Дипломна робота «Господарські зобов’язання поняття та види», 2006 рік

З предмету Право · додано 13.09.2009 19:07 · від Пурдяк Петро · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Загально-правова природа господарських зобов’язань та підстави їх винекнення 8 1.1. Поняття господарських зобов’язань 8 1.2. Сторони зобовязальних відносин 14 1.3. Підстави виникнення господарських зобов’язань 19 Розділ іі. Правова класифікація господарських зобов’язань 23 2.1. Майново – господарські зобов’язання 23 2.2. Організаційно – господарські зобов’язання 28 2.3. Соціально – комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання 35 2.4. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання 39 Розділ ііі. Окремі способи забезпечення виконання зобов’язань 45 3.1. Неустойка 45 3.2. Порука 52 3.3. Гарантія 58 3.4. Завдаток 65 3.5. Застава 72 3.6. Притримання 79 Розділ iv. Перспективи правового регулювання господарських зобов’язань в україні 85 Висновки та пропозиції 94 Список використаних джерел та літератури 98 Додатки 103

Висновок

Таким чином, відповідно до мети і завдання даної роботи та результатів дослідження зазначених розділів плану можна стверджувати, що господарські зобов’язання являють собою сукупність юридичних норм, які регулюють відносини між суб’єктами господарської діяльності, що полягають в праві одного із них вимагати від іншого вчинення окремих фінансово-господарських дій чи утримуватись від їх виконання. Учасниками таких зобов’язання є кредитор і боржник, які мають взаємні права та обов’язки, що становлять зміст зобов’язального правовідношення. Усі господарські зобов’язання виникають з господарського договору та інших угод (правочинів), передбачених нормами господарського або цивільного кодексів, а також з угод (правочинів), прямо не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать. Усе це становить загально-правову природу господарських зобов’язань.

При досліджені правової кваліфікації господарських зобов’язань слід зазначити, що вони поділяються на майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні та публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. Кожен із зазначених видів господарських зобов’язань відзначається своєю сферою використання, та наділений притаманним лише йому рядом ознак та особливостей, які являються досить актуальною темою дослідження, адже використовуються вони майже в усіх сферах і галузях економіки нашої держави.

Розкриття важливості на сьогоднішній день даної теми, також було б неможливе без дослідження способів забезпечення виконання даних зобов’язань. Адже основною метою правового регулювання зобов’язальних відносин у сфері господарювання є забезпечення всебічного захисту учасників ринку, а також створення сприятливих умов для запобігання невиконання чи неналежного виконання господарських зобов’язань.

Факт прийняття Господарського кодексу України визначив підвищення актуальності розгляду питань правового регулювання господарських зобов’язань. При цьому особливо цікавими є дослідження, що стосуються забезпечення здійснення суб’єктами господарювання ефективної договірної діяльності. Необхідність такого аналізу обумовлена правовою природою господарсько-договірних зобов’язань і наявністю особливостей правового регулювання їх окремих видів, тому в даній роботі проводилось дослідження окремих проблем правового регулювання відносин щодо забезпечення виконання господарських договірних зобов’язань. В результаті якого можна стверджувати, що зобов’язання надають право вимагати, але не примушувати до виконання дії, обіцяної боржником. Якщо з цього боку немає і не може бути ніякого забезпечення в тому, що встановлене зобов’язання буде виконано, то принаймні, необхідно забезпечити вірителю той майновий інтерес, що для нього пов’язується із зобов’язанням. Але у сучасній юридичній науці під “забезпеченням зобов’язання” розуміють заходи, спрямовані на виконання зобов’язання. Такі заходи носять специфічний характер, що робить можливим їх використання на основі аналізу особливостей тих зобов’язань, виконання яких необхідно забезпечити. При цьому найбільш дієвими є ті види забезпечення, які ефективні незалежно від того, чи заподіяні кредитору збитки і чи є в боржника майно, на яке можна повернути стягнення за виконавчими документами. З точки зору переліку заходів, які повинні бути включені до системи забезпечення виконання господарських договірних зобов’язань, єдина думка в юридичній науці відсутня, тому є підстави констатувати наявність тенденції до “розмивання” самого поняття забезпечення зобов’язань.

Завершуючи роботу над даною темою доцільним було звернути увагу на перспективи правового регулювання господарських зобов’язань та провести порівняльний аналіз норм чинного законодавства в результаті чого слід зазначити, що попереду в законодавців та правозастосувачів великий обсяг роботи з впровадження в суспільну практику норм Господарського і Цивільного кодексів України, з системного вдосконалення законодавчих актів у розвиток положень нових кодексів, з перевірки дієвості регулювання кодексами відповідних суспільних відносин. Адже прийняття Цивільного та Господарського кодексів України ознаменувало нову еру в регулюванні цивільно-правових відносин. Цей нормативний акт містить чимало новел. До того ж врахувавши той факт, що ЦК України 2003 року вніс певні зміни у ряд інститутів цивільного права, у тому числі – і до інституту господарських зобов’язань.

Проте, з часу прийняття Цивільного та Господарського кодексів України – які найбільш точно і конкретно регулюють дане питання, виникла нагальна необхідність у підготовці коментованих матеріалів, що обумовлено кількома причинами.

По-перше, за цей період прийнято низку нових законів та нормативно-правових актів, які по-новому врегулювали окремі правовідносини та потребують належного правового регулювання.

По-друге, в правовій системі України сформувалися нові правові інститути, що вимагають правового аналізу.

По-третє, наука господарського права сформулювала нові погляди на відповідні проблеми, що має бути враховано у разі тлумачення та застосування дискусійних положень.

Розглядаючи загальні положення ЦК України про зобов’язання, слід наголосити, що у судовій практиці труднощі виникають вже з першої ж статті ЦК України, присвяченої зобов’язанням.

Тобто можна зробити висновок про досить значні ділянки, які потребують уважного опрацювання. Адже відповідні законодавчі акти мають стимулювати ділову активність суб’єктів господарювання, сприяти подальшому розвиткові у сфері господарських відноси нашої держави і водночас забезпечувати соціальну спрямованість української економіки, жорсткий державний контроль за неухильним дотриманням відповідних правових норм суб’єктами права, безпосереднє державне регулювання в державному секторі економіки.

Подальша робота у цій сфері передбачатиме: по-перше, внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів, по-друге, розробку і прийняття нових актів законодавства, що випливає із змісту кодексів. Не слід, звичайно, виключати і третій напрям такого вдосконалення, як внесення необхідних змін і доповнень до самих кодексів з урахуванням практики правозастосування. Очевидно, Верховна Рада України мала б прийняти спеціальну Постанову, яка б безпосередньо визначала пріоритети щодо приведення актів чинного законодавства у відповідність з новими кодексами та визначала б черговість розгляду відповідних законопроектів.

Варто також враховувати, що, незважаючи на те, що далеко не в усіх країнах законодавство використовує термін і поняття “зобов’язання”, у закордонній юридичній практиці воно досить поширене. Так, у Німеччині і Франції докладно розроблені загальні положення про зобов’язання. У Велику Британію в останні роки також поступово проникає загальне поняття зобов’язання як теоретичної конструкції, яке нерідко використовується й на практиці.

Викладене вище дозволяє зробити висновок про різноманіття підходів до питання забезпечення виконання господарських договірних зобов’язань. У даній роботі сформульовані лише деякі проблеми, що можуть бути розглянуті в ході подальшої наукової дискусії.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?