору особливого порядку оподаткування результатів діяльності, що здійснюється за довгостроковим контрактом;

- надання права зменшення суми валового доходу у разі затримки оплати покупцем;

- визнання датою збільшення витрат не дату списання, а дату оплати чи оприбуткування товарів, робіт, послуг;

- віднесення сум простроченої кредиторської заборгованості на державних підприємствах до валових доходів, а не повне вилучення їх до бюджету, як це було раніше;

- надання права платникам самостійно проводити індексацію основних фондів у зв’язку з інфляцією

Проте діючий порядок нарахування і стягнення податку на прибуток, має також суттєві недоліки. Зокрема, діюча методика нарахування і стягнення податку на прибуток:

- скорочує обсяг коштів, що залишаються у розпорядженні суб’єктів господарювання та могли б бути інвестовані, з іншого боку, знижує зацікавленість в інвестиційній діяльності, оскільки доходи від інвестування будуть значно зменшені в результаті їх оподаткування;

- зменшує обсяг приросту інвестицій за рахунок вилучення частини приросту капіталу.

- методологія розрахунку цього податку дуже складна і потребує застосування великої кількості нормативних правил, пов’язаних з необхідністю визначення собівартості реалізованої продукції; окрім того проблемною є оцінка доходів у результаті зміни цін фінансових і реальних активів у періоди інфляції, а також амортизації основних виробничих фондів

Серед головних недоліків чинного порядку оподаткування прибутку підприємств відзначаються також:

- малий відсоток дозволених витрат на покращання основних фондів (10% на рік від їх балансової вартості). Податкові ж пільги чи податковий кредит на такі потреби не передбачені. Скорочення названого терміну могло б досягатися при збереженні трактування балансової вартості основних фондів як первинної;

- не передбачено інвестиційного податкового кредиту, а також пільг на частину прибутку, що інвестується (реінвестується) у виробництво. Це підкреслює слабкість регулюючого механізму;

- відсутність механізму стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

- відсутність механізму стимулювання малого бізнесу, який застосовується в більшості країн (наприклад, знижені ставки податку)

Виявлення та усунення вищенаведених недоліків в законодавстві можливе за рахунок наступних заходів:

- подальшого впровадження інвестиційної й соціальної політики;

- реформування складу валового доходу й валових витрат на основі виявлення природи механізму локальної і глобальної дії податку з прибутку на результати господарської діяльності підприємств;

- застосовування касового методу при визначенні виникнення доходів та витрат підприємств;

- введення прогресивної шкали ставок або застосування диференційованих ставок в залежності від об’єкту оподаткування;

- удосконалення адміністрування податку, а саме, спрощення декларації про прибуток підприємства;

Запровадження наведених пропозицій сприятиме стимулюванню підприємницької діяльності підприємств, і, як наслідок, збільшенню надходжень з податку на прибуток до бюджету.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?