Дипломна робота «Прибутковість підприємства та стратегія її досягнення», 2004 рік

З предмету Економіка · додано 28.11.2006 11:10 · від Ленчик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Прибуток - основний результат господарської діяльності підприємств. 1.1. Сутність та види прибутку 1.2. Розподіл та використання прибутку 1.3. Управління формуванням прибутку 1.4. Показники рентабельності 1.5. Розробка стратегії досягнення прибутковості Розділ2. Техніко-економічна характеристика та аналіз господарської діяльності пп то талісман за 2002 - 2003 рр. 2.1. Організаційно - правовий статус, напрямки, мета та предмет діяльності підприємства. 2.2. Загальна техніко-економічна характеристика діяльності підприємства 2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів 2.4. Аналіз оборотності обігових коштів підприємства 2.5. Аналіз трудових ресурсів 2.6. Аналіз рівнів, динаміки та структури бухгалтерського балансу 2.7. Оцінка ліквідності підприємства 2.8. Аналіз фінансової стійкості 2.9. Характеристика показників рентабельності Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості пп то талісман. 3.1. Стратегія та напрямки діяльності підприємства.Стратегія щодо збільшення прибутковості ПП ТО Талісман 3.2. Стратегія ПП ТО Талісман на 2003 рік. 3.2.1. Впровадження машини для переплетення книг, блокнотів, зошитів. як головний напрямок реалізації стратегії досягнення прибутковості роботи підприємства. Висновки і пропозиції. Список використаної літератури. Додатки.

Висновок

Аналізуючи матеріал, наведений в даному дипломному проекті по вивченню теми: "Прибутковість підприємства та стратегія її досягнення" на прикладі приватного підприємства Творче Об'єднання Талісман" слід зазначити, що дана тема дослідження стає особливо актуальною в наш час. Адже, успішна діяльність підприємства в умовах ринку значною мірою залежить від того наскільки ефективно воно планує надходження грошових коштів, розміщає власні і позичені кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, одержати максимальний прибуток та своєчасно запобігти банкрутству.

Фінансовий стан підприємства цікавить багатьох суб’єктів фінансового ринку, таких як:

 Банки - їх фінансова стабільність повинна бути забезпечена кваліфікованим вибором партнерів;

 Інвестори - повинні бути впевнені в збереженні та ефективному використанні своєї власності;

 Контролюючі органи - бажають прозорості в результатах діяльності підприємства;

 Постачальники - повинні бути впевнені в надійності обраного партнера.

Але найнеобхіднішою інформація про фінансовий стан підприємства є для керівника. Він прагне мати фінансово незалежне самостійне підприємство, яке впевнено крокує в завтрашній день за новими здобутками.

Керівник та, насамперед, економіст на підприємстві має володіти наступними методами та прийомами оцінки фінансового стану підприємства:

 індукції та дедукції - логічних методів вивчення економічних явищ;

 діалектичним методом — тобто де економічні явища, що вивчаються, аналізуються, розглядаються у їх зв'язку і взаємозалежності, русі і розвитку;

 побудова рядів динаміки;

 групування та порівняння;

 балансовим та індексним методом.

Важливим є вміння своєчасно впізнавати ознаки банкрутства підприємства. Від того, наскільки об'єктивно проведено оцінку ступеня ймовірності банкрутства підприємства, залежить «ціна» підприємства, його інвестиційна привабливість.

Проаналізувавши діяльність підприємства ПП "ТО Талісман" за 2001 та 2002 рік можна зробити висновки, що на підприємстві спостерігалась тенденція до зростання всіх основних показників господарської діяльності. Так обсяги продукції у порівняльних та діючих цінах зросли відповідно на 14,9 та 39,3 відсотків. Обсяги чистого доходу зросли на 39,1 %.

Підведемо підсумок по кожному з використаних в роботі видів аналізу:

1. Аналіз ефективності використання основних засобів

Провівши аналіз складу, чисельності, структури, придатності основних промислово-виробничих засобів та ефективності їх використання ми можемо зробити такі висновки:

1)На підприємстві покращилась ефективність використання основних засобів.

2) Також на увагу заслуговує більше зростання обсягу продукції в порівняльних цінах в порівнянні із зростанням вартості основних засобів.

3) Основну ж увагу на підприємстві потрібно приділити причинам зношеності машин та обладнання, що є негативним явищем і потребує вжиття заходів щодо покращення їх придатності.

2. Аналіз оборотності обігових коштів підприємства

Розрахувавши показники оборотності коштів (див. табл. 2,8 пункт 2,5, розділ 2) та проаналізувавши їх на підприємстві, бачимо покращення оборотності виробничих запасів, коштів, кредиторської заборгованості, фіксованих активів, усіх активів, власного капіталу, що позитивно вплинуло на прибутковість підприємства в звітному році. Також були такі показники що погіршились в даному році, до них відносяться оборотність оборотних засобів, оборотність дебіторської заборгованості. Проте великого впливу на прибутковість підприємства вони не мали.

3. Провівши аналіз трудових ресурсів на ПП "ТО Талісман" потрібно зазначити, що за останній період зросла продуктивність праці, що є позитивним явищем, яке вплинуло на зростання прибутковості підприємстві та його конкурентоспроможності.

4. Аналіз рівнів, динаміки та структури бухгалтерського балансу

Можна сказати, що на підприємстві за останній рік переважно відбувалися позитивні тенденції у зміні структури активів і пасивів:

- стосовно динаміки структури активів ми бачимо, що на протязі року на підприємстві зросла загальна сума активів (на 22,1%), відбулося це в більшій мірі за рахунок зростання оборотних активів (на 31,5%), тоді як необоротні активи зросли на 22,3%. В оборотних активах збільшилась чисельність запасів та дебіторської заборгованості, тоді як кількість коштів зменшилась. Що стосується питомої ваги оборотних активів у балансі, то тут змін ніяких не відбулося. В оборотних активах зросла питома вага запасів, ненабагато зменшилась питома вага дебіторської заборгованості та зменшилась питома вага коштів.

- стосовно динаміки структури пасивів - на протязі року на підприємстві як власний так і позичений капітали зросли (відповідно на 26.7% та 17.4% ), зменшилась кредиторська заборгованість (на 26.4%), проте з'явилась короткострокова кредиторська заборгованість якої в минулому році набуло. Також потрібно сказати що зросла питома вага власного капіталу в балансі.

5. Оцінка ліквідності підприємства.

Майже всі показники, що розраховані в табл. 2,16 (п 2,8 розділ 2), свідчать про високу платоспроможність підприємства, до таких зокрема відносяться: коефіцієнт автономії, коефіцієнт мобільності коштів, коефіцієнт забезпеченості заборгованості власними коштами, коефіцієнт покриття термінової заборгованості, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт спроможності підприємства розрахуватись з кредиторами за рахунок дебіторів по заборгованості до одного року. До показників, що не відповідають нормативам відносяться такі коефіцієнти: коефіцієнт маневреності коштів, коефіцієнт абсолютної ліквідності.

Підприємство відноситься до першого класу за рейтингом платоспроможності підприємства, що говорить про його високу платоспроможність та кредитоспроможність.

6. Провівши аналіз фінансової стійкості, можна сказати, що підприємство відповідає умовам нормальної або передкризової фінансової стійкості; проте, якщо брати до уваги результати досліджень дипломного проекту, то можна стверджувати про те, що ситуація покращиться.

7. Характеристика показників рентабельності

Показники таблиці 2.21, наведеної в п 2,9 розділу 2, свідчать про те, що на підприємстві зросла рентабельність у звітному році проти базового року за, майже, всіма показниками, що говорить про підвищення прибутковості роботи підприємства. Такий відносно ріст рентабельності зумовлений підвищенням балансового прибутку. Зменшилась хоча і не набагато лише рентабельність власного капіталу.

8. Після розроблення стратегії по впровадженню машини для переплетення книг, блокнотів, зошитів маємо в результаті отримати прибуток в розмірі 1211,60 грн. за рік.

Термін окупності інвестицій складе 1,27 року. Рентабельність інвестицій 65%.

Також розроблено загальну стратегію по досягненню прибутку та напрямки діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення