Дипломна робота «Шляхи підвищення ефективності амортизаційної політики підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 16.09.2009 19:43 · від zeff · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Введення 1. Економічну суть основних засобів і амортизаційної політики підприємства 1.1. Визначення, класифікація і принципи оцінки основних засобів підприємства 1.2. Зміст амортизаційної політики підприємства. Методи нарахування зносу основних засобів 1.3. Зарубіжний досвід нарахування амортизації і відтворення основних засобів 1.4. Характеристика галузі і оцінка фінансово-економічного стану Тов «абсолют» 2. Аналіз потреби у відтворенні основних засобів і ефективності амортизаційної політики ТОВ «Абсолют» 2.1. Мета, завдання, інформаційна база і послідовність аналізу основних засобів і амортизаційної політики 2.2. Оцінка динаміки, структури і ефективності використання основних засобів 2.3. Порівняльна характеристика методів амортизації і ступеня їх впливу на інвестиційний процес 2.4. Оцінка гнучкості амортизаційної політики підприємства ТОВ «Абсолют» 2.5. Аналіз впливу амортизаційних відрахувань на фінансові показники аналізованого підприємства 3. Напрями підвищення ефективності амортизаційної політики як інструменту фінансового менеджменту 3.1. Проблеми і напрями вдосконалення методології оцінки основних засобів і амортизації 3.2. Амортизація як спосіб збільшення самофінансування (модель Логмана-Рушті) 3.3. Рекомендації ТОВ «Абсолют» по підвищенню ефективності амортизаційної політики Висновок Список використаних джерел Коментар модератора: робота на 90 сторінок, додатки є, аналіз за 2002-2004 року, посилання є.

Висновок

В ході дипломного дослідження, метою якого було вивчення теоретичної суті і практичних аспектів реалізації амортизаційної політики на прикладі виробничого підприємства ТОВ «Абсолют» був вирішений ряд завдань. Підводячи підсумок проведеній роботі, можна зробити наступні висновки.
Питання, зв'язані з використанням продуктивного капіталу в його основній частині, знаходилися в центрі уваги учених-економістів з часу появи економічної науки. Найбільш обґрунтованою є концепція К.Маркса : основний капітал - виробничі будівлі, машини, устаткування - беруть участь у виробничому процесі цілому, але переносять свою вартість на продукт по частинах у міру фізичного зносу. За рахунок амортизації накопичуються ресурси для здійснення простого і розширеного відтворення.
У сучасній економічній практиці основний капітал прийнято трактувати як необоротні активи, під якими розуміють майно підприємства що багато разів бере участь в процесі господарської діяльності і переносить свою вартість на продукцію частинами.
Порядок формування і використання в господарській діяльності вітчизняних підприємств регламентується поряд нормативно-правових актів, основним з яких є П(с) БУ 7 «Основні засоби». Даний документ визначає класифікацію, використовувану в цілях організації обліку і аналізу основних засобів, дає визначення оцінки при їх надходженні і вибутті, встановлює порядок проведення переоцінки і нарахування амортизаційних відрахувань.
Амортизація є невід'ємним елементом використання у виробничому процесі необоротних активів, які схильні до зносу - фізичному і моральному - що і є основою нарахування амортизації. Амортизація є вагомим джерелом ресурсів підприємства, сприяє оновленню необоротних активів, вдосконаленню виробництва і посиленню ринкових позицій підприємства. Амортизаційна політика - це обґрунтований вибір методів амортизації необоротних активів підприємства, що відповідають цілям і завданням підприємства в частині підвищення ефективності використання основних засобів і прискорення процесу їх оновлення. На неї роблять вплив ряд чинників: об'єм необоротних активів, методи віддзеркалення в обліку їх вартості, термін використання необоротних активів, законодавство, інфляція і інвестиційна активність підприємства.
У Україні закріплено два підходи до визначення і розрахунку амортизаційних відрахувань залежно від виду обліку - бухгалтерського і податкового. Так, в бухгалтерському обліку підприємство може використовувати п'ять методів амортизації - прямолінійний, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного залишку зменшення залишкової вартості, кумулятивний і виробничий метод. У податковому обліку для визначення амортизаційних відрахувань використовує тільки метод фіксованих ставок до балансової вартості для встановлених груп основних засобів.
Зарубіжний досвід показує, що диференціація норм амортизації, її пільгових умов сприяє рішенню проблем вдосконалення галузевої структури виробництва, посиленню конкурентоспроможності галузей. У більшості країн амортизаційна політика грає серйозну роль в стимулювання наукового прогресу. У ряді країн дозволено списувати новітні вид устаткування на перших роках їх експлуатації. Введення інфляційних коефіцієнтів забезпечує акумуляцію достатніх засобів, необхідних для заміни застарілих засобів праці.
Як предмет дослідження вибрано виробниче підприємство ТОВ «Абсолют», сферою діяльність якого є виробництво, реалізація і монтаж метало пластикових конструкцій. Підприємство функціонує на ринку будівельних матеріалів 2 роки. Устаткування підприємства нове, розробка амортизаційної політика для даного підприємства є актуальною. Оцінка фінансового стану підприємства показала, що структуру активу і пасиву ТОВ «Абсолют» можна визнати задовільним. Збитки і прострочена заборгованість відсутні. Підприємство динамічно розвивається.
Метою аналізу амортизаційної політики підприємства є отримання максимальної кількості інформативних параметрів, що дають об'єктивну оцінку ефективності використання і оновлення основних засобів підприємства. Об'єктом аналізу є процес використання основних засобів, пов'язаний з перенесенням вартості на продукцію, що виготовляється, - амортизацією. Для аналізу потрібне інформаційне забезпечення - внутрішнє і зовнішнє. Методи аналізу включають горизонтальний і вертикальний аналіз звітності, коефіцієнтний і факторний аналіз, економіко-математичні методи. З мети і завдань визначається структурно-логічна схема аналізу.
За 2003-2004г. на підприємстві проводилася інтенсивна інвестиційна політика, направлена на формування необоротних активів. У 2003г. об'єкти основних засобів купувалися на підприємстві, вводилися в експлуатацію і використовувалися у виробничій діяльності.
За 2004г. поступило на підприємство основних засобів за первинною вартістю на суму 65,14 тис. грн., вибуло - на 5,81тыс. грн. Темп зростання чистої виручки перевищує темп зростання майна підприємства і необоротних активів. Темп зміни оборотних активів перевищує темп зміни величини основних засобів. Необоротні активи в загальній сумі майна підприємства на 01.01.2004г. займали 38,16%, на 01.01.2005г. - 34,98 %. Величина накопиченого зносу основних засобів підприємства збільшилася на 121,75% або на 21,49 тис. грн. Підприємство використовує орендовані основні засоби.
Коефіцієнт зносу збільшився на 6,05 процентних пункту або на 73,95%. Показник періоду обороту використовуваних підприємством необоротних активів складає 8,7 років. Коефіцієнт вибуття ТОВ «Абсолют» за 2004г. складає 2,69%. Коефіцієнт введення 23,67%. Коефіцієнт оновлення основних засобів складає 21,56%. Швидкість оновлення основних засобів підприємства, що характеризує середній період часу повного оновлення основних засобів, складає 4 b роки.
Підприємство істотно поліпшило показники ефективності використання основних засобів підприємства. Це виявилося в тому, що практично в три рази збільшилася фондорентабельность основних засобів. У 2,5 разу збільшилася фондовіддача підприємства (з 0,59 грн./грн. до 1,51 грн./грн.). Це свідчить про те, що введення в дію в 2004г. додаткових об'єктів основних засобів був економічно обґрунтований і дозволив підприємству одержати додаткову суму прибутку.
ТОВ «Абсолют» необхідно переглянути свою амортизаційну політику і затвердити як методи амортизації методи прискореного відшкодування вартості засобів, вкладених в активи. Потрібно упровадити для виробничого устаткування метод прискореного зменшення залишкової вартості. Це дозволить швидко сформувати ресурси для розширення виробничих потужностей. Для необоротних активів загальногосподарського і адміністративного призначення використовувати метод прямолінійного списання. Для персональної і комп'ютерної техніки, у зв'язку з високою швидкістю її морального старіння, застосовувати кумулятивний метод амортизації. Диверсифікація методів амортизації в діяльності підприємства дозволить максимально використовувати переваги того або іншого методу, а також сформувати достатні ресурси для оновлення складу основних засобів ТОВ «Абсолют».
Гнучкість амортизаційної політики виявляється у використанні такого методу, який в максимальному ступені відповідає завданням не тільки швидкого оновлення необоротних активів, але і впливає на величину доходу від реалізації. При переході від методу зниження залишку до методу подвоєного зниження залишку, величина доходу від реалізації готової продукції збільшиться на 20%. При переході від методу суми чисел до методу зниження залишку величина виручки збільшиться на 2%. ТОВ «Абсолют» необхідне: визначати планові показники об'єму виробництва і реалізації продукції наступного року; залежно від планованих об'ємів збуту продукції коректувати метод нарахування амортизації, що відповідає планованим темпам виручки від реалізації.
Амортизаційна політика робить вплив на рух фінансових ресурсів підприємства. Амортизація скорочує прибуток підприємства і збільшує вартість оборотних активів. Необхідне впровадження в практику управлінського обліку такого поняття як «амортизаційний фонд», який включатиметься до складу власного капіталу підприємства і забезпечувати реальну картину руху необоротних активів
У практиці формування амортизаційної політики в Україні необхідне впровадження в законодавчі норми прискореного порядку амортизації необоротних активів. Проте норма податку на прибуток в даному випадку повинна бути нижче, ніж підприємство сплачує, використовуючи рівномірний метод списання витрат на знос. Метод прискореної амортизації в цілях оподаткування повинен бути регламентований тільки для прибуткових підприємств і таких галузей, як промисловість, сільське господарство, транспорт і будівництво.
При реалізації амортизаційної політики на підприємстві певну складність створює недостатнє методологічне забезпечення обліку основних засобів і їх амортизації. У нормативних актах побудова класифікації основних засобів базується на різних методичних підходах. Потрібне об'єднання нормативних документів і створення єдиної диференційованої класифікації основних засобів, прийнятної для всіх структур економіки. Присутня умовна оцінка основних засобів.
Одним з найбільш складних, суперечливих і у той же час актуальних питань є амортизація основних засобів, оскільки вона робить значний вплив на фінансовий стан і результати господарської діяльності підприємств. Формування амортизаційної політики державою цілком покладено на податкові органи. В результаті розробка норм амортизації здійснюється у відриві обліку від життєвого циклу основних засобів. Застосування усереднених норм амортизації або штучне їх завищення є одним із стримуючих чинників підвищення рівня якості, знижуються можливості техніко-економічного аналізу і ефективність інноваційної політики. Всі ці питання вимагають швидкого дозволу на державному рівні.
Реалізація раціональної і ефективної амортизаційної політики на ТОВ «Абсолют» можлива у разі забезпечення якісної і оперативної системи обліку, аналізу і контролю з використання засобів амортизації. Другим напрямом вдосконалення політики є підвищення ефективності використання основних засобів за рахунок збільшення часу їх корисного використання, оптимального розміщення і кваліфікованого обслуговування. Диверсифікація методів амортизації і закріплення їх в наказі про облікової політики дозволяє врахувати всі переваги і недоліки того або іншого методу амортизації і вибрати ті з них, які більшою мірою відповідають стратегічним і тактичним цілям розвитку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення